Engineer’s theses

ID Opiekun Temat Opis Status
1dr inż.
Łukasz Ambroziński
Implementacja tollboxa coarray w python

coarray toolbox implementation using Python programing language
zarezerwuj
2
Układ monitorowania temperatury do współpracy z systemami SHM

Temperature logging system integrated with SHM system
zarezerwuj
3
Wizualizacja zobrazowań ultradźwiękowych za pomocą visualization toolkit (VTK)

Ultrasonic data visualization using visualization toolkit (VTK)
Przygotowanie skryptów python pozwalających na obrazowanie skanów ultradźwiękowych w środowisku VTKW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
4
Konwerter plików DICOM

DICOM file converter
Program w języku Matlab i/lub Python do konwertowania danych zawartych w plikach binarnych lub tekstowych do formatu DICOMW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
5
Budowa i badanie przetwornika ultradźwiękowego pracującego w powietrzu

Manufacture and testing of air-coupled ultrasonic transducer
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
6
Badania topologii dwuwymiarowych matryc przetworników

Investigation of 2d transducers arrays topologies
Praca ekperymentalna. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
7dr inż.
Jarosław Bednarz
Zastosowanie czujników triangulacyjnych w pomiarach położenia w robotyce

Application of triangulation sensors for position measurement in robotics
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
8dr inż.
Bartłomiej Borkowski


Praca zawierać będzie przegląd metod wytyczania trasy mobilnego systemu pomiarowego przy znanych parametrach geometrycznych pomieszczenia w dwóch i trzech wymiarach. Ujęte zostaną rozwiązania do wytyczania trasy przez zadany zbiór punktów przy założeniach pewnych kryteriów optymalizacji tj: - najkrótsza droga - oszczędność energii - czas pomiaru Jako wynik pracy oczekuje się uszeregowania przydatności algorytmów sterowania w określonych warunkach Rezerwacja
9dr inż.
Tomasz Buratowski
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215401
10
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215477
11dr hab. inż.
Jacek Cieślik


Design of microtool for laparoscopic robotic surgery
269485
12dr inż.
Piotr Czop
Koncepcja systemu diagnostyki maszyn zrealizowana w oparciu o wybrane techniki termowizyjne

222427
13dr inż.
Mariusz Gibiec
Analiza i identyfikacja obiektów na obrazie kamery w systemach bezpieczeństwa

Analysis and identification of objects in the camera image in a security system
241872
14
System wspomagajacy zarzadzanie praktykami

241100
15
Identyfikacja źródła sygnału radiowego do celów nawigacji robota

241877
16
System odzyskiwania energii w pojazdach kołowych

241878
17
Implementacja Algorytmów Genetycznych w Matlab-ie - porownanie

Genetic Algorithm Implementation Using Matlab - A Comparison
241269
18
Wykorzystanie sterowników PLC w procesie powstawania gazety.

Rezerwacja
19
Stabilizacja platformy robota mobilnego

Rezerwacja
20
Projekt systemu odzyskiwania energii przy pracy piły horyzontalnej

Rezerwacja
21
Wykorzystanie modułów rozszerzeń sterowników Fatek w dydaktyce

Rezerwacja
22dr hab. inż. prof. nadzw. AGH
Mariusz Giergiel
Koncepcja robota typu trąba słonia

The Concept of Elephant Trunk Type Robot
215415
23
Projekt i budowa małego robota kroczącego

Design and Construction of a Small Walking Robot
215521
24
Projekt i budowa małego robota kołowego

Design and Construction of a Small Weel Robot
215468
25
Przegląd rozwiązań robotów do prac podwodnych

Review of Solutions of Underwater Working Robots
215526
26
Szybkie algorytmy całkowania numerycznego

Fast Algotithms of Numerical Integration
215394
27
Stanowisko laboratoryjne do badania sprężyny NiTi

The Laboratory Stand for Tests of NiTi Springs
215454
28
Przegląd możliwości diagnozowania konstrukcji żelbetowych

Review of Diagnostic Possibilities of Reinforced Concrete Structures
215500
29
Budowa mobilnej platformy kołowej

Construction of a mobile wheeled platform
Rezerwacja
30
Przegląd algorytmów planowania ruchu, znajdowania drogi przez roboty mobilne

Overview of motion planning algorithms and way finding by the mobile robots
222345
31
Automatyczny system ustalania liczby przedmiotów na podstawie masy

An automatic system for determining the number of objects on the basis of mass
222357
32
Budowa małego robota typu line-follower

Conception and Implementation of a small line-follower robot
222397
33
Koncepcja robota kroczącego z wykorzystaniem materiałów inteligentnych

The concept of walking robot applying smart materials
222807
34
Koncepcja mobilnego robota inspekcyjnego

The concept of mobile inspection robot
222914
35
Wykorzystanie urządzenia typu Smartphone do sterowania robotem mobilnym

The usage of smartphone devices to control the mobile robot
222887
36
Koncepcja robota balansującego na zasadzie odwróconego wahadła

The concept of robot teetering on the principle of an inverted pendulum
222841
37
Koncepcja małego robota gąsienicowego

The concept of a small tracked robot
222307
38
Budowa robota lokalizującego źródło światła

Construction of robot localizing light source
222349
39
Budowa małego robota gąsienicowego

Construction of small tracked robot
222387
40
Bronie Energii Bezpośredniej

Direct Energy Weapons
222424
41dr inż.
Krzysztof Holak
Zastosowanie homografii do rekonstrukcji trójwymiarowej deformacji obiektów

The application of homograpy for 3D reconstruction of objects' deformation
Rezerwacja
42
Projekt autonomicznego robota latającego

Project of autonomous flying robot
Rezerwacja
43
Analiza obrazu dla potrzeb zabiegów endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej

Image analysis for the endoscopic treatments in the pelvic area
Rezerwacja
44
Fazowe przetwarzanie video w pomiarach drgań konstrukcji

Phase-based video processing in a measurement of structures' vibrations
Rezerwacja
45
Techniki nakładania obrazów w wizyjnej detekcji uszkodzeń łopatek sprężarki osiowej

Image alignment techniques in vision-based compressor blades' damage detection
Rezerwacja
46dr inż.
Andrzej Klepka
Projekt generatora trajektorii dla robota MELAFA

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania do generowania trajektorii robota na podstawie danych dostarczonych z oprogramowania inżynierskiego222836
47
Wpływ rodzaju wymuszenia nisko-częstotliwościowego na wyniki testu wibro-akustycznej modulacji

Celem pracy jest analiza wpływu rodzaju wymuszenia na wyniki uzyskane w trakcie testu akustyki nieliniowejRezerwacja
48
Badanie wpływu nieliniowości elementów piezoelektrycznych na wyniki eksperymentów

zarezerwuj
49dr inż.
Piotr Kohut
Wykorzystanie bibliotek OpenCV oraz technik szybkiego prototypowania z zastosowaniem karty DS1003 z procesorem sygnałowym do tworzenia algorytmów przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym

Application of openCV libraries and rapid prototyping technology with use of DS1003 board equipped with signal processor for developing image processing algorithms in real time
Zapoznanie się z techniką szybkiego prototypowania, środowiskiem programowo-narzędziowym czasu rzeczywistego firmy dSPACE oraz bibliotekami OpenCV . Wykorzystanie techniki szybkiego prototypowania do tworzenia wybranych algorytmów przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bibliotek openCV Intel’a ( „Open Computer Vision Library” ) oraz S-funkcji Matlab’a zdefiniowanej w języku C . Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, znajomość języków programowania: język C/C++, Matlab (tworzenie S-funkcji)

To acquaint with rapid prototyping technology, dSPACE real-time software-hardware environment and openCV libraries. Selected image processing algorithms developing based on rapid prototyping techniques, openCV libraries and Matlab S-function. Requirements: knowledge of digital image processing techniques, knowledge of programming languages: C/C++, Matlab (m-files and building S-function in C); hardware–software environment MATLAB/Simulink/dSPACE
252272
50
Zastosowanie metod wizyjnych do wykrywania uszkodzeń wybranych obiektów i struktur

Przegląd metod oraz podstawy teoretyczne stosowanych metod, przykłady zastosowań, stosowane algorytmy, porównanie metod, implementacja wybranych algorytmów. Wymagania: znajomość języków programowania: Matlab lub język C/C++/C# 241869
51
Niepewności w pomiarach wizyjnych

Podstawy teoretyczne wyznaczania niepewności, numeryczna implementacja wybranych technik z zastosowaniem modeli regresyjnych. Zapoznanie się z metodami szacowania rozrzutu wyników pomiarów wizyjnych. Wymagania: znajomość języków programowania: Matlab lub język C/C++ , C#, W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
52
Metody wizyjne w monitorowaniu postępów rehabilitacji u osób ze schorzeniami kręgosłupa

Vision methods in monitoring the progress of rehabilitation of patients with spinal disorders
241260
53
Algorytmy do wynzanczania automatycznego progu binaryzacji w pomiarach wizyjnych

231856
54
Dopasowanie i śledzenie cech w systemach wizyjnych robotów mobilnych

241867
55


Curvature-based damage detection algorithm for cantilever beams
Rezerwacja
56
Zastosowanie systemów wizyjnych w śledzeniu obiektów i budowaniu mapy otoczenia

241792
57
Implementacja algorytmów obliczeń równoległych z uzyciem procesorów graficznych (GPU) d przetwarzania obrazów

Impelmentation of parallel computing algorithms using graphics processing units (GPU) for image processing
241791
58
Zastosowanie przybornika Real Time Windows Target do propotypowania algorytmów przetwarzania obrazów

241808
59
Zastosowanie oprogramowania TEMA w badaniu precyzji manipulatorów

241806
60
Prototypowanie metod detekcji i śledzenia cech za pomocą przybornika Real-Time Windows Target

Rezerwacja
61
Analiza możliwości pomiarowych technologii kinect w badaniach postawy człowieka.

Analiza dokładności pomiarowych technologii kinect na podstawie danych pomiarów postawy człowieka oraz porównanie uzyskanych rezultatów z wynikami z pomiarów zrealizowanych za pomocą innych bezkontaktowych systemów pomiarowych . Wymagania : znajomość technologii kinect, znajomość technik przetwarzania obrazów, umiejętność programowania w środowisku Matlab Rezerwacja
62
Wyznaczanie orientacji obiektu na podstawie danych wizyjnych

Estimation of object orientation based on vision data
Rezerwacja
63
Wizyjne metody wyznaczania pola przemieszczeń struktur deformowalnych

Podstawy teoretyczne metod dopasowania cech, modele matematyczne, porównanie, wady i zalety, przykłady zastosowań. Użycie metod korelacyjnych dostępnych w oprogramowaniu Motion Studio, Halcon oraz w środowisku Matlab do wyznaczenia pola przemieszczeń struktur biologicznych podczas testów zmęczeniowych. Analiza i porównanie uzyskanych wyników Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiejętność programowania w środowisku Matlab W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
64
Zastosowanie aparatu fotograficznego oraz transformacji homograficznej do trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów

Podstawy teoretyczne transformacji homograficznej, modele matematyczne, przykłady zastosowań. Opracowanie oraz implementacja przekształcenia homograficznego do trójwymiarowej rekonstrukcji Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiejętność programowania w środowisku Matlab W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
65
Zastosowanie metod przetwarzania obrazów w pomiarach ugięcia obiektów inżynieryjnych typu liny - przewody

Podstawy teoretyczne wybranych metod przetwarzania obrazów , modele matematyczne, przykłady zastosowań. Opracowanie oraz implementacja wybranych metod przetwarzania i analizy obrazów do pomiaru ugięcia przewodów energetycznych. Do analiz porównawczych możliwość wykorzystania oprogramowania Wiz2D, programu Haclon oraz Tema. Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiejętność programowania w środowisku Matlab, język programowania C/C++ Rezerwacja
66
Zastosowanie metod wizyjnych do analizy ruchu obiektów inżynieryjnych typu liny - przewody

Podstawy teoretyczne wybranych metod przetwarzania obrazów , modele matematyczne, przykłady zastosowań. Opracowanie oraz implementacja wybranych metod przetwarzania i analizy obrazów do analizy ruchu w przestrzeni dwu oraz trójwymiarowej dla przewodów energetycznych. Do wykonania analiz możliwość wykorzystania oprogramowania Wiz2D, programu Haclon oraz Tema. Wymagania: znajomość technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiejętność programowania w środowisku Matlab, język programowania C/C++ W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
67
Łukasz Kowal
test

tes
dsdzarezerwuj
68dr inż.
Piotr Kurowski
Realizacją stanowiska pomiarowego do badania odkształceń przewodów energeatycznych

Implementation of a measuring stand for testing deformation of power cables
Rezerwacja
69
Budowa systemu inteligentny dom z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych

Building a home automation system using wireless technology
Rezerwacja
70
Koncepcja utworzenia bezprzewodowego kontrolera do sterowania robotem mobilnym

An idea of creation of a mobile robot wireless remote controller
Rezerwacja
71prof. dr hab. inż.
Jerzy Kwaśniewski
Opracowanie koncepcji stanowiska do określania współczynnika przenikalności w badaniach termograficznych

Praca dotyczy możliwości wykorzystania termografii w ocenie stanu technicznego wybranych struktur mechanicznych, np. taśmy przenośnikowe. Opracowane stanowisko (eliminujące wpływ czynników zewnętrznych) pozwoli na okreslanie rzeczywistego wsp. przenikalności różnych strukturRezerwacja
72
Projekt modernizacji dźwigu osobowego pod kątem przewozu osób niepełnosprawnych

Praca dotyczy ważnego problemu dotyczącego modernizacji istniejących rozwiązań technicznych z uwzględnieniem wymagań stawianych tym instalacjom w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Na konkretnym przykładzie przedstawiona zostanie procedura modernizacji instalacjiRezerwacja
73dr inż.
Michał Lubieniecki
Symulacyjne określenie wpływu obecności źródeł rozproszonych na dystrybucyjną sieć energetyczną

Simulation study on the effect of distributed generation on the distribution network
Rezerwacja
74
Projekt amortyzatora o zmiennej charakterystyce wykorzystującego ciecz magnetoreologiczną.

Design of variable characteristic schock-absorber based on magnetorheological fluid.
Rezerwacja
75
Projekt stanowiska do badań zjawiska wzrostu napięcia w sieci dystrybucyjnej

The test stand for evaluation of the voltage rise in the distribution network
Rezerwacja
76
Projekt nadążnego systemu śledzącego ruch słońca

The design of the automatic sun tracking system
Rezerwacja
77dr inż.
Michał Mańka
Uniwersalny robot modułowy do eksploracji trudno dostępnych miejsc

Universal modular robot for exploration of hardly accessible localizations
Celem pracy jest opracowanie i przebadanie symulacyjne robota modułowego przeznaczonego do eksploracji trudno dostępnych miejsc (zawalone budynki, kanały wentylacyjne etc)241858
78
Wirtualne prototypowanie robota w środowisku LMS SAMCEF

Virtual prototyping of the robot in the LMS SAMCEF
Celem pracy jest przeprowadzenie procesu wirtualnego prototypowania robota w środowisku LMS SAMCEF. Model wykorzystany w tym procesie będzie zawierał zarówno elementy modelowane metodą brył sztywnych jak i elementy modelowane metodą elementów skończonych. 231912
79
Zastosowanie materiałów inteligentnych w robotach modułowych

Intelligent materials in modular robots
245943
80
Opracowanie narzędzia do generowania, akwizycji i analizy fal prowadzonych w środowisku NI LabView

Developing tool for generation, acquisition and analysis of the guided waves in LabView .
Opracowanie narzędzia do generowania, akwizycji i analizy fal prowadzonych w środowisku NI LabView wykorzystujący platformę NI PXI259918
81
Opracowanie narzędzia do komputerowego wspomagania analizy wyników eksperymentu z zastosowaniem fal powierzchniowych w środowisku Matlab

Developing of the computer aided analysis tool for Lamb wave experiments in Matlab
zarezerwuj
82dr hab. inż.
Krzysztof Mendrok
Budowa robota Micromouse

Development of Micromouse robot
Rezerwacja
83
Stabilizacja robota typu monowheel

Monowheel robot stabilization
Rezerwacja
84dr inż.
Andrzej Młyniec
Projekt i wykonanie komory ciśnieniowej do badanie wpływu ciśnienia na szybkośc procesów degradacyjnych biokompozytów.

Design and manufacturing of pressure chamber for analysis of the influence of external pressure on degradation rate of biocomposites
Praca składa się z dwóch etapów: Etap 1 - jako praca inżynierska: wykonanie i przetestowanie stanowiska, Etap 2 - jako praca magisterska - badania przy użyciu wykonanego stanowiska. W ramach pracy zaprojektowana i wykonana zostanie komora ciśnieniowa pozwalająca na badanie wpływu ciśnienia oraz temperatury na prędkośc degradacji materiałów. Wykonane urządzenie będzie współpracować z inkubatorem kontrolującym temperaturę badań. Próbki starzone w komorze poddane zostaną badaniom mechanicznym mającym na celu określenie wpływu czynników środowiskowych na degradację właściwości mechanicznych. Praca wykonywana jest w ramach grantu OPUS. Przewidywane wynagrodzenie dla dyplomanta. 270053
85
Projekt i wykonanie komory ciśnieniowej do badanie wpływu ciśnienia na szybkośc procesów degradacyjnych biokompozytów.

Design and manufacturing of pressure chamber for analysis of the influence of external pressure on degradation rate of biocomposites
Praca składa się z dwóch etapów: Etap 1 - jako praca inżynierska: wykonanie i przetestowanie stanowiska, Etap 2 - jako praca magisterska - badania przy użyciu wykonanego stanowiska. W ramach pracy zaprojektowana i wykonana zostanie komora ciśnieniowa pozwalająca na badanie wpływu ciśnienia oraz temperatury na prędkośc degradacji materiałów. Wykonane urządzenie będzie współpracować z inkubatorem kontrolującym temperaturę badań. Próbki starzone w komorze poddane zostaną badaniom mechanicznym mającym na celu określenie wpływu czynników środowiskowych na degradację właściwości mechanicznych. Praca wykonywana jest w ramach grantu OPUS. Przewidywane wynagrodzenie dla dyplomanta. 270053
86
Wpływ procesu barwienia tkanek do badań obrazowania rentgenowskiego na ich właściwości mechaniczne

Influence of the staining protocols for X-ray imagining on the mechanical properties of soft tissues.
279737
87dr inż.
Paweł Paćko
Metody wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal prowadzonych Lamba w materiałach anizotropowych

Estimation of dispersion characteristics of Lamb waves for anisotropic plates
W pracy należy dokonać przeglądu i porównania dostępnych metod wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal Lamba. Należy zaimplementować wybrane metody dla materiałów anizotropowych, w szczególności metodę fal cząstkowych.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
88
Tomografia dyfrakcyjna dla przetworników ze sprzężeniem przez powietrze

Diffraction tomography for air-coupled transducers
W pracy należy dokonać przeglądu istniejących pomiaru pola ciśnienia akustycznego w pobliżu przetwornika ze sprzężeniem przez powietrze. Należy dokonać pomiarów na wybranym przetworniku za pomocą wibrometru laserowego z zastosowaniem różnych metod.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
89dr hab. inż.
Maciej Petko
Projekt systemu wykrywającego mgłę dla samochodu

Design of a fog detection system for a car
270085
90
Projekt roweru elektyrycznego

Design of an electric bicycle
269994
91
Projekt roweru elektrycznego

Design of an electric bicycle
269999
92dr inż.
Łukasz Pieczonka
Monitorowanie stanu konstrukcji metodą akustyki nieliniowej

Nonlinear acoustics in structural health monitoring
Przeprowadzenie eksperymentów laboratoryjnych z wykorzystaniem skanującego wibrometru laserowego oraz czujników piezoelektrycznych.zarezerwuj
93
Obrazowanie uszkodzeń w akustyce nieliniowej

Damage imaging in nonlinear acoustics
Analiza sygnałów modulacji wibro akustycznej pod kątem obrazowania uszkodzeń w analizowanej strukturze. Opracowanie i implementacja metod w środowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
94
Wpływ warunków brzegowych na detekcje uszkodzeń metodą akustyki nieliniowej

The influence of boundary conditions on nonlinear acoustic testing
Pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem skanującego wibrometru laserowego i czujników piezoelektrycznych oraz analiza sygnałów w środowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
95dr inż.
Daniel Prusak
MINIATUROWYMODUŁ DO AUTOMATYCZNEGO UTRZYMYWANIA CIŚNIENIA BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU POWIETRZNEGO (UAV) ZASILANY BATERIAMI SŁONECZNYMI

MICROUNIT FOR AUTOMATIC PRESSURE CONTROL FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) POWERRED BY SOLAR CELLS
Praca obejmuje projekt i wykonanie miniaturowego ultralekkiego(!) mobilnego modułu do automatycznej regulacji (stabilizacji) ciśnienia bezzałogowego statku powietrznego (UAV) na bazie sterowca. Moduł powinien dokonywać automatycznego pomiaru ciśnienia podczas lotu i spoczynku sterowca i w razie jego braku uzupełniać niedobór czynnika roboczego (powietrze/hel). Miniaturowy moduł powinien być ultralekki, zasilany panelowymi bateriami słonecznymi i powinien się cechować niezawodnością oraz wysoką stabilnością pracy przy niekorzystnych warunkach zewnętrznych. Moduł będzie mocowany do poszycia sterowca. Praca ma charakter naukowo-praktyczny i oprócz symulacji obejmuje testy eksperymentalne. Niezbędna znajomość elektroniki i umiejętność projektowania PCB.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
96
Modelowanie i symulacja mikroukładu mechanicznego na bazie złącz typu flexures ze stosowym napędem piezoelektrycznym.

Modelling and simulations of mechanical system based on flexure joints and piezoelectric stack microactuator.
Praca ma na celu modelowania i weryfikację układu mechanicznego zbudowanego na bazie elastycznych przegubów złączowych i piezonapędu stosowego.231900
97
Analiza kinematyczna wybranych struktur urządzeń medycznych do wspomagania operacji endoskopowych w obrębie miednicy mniejszej

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
98
Projekt urządzenia do mieszania zawiesin.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
99
Projekt chwytaka robota do mieszania zawiesin cytostatycznych w opakowaniach szklanych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
100
Projekt chwytaka do manipulowania obiektami podatnymi w zastosowaniach medycznych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
101
Projekt ultralekkiego przedniego zawieszenia z układem kierowniczym bolidu wyścigowego klasy Formula Student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
102
Projekt ramy stalowej bolidu formuły student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
103
Dowolny temat z obszaru SMART AUTOMOTIVE na konkurs "Innovation Challenge"

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
104
Dwustopniowy układ korekcji świateł mijania na bazie silnika piezoelektrycznego.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
105
Projekt CYBERNETYCZNEJ GŁOWY KOPERNIKA

Można wybrane zagadnienia tylko realizować, ale temat wykonać praktycznie.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
106prof. dr hab. inż.
Tadeusz Stepinski
Badanie charakterystyk kierunkowych głowic ultradżwiękowych

Inspection of ultrasonic transducers in immersion
Praca polega na zbadaniu charakterystyk kierunkowych kilku głowic zanurzeniowych w wodzie przy pomocy skanera XY. Charakterystyka kierunkowa obrazuje rozklad cisnienia emitowanego przez głowicę w obrzarze przed głowicą. zarezerwuj
107
Badanie materiałów przy pomocy ultradźwięków.

Ultrasonic inspection
"Praca składa się z dwóch pokrewnych zadań: - zbadanie próbek spoin spawanych z wykorzystaniem kątowych głowic ultradźwiękowych w kontakcie z powierzchnia próbki i systemu do badań ultradźwiękowych oraz - wykonanie ultradźwiękowych obrazów C-scan płyt kompozytowych z uszkodzeniami takimi jak delaminacje, ślady uderzeń, pęknięcia (badanie ma być przeprowadzone w zanurzeniu). zarezerwuj
108dr inż.
Zbigniew Śliwa
Projekt podnośnika samochodowego z napędem elektrycznym

The project of the elecrically driven car jack
1.Przegląd istniejących rozwiązań podnośników oraz analiza różnych rodzajów płyt podłogowych, ram oraz nadwozi samonośnych w samochodach osobowych 2.Projekt mechanizmu podnośnika, w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobór materiałów 3.Układ zasilania z gniazdka samochodowego oraz dobór napędu elektrycznego 4.Obliczenia wytrzymałościowe, analiza MES269966
109
Koncepcja instalacji solarnej o zwiększonym uzysku ciepła

The concept of a solar installation with increased yield heat
1. Przegląd istniejących rozwiązań dla c.w.u. 2. Zastosowanie dodatkowego źródła ciepła 3. Schemat instalacji dwuzbiornikowej 4. Analiza wariantów funkcjonalnych 5. Schemat blokowy algorytmu sterowania W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem zsliwa@agh.edu.pl.
110
Instalacja fotowoltaiczna małej mocy w układzie wyspowym

Installation of photovoltaic low-power autonomic system
1. Przegląd rozwiązań autonomicznych systemów PV 2. Specyfikacja wymagań dla zadanego przypadku 3. Dobór podzespołów 4. Schemat blokowy sterowania270077
111
Projekt robota mobilnego służącego do pomocy przy rehabilitacji

The project of the mobile robot used to help with rehabilitation.
1. Przegląd istniejących rozwiązań 2. Projekt robota , w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobór materiałów 3. Analiza kinematyczna 4. Obliczenia wytrzymałościowe270071
112
Projekt automatycznej łuparki do drewna.

Design of automatic wood splitter
1. Przegląd istniejących rozwiązań i sposobów pracy maszyn do rozłupywania drewna. 2. Obliczenia wymaganych sił i dobór napędów. 3. Projekt mechanizmu łuparki - model CAD, analiza wytrzymałościowa, dobór materiałów. 4. Schemat blokowy sterowania, analiza wymaganych czujników. 5. Podsumowanie i uwagi krytyczne dotyczące projektu. 270009
113
Stół spawalniczy o wielu stopniach swobody.

Welding table with many degrees of freedom.
1. Przegląd dostępnych rozwiązań na rynku. 2. Projekt stołu: model CAD, obliczenia wytrzymałościowe oraz dobór materiałów. 3. Dobór napędów i czujników. 4. Schemat blokowy działania. 270002
114
Półautomatyczna stacja montażu wybranych podzespołów samochodowych.

Semiautomatic assembly station for chosen automotive component.
1. Przegląd istniejących rozwiązań stacji montażowych dla części samochodowych 2. Projekt mechanizmu stacji montażowej, w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobór materiałów 3. Dobór podzespołów 4. Schemat blokowy sterowania273232
115
Projekt robota przeznaczonego do celów marketingowych.

Project of robot destined for marketing purpose.
1. Przegląd istniejących robotów podających 2. Analiza mechanizmu podającego, czyli: opis działania, model 3D, rysunki 2D 3. Dobór czujników, sterownika oraz zasilania 4. Funkcjonalny schemat blokowy sterowania 5. Podsumowanie, dalsze możliwości rozwojowe projektu269985
116
Przenośnik magazynowy do umieszczania przedmiotów na półkach.

The warehouse lift for placing packages on the shelves
- Zaprojektowania systemu przenoszenia paczek na półki w magazynie (budowa, silniki, czujniki, środowisko pracy) - Algorytmu działania przenośnika - Model 3D - Analiza modelu 270076
117
Automat do zakręcania wieczek opakowań

Machine tightening packaging lids
1. Przegląd istniejących rozwiązań. 2. Projekt mechanizmu (model CAD, rysunki, dobór materiałów). 3. Zasilanie i napęd. 4. Obliczenia wytrzymałościowe. 5. Schemat blokowy działania. 252244
118
Projekt cyfrowej stacji lutowniczej

Design of a digital soldering station
1. Przegląd istniejących rozwiązań dla zadanego tematu 2. Specyfikacja wymagań dla zadanego przypadku 3. Dobór podzespołów 4. Schemat połączeń układu 5. Schemat blokowy algorytmu sterowania270073
119
Platformowy podnośnik z napędem elektrycznym do serwisowania pojazdów jednośladowych.

Electrically driven platform jack for servicing single track vehicles.
1. Market review. 2. Design of the jack: CAD model, drawings, materials selection. 3. Electric drive selection. 4. Strength calculations, FEM analysis.270080
120
Projekt robota przeznaczonego do ścinania drzew

Design of robotic tree-cutter
1. Przegląd istniejących rozwiązań i metod ścinania drzew w miejscach trudno dostępnych. 2. Obliczenia sił i dobór napędów. 3. Projekt CAD, analiza wytrzymałościowa i dobór materiałów. 4. Schemat blokowy sterowania.269984
121prof. dr hab. inż.
Tadeusz Uhl
Manipulator do ultradżwiekowego testowania materiałów

Manipulator for ultrasound materials testing
Kontunuacja pracy przejsciowej I251622
122
Polimery elektroaktywne i ich zastosowanie w medycynie

Electroactive polymers and it application in medicine
W parcy dokonany zostanie przeglad dostepnych polimerow elektroaktywnych oraz analiza mozliwości ich zastosowania w medycynie. Przedstawiony zostanie projket koncepcyjny układu aktuatora z zastosowaniem polimeru elektroaktynego231918
123
Polimery z pamięcią kształtu przegląd materiałow ich dostępność oraz analiza własności.

Shape memory polymers and its modeling and analysis
231880
124
Silnik akustyczny projekt i badania prototypu

Acoustic engine - design and protyping
231916
125
Zastosowanie termografii aktywnej do oceny głębokości uszkodzeń konstrukcji – symulacje i badania eksperymentalne

Application of active thermography for assessment of damage depth - simulation and experimental study
241286
126
Kompozyty z włóknami PZT – własności, modelowanie i technologia produkcji

MFC composites - properties, modeling and manufacturing technology
231833
127
Konstrukcja czujnika gazów z zastosowaniem nanorurek węglowych – przegląd konstrukcji i projekt czujnika metanu

Design of metan sensor with carbon nanotubes
222262
128
Ultradźwiękowy układ przemieszczania ciał stałych w cieczach

Ultrasound system for positioning of solids in liquids
zarezerwuj
129
Materiały samo naprawiające się – przegląd i analiza możliwości zastosowania w konstrukcjach lotniczych

Selfhealing materials - overview of properties and analysis of application in aviation structures
222283
130
Grupa robotów latajacych – algorytmy współpracy i ich implementacja

Group of flying robots - algorithms of cooperation and their implementation
231920
131
Stworzenie środowiska programowego dla zastosowań monitoringu stanu konstrukcji przy wykorzystaniu technologii RFID

Software dedicated for Structural Health Monitoring using RFID technology
Zakres pracy będzie obejmował zapoznanie się z technologią RFID, przegląd obecnych zastosowań technologii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykorzystanie jej w systemach bezprzewodowych czujników oraz zapoznanie się z dokumentacją techniczną konkretnego układu (M24-LR64) wraz z możliwościami programistycznymi jakie daje nam zastosowanie dołączonych do niego bibliotek. Na podstawie dokumentacji, dołączonych bibliotek i gotowego programu należy stworzyć proste środowisko programowe służące do sterowania z poziomu komputera czytnikiem RFID, wraz z prostym interfejsem graficznym, wykonujące określone funkcje (sprawdzanie obecności konkretnych transponderów w zasięgu czytnika, na podstawie wprowadzonych wcześniej przez użytkownika informacji). Wymagana umiejętność programowania w języku C/C++ lub chęć zapoznania się z tym językiem w trakcie wykonywania projektu.222419
132
Projekt stanowiska badawczego do testowania bezprzewodowych czujników stanu konstrukcji wykorzystujących technologię RFID

Design of laboratory stand for testing of sensors with RFID technology
Zakres pracy w części teoretycznej będzie obejmował zapoznanie się z technologią RFID, zasadą działania systemów na niej opartych oraz ograniczeniach jakie niesie ze sobą jej stosowanie. Część praktyczna będzie polegała na zaprojektowaniu stanowiska badawczego dedykowanego dla konkretnego bezprzewodowego systemu służącego do monitorowania stanu konstrukcji. Stanowisko powinno mieć możliwość badania maksymalnego zasięgu odczytu układu niezależnego, jak również w zależności od materiałów znajdujących się pomiędzy czytnikiem, a badanym transponderem oraz ilości transponderów obecnych w polu czytnika. 231846
133
Przegląd istniejących metod obliczeń indukcyjności cewek planarnych oraz porównanie ich z metodami symulacyjnymi

An Overview of simulation methods for induction testing of planar inductor
Zakres pracy będzie obejmował zapoznanie się z tematyką indukcyjności cewek planarnych oraz przegląd istniejących metod obliczeniowych. W części teoretycznej należy również opisać obszary zastosowań tego typu cewek w dzisiejszej technice, ze szczególnym uwzględnieniem technologii RFID. Należy porównać istniejące metody obliczeniowe dla zadanych rodzajów cewek z metodami symulacyjnymi w określonych środowiskach (COMSOL, CWS Microwave Studio, na podstawie załączonych przewodników i instrukcji).231837
134
Opracowanie konstrukcji węzła dla karoserii autobusu miejskiego

Design of urban bus body joints
W pracy opracowany zostanie uniwersalny wezeł łaczący podłuznice ze slupkami w konstrukcji pudła autobusu. Praca wymaga budowy modelu węzła, obliczeniach wytrzymałościowych i trwalościowych metodą elemntów skończonych. Prac bedzie wykonana we wspólpracy z firma SOLARISzarezerwuj
135
Projekt konstrukcji nosnej modułowego satelity CUBSAT

Design of structure of satellite CUBSAT Class
231389
136
Modelowanie 1D lotu statku powietrznego

Modeling of airplane flight in 1D techniques
w ramach pracy należy wykonać model samolotu o wybranej konfiguracji w oprogramowaniu Virtual Lab, oprogramowanie zostanie udostępnione wykonującemu prace lub praca może być wykonana w lab. KRiM. Należy wykonać moduł obliczeń aerodynamicznych w programie AMESIM, w najprostszej postaci oraz wykonać przykład modelowania wybranego samolotu z wizualizacją w dowolnym programie np. MATLAB. Wymagana znajomośc podstawowych praw fizyki związanych z aerodynamiką oraz oprogramowania AMESIM i MATLABzarezerwuj
137
Implementacja układu sterowania skanerem do badań termograficznych

Implementation of 3D scaner controler for thermography applications
w ramach pracy należy wykonać układ sterowania istniejącycm skanerem do badań nieniszczących konstrukcji w oparciu o karty NI oprogramowanie LabView. Skaner jest do dyspozycji wykonującego pracę w laboratorium KRiM wyposażony w silniki krokowe. Znajomość oprogramowania Lab View oraz podstaw konstrukcji układów sterowania.zarezerwuj
138
Symulacyjne badanie własności termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zostać wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia się ciepła w tej konstrukcji. Zródlami ciepla sa układy elektroniczne, promieniowanie słoneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomośc metody elementów skończonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
139
Symulacyjne badanie własności termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zostać wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia się ciepła w tej konstrukcji. Zródlami ciepla sa układy elektroniczne, promieniowanie słoneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomośc metody elementów skończonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
140
Wirtualne testowanie własności dynamicznych satelity

Virtual dynamic test of satelite
w ramach pracy wykonany zostanie model elementów skończonych satelity typu CUBSAT ((wykonywanego w AGH przez studentów w ramach projektu Deplix) w oparciu o metodę elementów skończonych oraz wykonane zostaną symulacje własności dynamicznych konstrukcji w szczególności drgania satelity na skutek wymuszeń związanych z realizowana misja oraz pochodzących od układu sterowania pozycją. Wymagana jest znajomość metody elementów skończonych oraz podstawowych wiadomości z dynamiki układów mechanicznych.270029
141
Projekt stanowiska do wyznaczania własności bezwładnościowych satelity typu CUBSAT

Design of experimetal rig for testing of inerta proprties of CUBSAT satelite
W ramach pracy wykonany będzie projekt stanowiska laboratoryjnego do badania położenia środka masy satelity tupu CUBSAT oraz jego podzespołów. Na stanowisku maja być wyznaczane wszystkie składowe tensora momentów bezwładności. zarezerwuj
142
Projekt stanowiska do badania polimerów elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegląd materiałów elektroaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów. Przedstawione zostaną podstawowe własności tych materiałów oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt części elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
143
Projekt stanowiska do badania polimerów elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegląd materiałów elektroaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem polimerów. Przedstawione zostaną podstawowe własności tych materiałów oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt części elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
144
Zastosowanie materiałów światłoczułych do monitorowania stanu konstrukcji mechanicznych

Application of photoactive materials for SHM systems
w pracy wykonany zostanie przegląd materiałów zmieniających własności optyczne na skutek odkształcenia. W szczególności materiały zmieniające długość fali pochłanianego światła. Zostanie przeprowadzona analiza możliwości zastosowania tych materiałów do monitorowania konstrukcji mostów. Przedstawione zostaną tez technologie nanoszenia warstwy materiału na badaną powierzchnieRezerwacja
145
Zastosowanie szerografi do badania stanu materiałów

Application of sherography for assessment of materials degradation
– w pracy dokonany zostanie przegląd metod analizy odkształcenia powierzchni konstrukcji w celu oceny jej stanu. Wybrane metody zostaną zaimplementowane w środowisku MATLAB. Zostanie wykonany eksperyment na rzeczywistej próbce materiału z uszkodzeniem i bez defektu. Oceniona zostanie przydatność tej metody do badania konstrukcji z kompozytów warstwowych.zarezerwuj
146
Projekt stanowiska do pomiaru anten i rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego

Design for antenna testing including testing of radiation pattern
Rezerwacja
147
Projekt systemu do kontroli jakosci szkła

Design of system for quality control of glass
Rezerwacja