Engineer’s theses

ID Opiekun Temat Opis Status
1dr in?.
?ukasz Ambrozi?ski
Implementacja tollboxa coarray w python

coarray toolbox implementation using Python programing language
zarezerwuj
2
Uk?ad monitorowania temperatury do wsp?pracy z systemami SHM

Temperature logging system integrated with SHM system
zarezerwuj
3
Wizualizacja zobrazowa? ultrad?wi?kowych za pomoc? visualization toolkit (VTK)

Ultrasonic data visualization using visualization toolkit (VTK)
Przygotowanie skryptw python pozwalaj?cych na obrazowanie skanw ultrad?wi?kowych w ?rodowisku VTKW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
4
Konwerter plikw DICOM

DICOM file converter
Program w j?zyku Matlab i/lub Python do konwertowania danych zawartych w plikach binarnych lub tekstowych do formatu DICOMW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
5
Budowa i badanie przetwornika ultrad?wi?kowego pracuj?cego w powietrzu

Manufacture and testing of air-coupled ultrasonic transducer
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
6
Badania topologii dwuwymiarowych matryc przetwornikw

Investigation of 2d transducers arrays topologies
Praca ekperymentalna. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
7dr in?.
Jaros?aw Bednarz
Zastosowanie czujnikw triangulacyjnych w pomiarach po?o?enia w robotyce

Application of triangulation sensors for position measurement in robotics
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
8dr in?.
Bart?omiej Borkowski


Praca zawiera? b?dzie przegl?d metod wytyczania trasy mobilnego systemu pomiarowego przy znanych parametrach geometrycznych pomieszczenia w dwch i trzech wymiarach. Uj?te zostan? rozwi?zania do wytyczania trasy przez zadany zbir punktw przy za?o?eniach pewnych kryteriw optymalizacji tj: - najkrtsza droga - oszcz?dno?? energii - czas pomiaru Jako wynik pracy oczekuje si? uszeregowania przydatno?ci algorytmw sterowania w okre?lonych warunkach Rezerwacja
9dr in?.
Tomasz Buratowski
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215401
10
Budowa manipulatora dla obrabiarek

Temat dla dwóch osób
215477
11dr hab. in?.
Jacek Cie?lik


Design of microtool for laparoscopic robotic surgery
269485
12dr in?.
Piotr Czop
Koncepcja systemu diagnostyki maszyn zrealizowana w oparciu o wybrane techniki termowizyjne

222427
13dr in?.
Mariusz Gibiec
Analiza i identyfikacja obiektw na obrazie kamery w systemach bezpiecze?stwa

Analysis and identification of objects in the camera image in a security system
241872
14
System wspomagajacy zarzadzanie praktykami

241100
15
Identyfikacja ?rd?a sygna?u radiowego do celw nawigacji robota

241877
16
System odzyskiwania energii w pojazdach ko?owych

241878
17
Implementacja Algorytmw Genetycznych w Matlab-ie - porownanie

Genetic Algorithm Implementation Using Matlab - A Comparison
241269
18
Wykorzystanie sterownikw PLC w procesie powstawania gazety.

Rezerwacja
19
Stabilizacja platformy robota mobilnego

Rezerwacja
20
Projekt systemu odzyskiwania energii przy pracy pi?y horyzontalnej

Rezerwacja
21
Wykorzystanie modu?w rozszerze? sterownikw Fatek w dydaktyce

Rezerwacja
22dr hab. in?. prof. nadzw. AGH
Mariusz Giergiel
Koncepcja robota typu tr?ba s?onia

The Concept of Elephant Trunk Type Robot
215415
23
Projekt i budowa ma?ego robota krocz?cego

Design and Construction of a Small Walking Robot
215521
24
Projekt i budowa ma?ego robota ko?owego

Design and Construction of a Small Weel Robot
215468
25
Przegl?d rozwi?za? robotw do prac podwodnych

Review of Solutions of Underwater Working Robots
215526
26
Szybkie algorytmy ca?kowania numerycznego

Fast Algotithms of Numerical Integration
215394
27
Stanowisko laboratoryjne do badania spr??yny NiTi

The Laboratory Stand for Tests of NiTi Springs
215454
28
Przegl?d mo?liwo?ci diagnozowania konstrukcji ?elbetowych

Review of Diagnostic Possibilities of Reinforced Concrete Structures
215500
29
Budowa mobilnej platformy ko?owej

Construction of a mobile wheeled platform
Rezerwacja
30
Przegl?d algorytmw planowania ruchu, znajdowania drogi przez roboty mobilne

Overview of motion planning algorithms and way finding by the mobile robots
222345
31
Automatyczny system ustalania liczby przedmiotw na podstawie masy

An automatic system for determining the number of objects on the basis of mass
222357
32
Budowa ma?ego robota typu line-follower

Conception and Implementation of a small line-follower robot
222397
33
Koncepcja robota krocz?cego z wykorzystaniem materia?w inteligentnych

The concept of walking robot applying smart materials
222807
34
Koncepcja mobilnego robota inspekcyjnego

The concept of mobile inspection robot
222914
35
Wykorzystanie urz?dzenia typu Smartphone do sterowania robotem mobilnym

The usage of smartphone devices to control the mobile robot
222887
36
Koncepcja robota balansuj?cego na zasadzie odwrconego wahad?a

The concept of robot teetering on the principle of an inverted pendulum
222841
37
Koncepcja ma?ego robota g?sienicowego

The concept of a small tracked robot
222307
38
Budowa robota lokalizuj?cego ?rd?o ?wiat?a

Construction of robot localizing light source
222349
39
Budowa ma?ego robota g?sienicowego

Construction of small tracked robot
222387
40
Bronie Energii Bezpo?redniej

Direct Energy Weapons
222424
41dr in?.
Krzysztof Holak
Zastosowanie homografii do rekonstrukcji trjwymiarowej deformacji obiektw

The application of homograpy for 3D reconstruction of objects' deformation
Rezerwacja
42
Projekt autonomicznego robota lataj?cego

Project of autonomous flying robot
Rezerwacja
43
Analiza obrazu dla potrzeb zabiegw endoskopowych w obr?bie miednicy mniejszej

Image analysis for the endoscopic treatments in the pelvic area
Rezerwacja
44
Fazowe przetwarzanie video w pomiarach drga? konstrukcji

Phase-based video processing in a measurement of structures' vibrations
Rezerwacja
45
Techniki nak?adania obrazw w wizyjnej detekcji uszkodze? ?opatek spr??arki osiowej

Image alignment techniques in vision-based compressor blades' damage detection
Rezerwacja
46dr in?.
Andrzej Klepka
Projekt generatora trajektorii dla robota MELAFA

Celem pracy jest stworzenie oprogramowania do generowania trajektorii robota na podstawie danych dostarczonych z oprogramowania in?ynierskiego222836
47
Wp?yw rodzaju wymuszenia nisko-cz?stotliwo?ciowego na wyniki testu wibro-akustycznej modulacji

Celem pracy jest analiza wp?ywu rodzaju wymuszenia na wyniki uzyskane w trakcie testu akustyki nieliniowejRezerwacja
48
Badanie wp?ywu nieliniowo?ci elementw piezoelektrycznych na wyniki eksperymentw

zarezerwuj
49dr in?.
Piotr Kohut
Wykorzystanie bibliotek OpenCV oraz technik szybkiego prototypowania z zastosowaniem karty DS1003 z procesorem sygna?owym do tworzenia algorytmw przetwarzania obrazw w czasie rzeczywistym

Application of openCV libraries and rapid prototyping technology with use of DS1003 board equipped with signal processor for developing image processing algorithms in real time
Zapoznanie si? z technik? szybkiego prototypowania, ?rodowiskiem programowo-narz?dziowym czasu rzeczywistego firmy dSPACE oraz bibliotekami OpenCV . Wykorzystanie techniki szybkiego prototypowania do tworzenia wybranych algorytmw przetwarzania obrazw w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bibliotek openCV Intel’a ( „Open Computer Vision Library” ) oraz S-funkcji Matlab’a zdefiniowanej w j?zyku C . Wymagania: znajomo?? technik komputerowego przetwarzania obrazu, znajomo?? j?zykw programowania: j?zyk C/C++, Matlab (tworzenie S-funkcji)

To acquaint with rapid prototyping technology, dSPACE real-time software-hardware environment and openCV libraries. Selected image processing algorithms developing based on rapid prototyping techniques, openCV libraries and Matlab S-function. Requirements: knowledge of digital image processing techniques, knowledge of programming languages: C/C++, Matlab (m-files and building S-function in C); hardware–software environment MATLAB/Simulink/dSPACE
252272
50
Zastosowanie metod wizyjnych do wykrywania uszkodze? wybranych obiektw i struktur

Przegl?d metod oraz podstawy teoretyczne stosowanych metod, przyk?ady zastosowa?, stosowane algorytmy, porwnanie metod, implementacja wybranych algorytmw. Wymagania: znajomo?? j?zykw programowania: Matlab lub j?zyk C/C++/C# 241869
51
Niepewno?ci w pomiarach wizyjnych

Podstawy teoretyczne wyznaczania niepewno?ci, numeryczna implementacja wybranych technik z zastosowaniem modeli regresyjnych. Zapoznanie si? z metodami szacowania rozrzutu wynikw pomiarw wizyjnych. Wymagania: znajomo?? j?zykw programowania: Matlab lub j?zyk C/C++ , C#, W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
52
Metody wizyjne w monitorowaniu post?pw rehabilitacji u osb ze schorzeniami kr?gos?upa

Vision methods in monitoring the progress of rehabilitation of patients with spinal disorders
241260
53
Algorytmy do wynzanczania automatycznego progu binaryzacji w pomiarach wizyjnych

231856
54
Dopasowanie i ?ledzenie cech w systemach wizyjnych robotw mobilnych

241867
55


Curvature-based damage detection algorithm for cantilever beams
Rezerwacja
56
Zastosowanie systemw wizyjnych w ?ledzeniu obiektw i budowaniu mapy otoczenia

241792
57
Implementacja algorytmw oblicze? rwnoleg?ych z uzyciem procesorw graficznych (GPU) d przetwarzania obrazw

Impelmentation of parallel computing algorithms using graphics processing units (GPU) for image processing
241791
58
Zastosowanie przybornika Real Time Windows Target do propotypowania algorytmw przetwarzania obrazw

241808
59
Zastosowanie oprogramowania TEMA w badaniu precyzji manipulatorw

241806
60
Prototypowanie metod detekcji i ?ledzenia cech za pomoc? przybornika Real-Time Windows Target

Rezerwacja
61
Analiza mo?liwo?ci pomiarowych technologii kinect w badaniach postawy cz?owieka.

Analiza dok?adno?ci pomiarowych technologii kinect na podstawie danych pomiarw postawy cz?owieka oraz porwnanie uzyskanych rezultatw z wynikami z pomiarw zrealizowanych za pomoc? innych bezkontaktowych systemw pomiarowych . Wymagania : znajomo?? technologii kinect, znajomo?? technik przetwarzania obrazw, umiej?tno?? programowania w ?rodowisku Matlab Rezerwacja
62
Wyznaczanie orientacji obiektu na podstawie danych wizyjnych

Estimation of object orientation based on vision data
Rezerwacja
63
Wizyjne metody wyznaczania pola przemieszcze? struktur deformowalnych

Podstawy teoretyczne metod dopasowania cech, modele matematyczne, porwnanie, wady i zalety, przyk?ady zastosowa?. U?ycie metod korelacyjnych dost?pnych w oprogramowaniu Motion Studio, Halcon oraz w ?rodowisku Matlab do wyznaczenia pola przemieszcze? struktur biologicznych podczas testw zm?czeniowych. Analiza i porwnanie uzyskanych wynikw Wymagania: znajomo?? technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiej?tno?? programowania w ?rodowisku Matlab W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
64
Zastosowanie aparatu fotograficznego oraz transformacji homograficznej do trjwymiarowej rekonstrukcji obiektw

Podstawy teoretyczne transformacji homograficznej, modele matematyczne, przyk?ady zastosowa?. Opracowanie oraz implementacja przekszta?cenia homograficznego do trjwymiarowej rekonstrukcji Wymagania: znajomo?? technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiej?tno?? programowania w ?rodowisku Matlab W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
65
Zastosowanie metod przetwarzania obrazw w pomiarach ugi?cia obiektw in?ynieryjnych typu liny - przewody

Podstawy teoretyczne wybranych metod przetwarzania obrazw , modele matematyczne, przyk?ady zastosowa?. Opracowanie oraz implementacja wybranych metod przetwarzania i analizy obrazw do pomiaru ugi?cia przewodw energetycznych. Do analiz porwnawczych mo?liwo?? wykorzystania oprogramowania Wiz2D, programu Haclon oraz Tema. Wymagania: znajomo?? technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiej?tno?? programowania w ?rodowisku Matlab, j?zyk programowania C/C++ Rezerwacja
66
Zastosowanie metod wizyjnych do analizy ruchu obiektw in?ynieryjnych typu liny - przewody

Podstawy teoretyczne wybranych metod przetwarzania obrazw , modele matematyczne, przyk?ady zastosowa?. Opracowanie oraz implementacja wybranych metod przetwarzania i analizy obrazw do analizy ruchu w przestrzeni dwu oraz trjwymiarowej dla przewodw energetycznych. Do wykonania analiz mo?liwo?? wykorzystania oprogramowania Wiz2D, programu Haclon oraz Tema. Wymagania: znajomo?? technik komputerowego przetwarzania obrazu, umiej?tno?? programowania w ?rodowisku Matlab, j?zyk programowania C/C++ W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pko@agh.edu.pl.
67
?ukasz Kowal
test

tes
dsdzarezerwuj
68dr in?.
Piotr Kurowski
Realizacj? stanowiska pomiarowego do badania odkszta?ce? przewodw energeatycznych

Implementation of a measuring stand for testing deformation of power cables
Rezerwacja
69
Budowa systemu inteligentny dom z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych

Building a home automation system using wireless technology
Rezerwacja
70
Koncepcja utworzenia bezprzewodowego kontrolera do sterowania robotem mobilnym

An idea of creation of a mobile robot wireless remote controller
Rezerwacja
71prof. dr hab. in?.
Jerzy Kwa?niewski
Opracowanie koncepcji stanowiska do okre?lania wsp?czynnika przenikalno?ci w badaniach termograficznych

Praca dotyczy mo?liwo?ci wykorzystania termografii w ocenie stanu technicznego wybranych struktur mechanicznych, np. ta?my przeno?nikowe. Opracowane stanowisko (eliminuj?ce wp?yw czynnikw zewn?trznych) pozwoli na okreslanie rzeczywistego wsp. przenikalno?ci r?nych strukturRezerwacja
72
Projekt modernizacji d?wigu osobowego pod k?tem przewozu osb niepe?nosprawnych

Praca dotyczy wa?nego problemu dotycz?cego modernizacji istniej?cych rozwi?za? technicznych z uwzgl?dnieniem wymaga? stawianych tym instalacjom w odniesieniu do osb niepe?nosprawnych. Na konkretnym przyk?adzie przedstawiona zostanie procedura modernizacji instalacjiRezerwacja
73dr in?.
Micha? Lubieniecki
Symulacyjne okre?lenie wp?ywu obecno?ci ?rde? rozproszonych na dystrybucyjn? sie? energetyczn?

Simulation study on the effect of distributed generation on the distribution network
Rezerwacja
74
Projekt amortyzatora o zmiennej charakterystyce wykorzystuj?cego ciecz magnetoreologiczn?.

Design of variable characteristic schock-absorber based on magnetorheological fluid.
Rezerwacja
75
Projekt stanowiska do bada? zjawiska wzrostu napi?cia w sieci dystrybucyjnej

The test stand for evaluation of the voltage rise in the distribution network
Rezerwacja
76
Projekt nad??nego systemu ?ledz?cego ruch s?o?ca

The design of the automatic sun tracking system
Rezerwacja
77dr in?.
Micha? Ma?ka
Uniwersalny robot modu?owy do eksploracji trudno dost?pnych miejsc

Universal modular robot for exploration of hardly accessible localizations
Celem pracy jest opracowanie i przebadanie symulacyjne robota modu?owego przeznaczonego do eksploracji trudno dost?pnych miejsc (zawalone budynki, kana?y wentylacyjne etc)241858
78
Wirtualne prototypowanie robota w ?rodowisku LMS SAMCEF

Virtual prototyping of the robot in the LMS SAMCEF
Celem pracy jest przeprowadzenie procesu wirtualnego prototypowania robota w ?rodowisku LMS SAMCEF. Model wykorzystany w tym procesie b?dzie zawiera? zarwno elementy modelowane metod? bry? sztywnych jak i elementy modelowane metod? elementw sko?czonych. 231912
79
Zastosowanie materia?w inteligentnych w robotach modu?owych

Intelligent materials in modular robots
245943
80
Opracowanie narz?dzia do generowania, akwizycji i analizy fal prowadzonych w ?rodowisku NI LabView

Developing tool for generation, acquisition and analysis of the guided waves in LabView .
Opracowanie narz?dzia do generowania, akwizycji i analizy fal prowadzonych w ?rodowisku NI LabView wykorzystuj?cy platform? NI PXI259918
81
Opracowanie narz?dzia do komputerowego wspomagania analizy wynikw eksperymentu z zastosowaniem fal powierzchniowych w ?rodowisku Matlab

Developing of the computer aided analysis tool for Lamb wave experiments in Matlab
zarezerwuj
82dr hab. in?.
Krzysztof Mendrok
Budowa robota Micromouse

Development of Micromouse robot
Rezerwacja
83
Stabilizacja robota typu monowheel

Monowheel robot stabilization
Rezerwacja
84dr in?.
Pawe? Pa?ko
Metody wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal prowadzonych Lamba w materia?ach anizotropowych

Estimation of dispersion characteristics of Lamb waves for anisotropic plates
W pracy nale?y dokona? przegl?du i porwnania dost?pnych metod wyznaczania charakterystyk dyspersyjnych dla fal Lamba. Nale?y zaimplementowa? wybrane metody dla materia?w anizotropowych, w szczeglno?ci metod? fal cz?stkowych.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
85
Tomografia dyfrakcyjna dla przetwornikw ze sprz??eniem przez powietrze

Diffraction tomography for air-coupled transducers
W pracy nale?y dokona? przegl?du istniej?cych pomiaru pola ci?nienia akustycznego w pobli?u przetwornika ze sprz??eniem przez powietrze. Nale?y dokona? pomiarw na wybranym przetworniku za pomoc? wibrometru laserowego z zastosowaniem r?nych metod.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
86dr hab. in?.
Maciej Petko
Projekt systemu wykrywaj?cego mg?? dla samochodu

Design of a fog detection system for a car
270085
87
Projekt roweru elektyrycznego

Design of an electric bicycle
269994
88
Projekt roweru elektrycznego

Design of an electric bicycle
269999
89dr in?.
?ukasz Pieczonka
Monitorowanie stanu konstrukcji metod? akustyki nieliniowej

Nonlinear acoustics in structural health monitoring
Przeprowadzenie eksperymentw laboratoryjnych z wykorzystaniem skanuj?cego wibrometru laserowego oraz czujnikw piezoelektrycznych.zarezerwuj
90
Obrazowanie uszkodze? w akustyce nieliniowej

Damage imaging in nonlinear acoustics
Analiza sygna?w modulacji wibro akustycznej pod k?tem obrazowania uszkodze? w analizowanej strukturze. Opracowanie i implementacja metod w ?rodowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
91
Wp?yw warunkw brzegowych na detekcje uszkodze? metod? akustyki nieliniowej

The influence of boundary conditions on nonlinear acoustic testing
Pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem skanuj?cego wibrometru laserowego i czujnikw piezoelektrycznych oraz analiza sygna?w w ?rodowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
92dr in?.
Daniel Prusak
Modelowanie i symulacja mikrouk?adu mechanicznego na bazie z??cz typu flexures ze stosowym nap?dem piezoelektrycznym.

Modelling and simulations of mechanical system based on flexure joints and piezoelectric stack microactuator.
Praca ma na celu modelowania i weryfikacj? uk?adu mechanicznego zbudowanego na bazie elastycznych przegubw z??czowych i piezonap?du stosowego.231900
93
MINIATUROWYMODU? DO AUTOMATYCZNEGO UTRZYMYWANIA CI?NIENIA BEZZA?OGOWEGO POJAZDU POWIETRZNEGO (UAV) ZASILANY BATERIAMI S?ONECZNYMI

MICROUNIT FOR AUTOMATIC PRESSURE CONTROL FOR UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) POWERRED BY SOLAR CELLS
Praca obejmuje projekt i wykonanie miniaturowego ultralekkiego(!) mobilnego modu?u do automatycznej regulacji (stabilizacji) ci?nienia bezza?ogowego statku powietrznego (UAV) na bazie sterowca. Modu? powinien dokonywa? automatycznego pomiaru ci?nienia podczas lotu i spoczynku sterowca i w razie jego braku uzupe?nia? niedobr czynnika roboczego (powietrze/hel). Miniaturowy modu? powinien by? ultralekki, zasilany panelowymi bateriami s?onecznymi i powinien si? cechowa? niezawodno?ci? oraz wysok? stabilno?ci? pracy przy niekorzystnych warunkach zewn?trznych. Modu? b?dzie mocowany do poszycia sterowca. Praca ma charakter naukowo-praktyczny i oprcz symulacji obejmuje testy eksperymentalne. Niezb?dna znajomo?? elektroniki i umiej?tno?? projektowania PCB.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
94
Analiza kinematyczna wybranych struktur urz?dze? medycznych do wspomagania operacji endoskopowych w obr?bie miednicy mniejszej

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
95
Projekt urz?dzenia do mieszania zawiesin.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
96
Projekt chwytaka robota do mieszania zawiesin cytostatycznych w opakowaniach szklanych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
97
Projekt chwytaka do manipulowania obiektami podatnymi w zastosowaniach medycznych.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
98
Projekt ultralekkiego przedniego zawieszenia z uk?adem kierowniczym bolidu wy?cigowego klasy Formula Student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
99
Projekt ramy stalowej bolidu formu?y student

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
100
Dowolny temat z obszaru SMART AUTOMOTIVE na konkurs "Innovation Challenge"

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
101
Dwustopniowy uk?ad korekcji ?wiate? mijania na bazie silnika piezoelektrycznego.

W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
102
Projekt CYBERNETYCZNEJ G?OWY KOPERNIKA

Mo?na wybrane zagadnienia tylko realizowa?, ale temat wykona? praktycznie.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
103prof. dr hab. in?.
Tadeusz Stepinski
Badanie charakterystyk kierunkowych g?owic ultrad?wi?kowych

Inspection of ultrasonic transducers in immersion
Praca polega na zbadaniu charakterystyk kierunkowych kilku g?owic zanurzeniowych w wodzie przy pomocy skanera XY. Charakterystyka kierunkowa obrazuje rozklad cisnienia emitowanego przez g?owic? w obrzarze przed g?owic?. zarezerwuj
104
Badanie materia?w przy pomocy ultrad?wi?kw.

Ultrasonic inspection
"Praca sk?ada si? z dwch pokrewnych zada?: - zbadanie prbek spoin spawanych z wykorzystaniem k?towych g?owic ultrad?wi?kowych w kontakcie z powierzchnia prbki i systemu do bada? ultrad?wi?kowych oraz - wykonanie ultrad?wi?kowych obrazw C-scan p?yt kompozytowych z uszkodzeniami takimi jak delaminacje, ?lady uderze?, p?kni?cia (badanie ma by? przeprowadzone w zanurzeniu). zarezerwuj
105dr in?.
Zbigniew ?liwa
Projekt podno?nika samochodowego z nap?dem elektrycznym

The project of the elecrically driven car jack
1.Przegl?d istniej?cych rozwi?za? podno?nikw oraz analiza r?nych rodzajw p?yt pod?ogowych, ram oraz nadwozi samono?nych w samochodach osobowych 2.Projekt mechanizmu podno?nika, w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobr materia?w 3.Uk?ad zasilania z gniazdka samochodowego oraz dobr nap?du elektrycznego 4.Obliczenia wytrzyma?o?ciowe, analiza MES269966
106
Koncepcja instalacji solarnej o zwi?kszonym uzysku ciep?a

The concept of a solar installation with increased yield heat
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? dla c.w.u. 2. Zastosowanie dodatkowego ?rd?a ciep?a 3. Schemat instalacji dwuzbiornikowej 4. Analiza wariantw funkcjonalnych 5. Schemat blokowy algorytmu sterowania W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem zsliwa@agh.edu.pl.
107
Instalacja fotowoltaiczna ma?ej mocy w uk?adzie wyspowym

Installation of photovoltaic low-power autonomic system
1. Przegl?d rozwi?za? autonomicznych systemw PV 2. Specyfikacja wymaga? dla zadanego przypadku 3. Dobr podzespo?w 4. Schemat blokowy sterowania270077
108
Projekt robota mobilnego s?u??cego do pomocy przy rehabilitacji

The project of the mobile robot used to help with rehabilitation.
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? 2. Projekt robota , w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobr materia?w 3. Analiza kinematyczna 4. Obliczenia wytrzyma?o?ciowe270071
109
Projekt automatycznej ?uparki do drewna.

Design of automatic wood splitter
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? i sposobw pracy maszyn do roz?upywania drewna. 2. Obliczenia wymaganych si? i dobr nap?dw. 3. Projekt mechanizmu ?uparki - model CAD, analiza wytrzyma?o?ciowa, dobr materia?w. 4. Schemat blokowy sterowania, analiza wymaganych czujnikw. 5. Podsumowanie i uwagi krytyczne dotycz?ce projektu. 270009
110
St? spawalniczy o wielu stopniach swobody.

Welding table with many degrees of freedom.
1. Przegl?d dost?pnych rozwi?za? na rynku. 2. Projekt sto?u: model CAD, obliczenia wytrzyma?o?ciowe oraz dobr materia?w. 3. Dobr nap?dw i czujnikw. 4. Schemat blokowy dzia?ania. 270002
111
P?automatyczna stacja monta?u wybranych podzespo?w samochodowych.

Semiautomatic assembly station for chosen automotive component.
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? stacji monta?owych dla cz??ci samochodowych 2. Projekt mechanizmu stacji monta?owej, w tym: model CAD, rysunki, analiza mechanizmu, dobr materia?w 3. Dobr podzespo?w 4. Schemat blokowy sterowania273232
112
Projekt robota przeznaczonego do celw marketingowych.

Project of robot destined for marketing purpose.
1. Przegl?d istniej?cych robotw podaj?cych 2. Analiza mechanizmu podaj?cego, czyli: opis dzia?ania, model 3D, rysunki 2D 3. Dobr czujnikw, sterownika oraz zasilania 4. Funkcjonalny schemat blokowy sterowania 5. Podsumowanie, dalsze mo?liwo?ci rozwojowe projektu269985
113
Przeno?nik magazynowy do umieszczania przedmiotw na p?kach.

The warehouse lift for placing packages on the shelves
- Zaprojektowania systemu przenoszenia paczek na p?ki w magazynie (budowa, silniki, czujniki, ?rodowisko pracy) - Algorytmu dzia?ania przeno?nika - Model 3D - Analiza modelu 270076
114
Automat do zakr?cania wieczek opakowa?

Machine tightening packaging lids
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za?. 2. Projekt mechanizmu (model CAD, rysunki, dobr materia?w). 3. Zasilanie i nap?d. 4. Obliczenia wytrzyma?o?ciowe. 5. Schemat blokowy dzia?ania. 252244
115
Projekt cyfrowej stacji lutowniczej

Design of a digital soldering station
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? dla zadanego tematu 2. Specyfikacja wymaga? dla zadanego przypadku 3. Dobr podzespo?w 4. Schemat po??cze? uk?adu 5. Schemat blokowy algorytmu sterowania270073
116
Platformowy podno?nik z nap?dem elektrycznym do serwisowania pojazdw jedno?ladowych.

Electrically driven platform jack for servicing single track vehicles.
1. Market review. 2. Design of the jack: CAD model, drawings, materials selection. 3. Electric drive selection. 4. Strength calculations, FEM analysis.270080
117
Projekt robota przeznaczonego do ?cinania drzew

Design of robotic tree-cutter
1. Przegl?d istniej?cych rozwi?za? i metod ?cinania drzew w miejscach trudno dost?pnych. 2. Obliczenia si? i dobr nap?dw. 3. Projekt CAD, analiza wytrzyma?o?ciowa i dobr materia?w. 4. Schemat blokowy sterowania.269984
118prof. dr hab. in?.
Tadeusz Uhl
Manipulator do ultrad?wiekowego testowania materia?w

Manipulator for ultrasound materials testing
Kontunuacja pracy przejsciowej I251622
119
Polimery elektroaktywne i ich zastosowanie w medycynie

Electroactive polymers and it application in medicine
W parcy dokonany zostanie przeglad dostepnych polimerow elektroaktywnych oraz analiza mozliwo?ci ich zastosowania w medycynie. Przedstawiony zostanie projket koncepcyjny uk?adu aktuatora z zastosowaniem polimeru elektroaktynego231918
120
Polimery z pami?ci? kszta?tu przegl?d materia?ow ich dost?pno?? oraz analiza w?asno?ci.

Shape memory polymers and its modeling and analysis
231880
121
Silnik akustyczny projekt i badania prototypu

Acoustic engine - design and protyping
231916
122
Zastosowanie termografii aktywnej do oceny g??boko?ci uszkodze? konstrukcji – symulacje i badania eksperymentalne

Application of active thermography for assessment of damage depth - simulation and experimental study
241286
123
Kompozyty z w?knami PZT – w?asno?ci, modelowanie i technologia produkcji

MFC composites - properties, modeling and manufacturing technology
231833
124
Konstrukcja czujnika gazw z zastosowaniem nanorurek w?glowych – przegl?d konstrukcji i projekt czujnika metanu

Design of metan sensor with carbon nanotubes
222262
125
Ultrad?wi?kowy uk?ad przemieszczania cia? sta?ych w cieczach

Ultrasound system for positioning of solids in liquids
Rezerwacja
126
Materia?y samo naprawiaj?ce si? – przegl?d i analiza mo?liwo?ci zastosowania w konstrukcjach lotniczych

Selfhealing materials - overview of properties and analysis of application in aviation structures
222283
127
Grupa robotw latajacych – algorytmy wsp?pracy i ich implementacja

Group of flying robots - algorithms of cooperation and their implementation
231920
128
Stworzenie ?rodowiska programowego dla zastosowa? monitoringu stanu konstrukcji przy wykorzystaniu technologii RFID

Software dedicated for Structural Health Monitoring using RFID technology
Zakres pracy b?dzie obejmowa? zapoznanie si? z technologi? RFID, przegl?d obecnych zastosowa? technologii, ze zwrceniem szczeglnej uwagi na wykorzystanie jej w systemach bezprzewodowych czujnikw oraz zapoznanie si? z dokumentacj? techniczn? konkretnego uk?adu (M24-LR64) wraz z mo?liwo?ciami programistycznymi jakie daje nam zastosowanie do??czonych do niego bibliotek. Na podstawie dokumentacji, do??czonych bibliotek i gotowego programu nale?y stworzy? proste ?rodowisko programowe s?u??ce do sterowania z poziomu komputera czytnikiem RFID, wraz z prostym interfejsem graficznym, wykonuj?ce okre?lone funkcje (sprawdzanie obecno?ci konkretnych transponderw w zasi?gu czytnika, na podstawie wprowadzonych wcze?niej przez u?ytkownika informacji). Wymagana umiej?tno?? programowania w j?zyku C/C++ lub ch?? zapoznania si? z tym j?zykiem w trakcie wykonywania projektu.222419
129
Opracowanie konstrukcji w?z?a dla karoserii autobusu miejskiego

Design of urban bus body joints
W pracy opracowany zostanie uniwersalny weze? ?acz?cy pod?uznice ze slupkami w konstrukcji pud?a autobusu. Praca wymaga budowy modelu w?z?a, obliczeniach wytrzyma?o?ciowych i trwalo?ciowych metod? elemntw sko?czonych. Prac bedzie wykonana we wsplpracy z firma SOLARISzarezerwuj
130
Projekt stanowiska badawczego do testowania bezprzewodowych czujnikw stanu konstrukcji wykorzystuj?cych technologi? RFID

Design of laboratory stand for testing of sensors with RFID technology
Zakres pracy w cz??ci teoretycznej b?dzie obejmowa? zapoznanie si? z technologi? RFID, zasad? dzia?ania systemw na niej opartych oraz ograniczeniach jakie niesie ze sob? jej stosowanie. Cz??? praktyczna b?dzie polega?a na zaprojektowaniu stanowiska badawczego dedykowanego dla konkretnego bezprzewodowego systemu s?u??cego do monitorowania stanu konstrukcji. Stanowisko powinno mie? mo?liwo?? badania maksymalnego zasi?gu odczytu uk?adu niezale?nego, jak rwnie? w zale?no?ci od materia?w znajduj?cych si? pomi?dzy czytnikiem, a badanym transponderem oraz ilo?ci transponderw obecnych w polu czytnika. 231846
131
Przegl?d istniej?cych metod oblicze? indukcyjno?ci cewek planarnych oraz porwnanie ich z metodami symulacyjnymi

An Overview of simulation methods for induction testing of planar inductor
Zakres pracy b?dzie obejmowa? zapoznanie si? z tematyk? indukcyjno?ci cewek planarnych oraz przegl?d istniej?cych metod obliczeniowych. W cz??ci teoretycznej nale?y rwnie? opisa? obszary zastosowa? tego typu cewek w dzisiejszej technice, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem technologii RFID. Nale?y porwna? istniej?ce metody obliczeniowe dla zadanych rodzajw cewek z metodami symulacyjnymi w okre?lonych ?rodowiskach (COMSOL, CWS Microwave Studio, na podstawie za??czonych przewodnikw i instrukcji).231837
132
Projekt konstrukcji nosnej modu?owego satelity CUBSAT

Design of structure of satellite CUBSAT Class
231389
133
Modelowanie 1D lotu statku powietrznego

Modeling of airplane flight in 1D techniques
w ramach pracy nale?y wykona? model samolotu o wybranej konfiguracji w oprogramowaniu Virtual Lab, oprogramowanie zostanie udost?pnione wykonuj?cemu prace lub praca mo?e by? wykonana w lab. KRiM. Nale?y wykona? modu? oblicze? aerodynamicznych w programie AMESIM, w najprostszej postaci oraz wykona? przyk?ad modelowania wybranego samolotu z wizualizacj? w dowolnym programie np. MATLAB. Wymagana znajomo?c podstawowych praw fizyki zwi?zanych z aerodynamik? oraz oprogramowania AMESIM i MATLABzarezerwuj
134
Implementacja uk?adu sterowania skanerem do bada? termograficznych

Implementation of 3D scaner controler for thermography applications
w ramach pracy nale?y wykona? uk?ad sterowania istniej?cycm skanerem do bada? nieniszcz?cych konstrukcji w oparciu o karty NI oprogramowanie LabView. Skaner jest do dyspozycji wykonuj?cego prac? w laboratorium KRiM wyposa?ony w silniki krokowe. Znajomo?? oprogramowania Lab View oraz podstaw konstrukcji uk?adw sterowania.zarezerwuj
135
Symulacyjne badanie w?asno?ci termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zosta? wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentw w ramach projektu Deplix) w oparciu o metod? elementw sko?czonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia si? ciep?a w tej konstrukcji. Zrdlami ciepla sa uk?ady elektroniczne, promieniowanie s?oneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomo?c metody elementw sko?czonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
136
Symulacyjne badanie w?asno?ci termicznych satelity CUBSAT

Thermal properties of CUBSAT satelite - modeling and simulation issue
w ramach pracy powinien zosta? wykonany model satelity typu CUBSAT (wykonywanego w AGH przez studentw w ramach projektu Deplix) w oparciu o metod? elementw sko?czonych oraz wykonane symulacje zjawisk rozchodzenia si? ciep?a w tej konstrukcji. Zrdlami ciepla sa uk?ady elektroniczne, promieniowanie s?oneczne oraz zasilanie. Wymagana jest znajomo?c metody elementw sko?czonych oraz podstaw termodynamiki.zarezerwuj
137
Projekt stanowiska do wyznaczania w?asno?ci bezw?adno?ciowych satelity typu CUBSAT

Design of experimetal rig for testing of inerta proprties of CUBSAT satelite
W ramach pracy wykonany b?dzie projekt stanowiska laboratoryjnego do badania po?o?enia ?rodka masy satelity tupu CUBSAT oraz jego podzespo?w. Na stanowisku maja by? wyznaczane wszystkie sk?adowe tensora momentw bezw?adno?ci. zarezerwuj
138
Projekt stanowiska do badania polimerw elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegl?d materia?w elektroaktywnych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem polimerw. Przedstawione zostan? podstawowe w?asno?ci tych materia?w oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt cz??ci elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
139
Projekt stanowiska do badania polimerw elektroaktywnych

Design of experimental rig for electroactive polimer testing
w ramach pracy zostanie przedstawiony przegl?d materia?w elektroaktywnych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem polimerw. Przedstawione zostan? podstawowe w?asno?ci tych materia?w oraz zastosowania. Projekt obejmuje projekt cz??ci elektrycznej i mechanicznej stanowiskazarezerwuj
140
Zastosowanie szerografi do badania stanu materia?w

Application of sherography for assessment of materials degradation
– w pracy dokonany zostanie przegl?d metod analizy odkszta?cenia powierzchni konstrukcji w celu oceny jej stanu. Wybrane metody zostan? zaimplementowane w ?rodowisku MATLAB. Zostanie wykonany eksperyment na rzeczywistej prbce materia?u z uszkodzeniem i bez defektu. Oceniona zostanie przydatno?? tej metody do badania konstrukcji z kompozytw warstwowych.zarezerwuj
141
Wirtualne testowanie w?asno?ci dynamicznych satelity

Virtual dynamic test of satelite
w ramach pracy wykonany zostanie model elementw sko?czonych satelity typu CUBSAT ((wykonywanego w AGH przez studentw w ramach projektu Deplix) w oparciu o metod? elementw sko?czonych oraz wykonane zostan? symulacje w?asno?ci dynamicznych konstrukcji w szczeglno?ci drgania satelity na skutek wymusze? zwi?zanych z realizowana misja oraz pochodz?cych od uk?adu sterowania pozycj?. Wymagana jest znajomo?? metody elementw sko?czonych oraz podstawowych wiadomo?ci z dynamiki uk?adw mechanicznych.270029
142
Zastosowanie materia?w ?wiat?oczu?ych do monitorowania stanu konstrukcji mechanicznych

Application of photoactive materials for SHM systems
w pracy wykonany zostanie przegl?d materia?w zmieniaj?cych w?asno?ci optyczne na skutek odkszta?cenia. W szczeglno?ci materia?y zmieniaj?ce d?ugo?? fali poch?anianego ?wiat?a. Zostanie przeprowadzona analiza mo?liwo?ci zastosowania tych materia?w do monitorowania konstrukcji mostw. Przedstawione zostan? tez technologie nanoszenia warstwy materia?u na badan? powierzchnieRezerwacja
143
Projekt stanowiska do pomiaru anten i rozk?adu nat??enia pola elektromagnetycznego

Design for antenna testing including testing of radiation pattern
Rezerwacja
144
Projekt systemu do kontroli jakosci szk?a

Design of system for quality control of glass
Rezerwacja