Ogłoszenia o pracę


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki WIMiR AGH poszukuje studentów studiów II stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich do udziału w projekcie: „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien” realizowanym w ramach programu OPUS UMO-2016/23/B/ST7/01440 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką modelowania oraz badań eksperymentalnych materiałów biologicznych. Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (m.in. badania wytrzymałościowe, AFM, metody mikroskopowe i biochemiczne), jak i obliczeniowe (m.in. MD, CG-MD, MES oraz modelowanie konstytutywne).
Wymagania:

– Absolwenci: ukończone studia wyższe w zakresie Mechaniki / Inżynierii Materiałowej / biomechaniki / inżynierii biomedycznej lub pokrewnych

– Studenci: uczestnicy studiów II stopnia, kierunek: mechanika / mechatronika / biomechanika
– chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
– znajomość języka angielskiego,

 Zainteresowanych prosimy o kontakt: dr hab. inż. Andrzej Młyniec, WIMiR AGH, e-mail: mlyniec@agh.edu.pl


 

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

 

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab i Python
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje pracowników naukowych do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W zakresie obowiązków uczestników projektu będą między innymi: wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych polegających na laserowym wzbudzaniu i pomiarze propagacji fal prowadzonych z wykorzystaniem wibrometrii laserowej, opracowywanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów, integracja i testowanie systemu pomiarowego, badania przemysłowe.

 

Wymagania dla kandydatów:

– stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne.

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR

– bardzo dobra znajomość oprogramowania Matlab i Polytec PSV

– uczestnictwo w stażach badawczych w kraju i za granicą

– doświadczenie w badaniach drganiowych i/lub ultradźwiękowych

– znajomość technik i sprzętu laboratoryjnego m.in. wibrometr laserowy, przetworniki piezoelektrycznie, układy kondycjonowania sygnałów

 

Członkowie zespołu badawczego będą wyłonieni w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie poszukujemy dwóch kandydatów spełniających w/w wymagania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Jedna z osób   zajmować  się będą metodą badań biomechanicznych ścięgien, przeprowadzenie analiz odwrotnych testów mechanicznych ścięgna z uwzględnieniem porowatości struktury oraz preparatyką próbek pęczków kolagenowych .

Druga osoba będzie asystowanie w prowadzonych badaniach nad wzbudzaniem i detekcją fal powierzchniowych w tkankach miękkich. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i ich przetwarzanie w celu wyznaczania prędkości fali w tkankach.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 28.02.2017

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Zintegrowana platforma obliczeniowa dla wspomagania analizy oraz symulacji propagacji nieliniowych fal prowadzonych w strukturach mechanicznych” nr LIDER/317/L-6/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu LIDER i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką propagacji fal ultradźwiękowych w konstrukcjach mechanicznych, modelowania numerycznego i symulacji komputerowych z wykorzystaniem nowych metod obliczeniowych. W ramach projektu studenci mogą realizować prace magisterskie związane z tematyką projektu. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dr hab. inż. Pawła Paćko, budynek D-1 pokój 410, lub elektronicznie: pawel.packo@agh.edu.pl

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją umowy pn.: „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” (dalej „Projekt”) o numerze POIR.01.01.01-00-0565/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Katedra Robotyki i Mechatroniki poszukuje pracowników do realizacji poniższych etapów:

ETAP I: Opracowanie szczegółowej koncepcji Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji
1. Opracowanie wstępnej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz przypadków ich użycia.
2. Opracowanie koncepcji architektury ISWD, przypadków użycia, oraz abstrakcyjnego interface’u użytkownika.

ETAP II: Opracowanie modeli matematycznych inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji
1. Wykonanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy w zakresie różnych metod, technik i narzędzi analizy danych
2. Opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz ich modeli matematycznych
3. Opracowanie modeli matematycznych oraz opracowanie koncepcji bazy danych.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 10.01.2016

Plik do pobrania  ogłoszenie


Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu EPICLA  (PBS3/B6/21/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE W EPICLA


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu GEKON (GEKON2/O2/266926/3/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE GEKON


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu PANTOGRAF (INNOTECH-K3/IN3/5/225857/NCBR/14) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE PANTOGRAF