Ogłoszenia o pracę

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna.
Znajomość oprogramowania CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB.
Znajomość Metody Elementów Skończonych oraz oprogramowania komercyjnego umożliwiającego przeprowadzanie symulacji zagadnień wielodziedzinowych.
Znajomość następujących narzędzi obliczeniowych: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu.
Podstawowa wiedza w zakresie termosprężystości oraz stosowanych narzędzi analiz analitycznych oraz numerycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych.
Podstawowa umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej.
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych.
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej.
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych.
Preferowane doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Opracowania wielodziedzinowego modelu MES badanego łożyska foliowego w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu
-Opracowania narzędzi eksperymentalnej walidacji (na bazie danych z eksperymentów) i weryfikacji dla wszystkich modeli opracowanych w ramach projektu, tj. bazujących na MES, MRS oraz perydynamice
-Cyklicznego raportowania wyników weryfikacji i walidacji modelu
-Udziału w tworzeniu stanowiska badawczego dla łożyska foliowego, udział w badaniach łożyska foliowego
-Przeprowadzania analiz wrażliwości z uwzględnieniem wyników symulacji numerycznych
-Realizacji zadania poszukiwania nowej geometrii foli falistej, raportowanie uzyskanej poprawy własności badanego łożyska foliowego
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

 Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie (wolne od podatku, przy niepełnym wymiarze pracy, tj. 2/5) zostanie przyznane na okres 22 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony pomiędzy stypendystą a kierownikiem projektu, stosownie do wysokości oferowanego stypendium.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2.
Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1) Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2) Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3) Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4) Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5) Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują).
6) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę”.
Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 12.12.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień dr inż.  w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 16.11.2019 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.11.2019


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH w Krakowie) poszukuje doktoranta chcącego wziąć udział w projekcie pt. „Klasyczne i nieklasyczne nieliniowości fal poprzecznych: od fizyki do detekcji uszkodzeń w materiałach” finansowanym z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SHENG Umowa  nr UMO-2018/30/Q/ST8/00571.

Wymagane wykształcenie magisterskie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

 • realizacja pracy magisterskiej w obszarach mechaniki, automatyki, materiałoznawstwa i/lub dziedzin pokrewnych,
 • znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS, itp.)
 • znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. MATLAB, Python, C/C++, itp.),
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z analizą nieliniowych charakterystyk fal poprzecznych propagujących z materiałach cienko-ściennych. W szczególności będzie się skupiał analizie zjawiska transferu modulacji w ramach efektu Luxembourg-Gorky dla wspomnianych wyżej fal. Praca będzie się skupiała na przeprowadzeniu analizy analitycznych, numerycznych oraz eksperymentalnych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Ponadto, przewidziane jest stypendium na naukowy wyjazd zagraniczny (4-8 tygodni).

Warunki zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (01.10.2019 – 30.09.2022)

Wysokość stypendium: 3500 PLN (wolne od podatku)

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 17:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 412, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Dodatkowych informacji merytorycznych udziela kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wiesław J. Staszewski (w.j.staszewski@agh.edu.pl)


OGŁOSZENIE
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt “Analiza i rozwój logicznych urządzeń akustycznych opartych o nieliniowe metamateriały sprężyste”
nr UMO-2018/31/B/ST8/00753 realizowanego w ramach programu „OPUS 16”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Wymagane wykształcenie magisterskie (mgr inż.) w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

– realizacja pracy magisterskiej i/lub projektów w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki strukturalnej, fal sprężystych, metamateriałów, lub zagadnień optymalizacji,

– znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS etc.),

– znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. Matlab lub równoważny, Python, C/C++ etc.), pakietów do obliczeń inżynierskich (np. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publikacje naukowe w w/w obszarach lub inna forma udokumentowanego dorobku naukowego,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Required degree in mechanical engineering (or equivalent). Required good spoken and written English. Additional preferred skills:

– degree related to continuum mechanics, structural dynamics, elastic waves, metamaterials or optimization problems,

– understanding of theoretical and implementational aspects of numerical methods (e.g. FEM, FDM etc.),

– at least fundamental understanding and skills in scientific computing platforms (e.g. Matlab or equivalent, Python, C/C++ etc.) and computer-aided engineering software (e.g. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publications related to the above topics or other form of documented scientific achievements,

– ability to independently solve research problems,

– good communication skills,

– team-work,

– eager in learning and exploring new scientific areas.

 

Opis zadań:

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z akustycznym przetwarzaniem pól falowych. W szczególności zadania będą dotyczyły projektowania nowych metamateriałów sprężystych, które poprzez odpowiednie kierunkowanie przepływu energii sprężystej umożliwią realizację zadań logiki i obliczeń akustycznych (ang. acoustical computing). Wykorzystane zostaną zarówno klasyczne jak i optymalizacyjne podejścia do projektowania materiałów. Opracowane materiały zostaną wytworzone, przebadane eksperymentalnie i wykorzystane do budowy pasywnych struktur inteligentnych, których odpowiedź dynamiczna kształtowana będzie przez wykonywanie operacji logicznych na polach falowych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w zagranicznym stypendium naukowym (4-6 tygodni).

It is expected that PhD Student, based on this scholarship, will devote his/her work to acoustial processing of elastic wavefields. In particular his/her focus will be on theoretical developments of acoustical metamaterials for controlling mechanical energy flow and performing logical operations and computing with acoustical wavefields. His/her work will combine classical and optimisation-based design approaches for metamaterials design. Developed materials will be manufactured, validated experimentally and employed for smart structures. Dynamical characteristics of the latter systems will be shaped by performing logical operations on wavefields.

Within the project, the PhD student will take part in national and international conferences and an abroad scholarship (4-6 weeks).

Warunku zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (1.10.2019-30.09.2022)

Wysokość stypendium: 4500 PLN (wolne od podatku)

 

Type: PhD Scholarship (stipend)

Position: PhD student

Job type: full-time

Duration: 36 months (Oct. 1st 2019 – Sept. 30th 2022)

Salary: 4500 PLN (tax-free)

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 15:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 410, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (pawel.packo@agh.edu.pl).

Applications with cover letter, CV and the list of scientific achievements – in electronic form – should be sent to Ms. Anna Sapinska-Wcislo (asw@agh.edu.pl) by September 20th 2019, 15:00. Selected candidates will be invited for an interview held on September 26th 2019, 10:00 (D-1 building, 410, 30 Mickiewicza Ave. in Krakow or via a videoconference system).

Please supplement your CV with the following formula: I hereby consent to my personal data being processed by AGH-University of Science and Technology in Krakow for the purpose of considering my application for the vacancy advertised in relation to the NCN project OPUS.

For further information regarding the project please contact: Pawel Packo, DSc, PhD (pawel.packo@agh.edu.pl).


OGŁOSZENIE
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt “Analiza i rozwój logicznych urządzeń akustycznych opartych o nieliniowe metamateriały sprężyste”
nr UMO-2018/31/B/ST8/00753 realizowanego w ramach programu „OPUS 16”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Wymagane wykształcenie magisterskie (mgr inż.) w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

– realizacja pracy magisterskiej i/lub projektów w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki strukturalnej, fal sprężystych, metamateriałów, lub zagadnień optymalizacji,

– znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS etc.),

– znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. Matlab lub równoważny, Python, C/C++ etc.), pakietów do obliczeń inżynierskich (np. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publikacje naukowe w w/w obszarach lub inna forma udokumentowanego dorobku naukowego,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Required degree in mechanical engineering (or equivalent). Required good spoken and written English. Additional preferred skills:

– degree related to continuum mechanics, structural dynamics, elastic waves, metamaterials or optimization problems,

– understanding of theoretical and implementational aspects of numerical methods (e.g. FEM, FDM etc.),

– at least fundamental understanding and skills in scientific computing platforms (e.g. Matlab or equivalent, Python, C/C++ etc.) and computer-aided engineering software (e.g. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publications related to the above topics or other form of documented scientific achievements,

– ability to independently solve research problems,

– good communication skills,

– team-work,

– eager in learning and exploring new scientific areas.

 

Opis zadań:

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z akustycznym przetwarzaniem pól falowych. Zadania będą dotyczyły projektowania nowych metamateriałów w oparciu o metody akustyki transformacyjnej (ang. transformation acoustics) i ukierunkowane będą na logiczne przetwarzanie informacji akustycznych. W tym zakresie doktorant będzie realizował prace dotyczące projektowania metod logicznego przetwarzania fal sprężystych z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych mechanizmów interakcji. Zaproponowane metody przetwarzania pól falowych będą wykorzystane do budowy akustycznych urządzeń logicznych i zastosowane w strukturach inteligentnych do zarządzenia energia mechaniczną. Doktorant będzie realizował prace eksperymentalne z wykorzystaniem sieci przetworników piezoelektrycznych i bezkontaktowych systemów laserowych do celów walidacji opracowanych urządzeń akustycznych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w zagranicznym stypendium naukowym (4-6 tygodni).

PhD student will carry out research tasks related to the design of acoustical metamaterials based on the transformation acoustics concept applied to the design of logical operations. His/her main focus will be on developing materials with extraordinary spectral properties and combining them into acoustical logical elements and smart structures allowing for energy management. He/she will be involved in verification and validation of acoustical logical devices properties via experimental testing (piezoelectric network of sensors and laser vibrometry).

 

Within the project, the PhD student will take part in national and international conferences and an abroad scholarship (4-6 weeks).

Warunku zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (1.10.2019-30.09.2022)

Wysokość stypendium: 4500 PLN (wolne od podatku)

 

Type: PhD Scholarship (stipend)

Position: PhD student

Job type: full-time

Duration: 36 months (Oct. 1st 2019 – Sept. 30th 2022)

Salary: 4500 PLN (tax-free)

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 15:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 410, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (pawel.packo@agh.edu.pl).

Applications with cover letter, CV and the list of scientific achievements – in electronic form – should be sent to Ms. Anna Sapinska-Wcislo (asw@agh.edu.pl) by September 20th 2019, 15:00. Selected candidates will be invited for an interview held on September 26th 2019, 10:00 (D-1 building, 410, 30 Mickiewicza Ave. in Krakow or via a videoconference system).

Please supplement your CV with the following formula: I hereby consent to my personal data being processed by AGH-University of Science and Technology in Krakow for the purpose of considering my application for the vacancy advertised in relation to the NCN project OPUS.

For further information regarding the project please contact: Pawel Packo, DSc, PhD (pawel.packo@agh.edu.pl).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż.  w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 30.08.2019


Studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia!

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne w związku z rozpoczynającym się projektem naukowym w ramach konkursu SHENG 1.

Classical and Non-Classical Shear Wave Nonlinearities: from Physics to Material Evaluation

Projekt będzie wykonany we współpracy z grupą badawczą z The Hong Kong Polytechnic University (106 miejsce QS WORD University Rankings 2019).

 

Zadaniem osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie będzie czynny udział w rozwijaniu tematyki projektu, a finalnie obrona pracy doktorskiej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne stypendium na okres 34-36 miesięcy;
 • Możliwość współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym;
 • Dwumiesięczny wyjazd na wymianę naukową do Hong Kongu, Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin;
 • Możliwość udziału w konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i zagranicą;

 

Spotkanie odbędzie się dnia 12.06.2019,
w budynku D1, sala 103, godzina 12.30
Zapraszamy!!!

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, D1 pokój 412; email: w.j.staszewski@agh.edu.pl
dr inż. Aleksandra Ziaja-Sujdak, D1 pokój 402; email: aziaja@agh.edu.pl

dr inż. Rafał Radecki, D1 pokój 410; email: rradecki@agh.edu.pl

 

plakatSHENG3


                                                                                                          

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji, detekcji uszkodzeń i monitorowania stanu konstrukcji (SHM).

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy inżyniera w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach II stopnia magisterskich,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie monitorowania stanu urządzeń mechanicznych,
 6. Praktyczne doświadczenie w przetwarzaniu sygnałów, selekcji cech i zastosowania sieci neuronowych w zakresie inżynierii mechanicznej,
 7. Staż zawodowy w firmie zajmującej się zagadnieniami diagnostyki urządzeń mechanicznych lub pokrewnej

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.04.2019 r. do 31.21.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 22.03.2019


                                                                                  

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanym w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane przetwarzaniem i analizą sygnałów wielowymiarowych, algorytmami analizy obrazów lub sygnałów wideo, metodami detekcji uszkodzeń i systemami monitorowania stanu konstrukcji (SHM).

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania i analizy sygnałów wielowymiarowych,
 4. Znajomość metod detekcji uszkodzeń konstrukcji i SHM,
 5. Znajomość języka programowania Matlab,
 6. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 7. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 8. Praktyczne doświadczenie w pracy eksperymentalnej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 9. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,
 10. Przebyty straż przemysłowy w ośrodku związanym z dyscyplinami automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnymi

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 22.03.2019


                                                                                                       

  OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanym w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane modelowaniem i symulacją komputerową konstrukcji i systemów mechanicznych w zakresie dynamiki strukturalnej oraz symulacji wizyjnych systemów pomiarowych

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość tematyki dynamiki strukturalnej konstrukcji mechanicznych oraz bezkontaktowych, wizyjnych metod pomiaru drgań,
 4. Znajomość obsługi środowiska Matlab programów komputerowych do symulacji numerycznych metodą elementów skończonych takich jak MSC.Nastran lub podobne,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 7. Praktyczne doświadczenie w używaniu narzędzi do symulacji numerycznych w dynamice strukturalnej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 8. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,
 9. Przebyty staż przemysłowy w firmie zajmującej się zagadnieniami zbliżonymi do zadania projektowego

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 17.05.2019

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: programowanie wysokopoziomowe
Umiejętności i doświadczenie: teoria metod machine learning na poziomie studiów inżynierskich

Opis zadań

Opracowywanie wyników badań pomiarowych.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką pomiarów drgań maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: metrologia i podstawy elektroniki
Umiejętności i doświadczenie: przeprowadzanie pomiarów drgań

Opis zadań

Przygotowanie stanowiska badawczego i przeprowadzanie badań pomiarowych.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: rozszerzona znajomość elektroniki i programowania niskopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: przygotowywanie systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika

Opis zadań

Przygotowywanie prototypów modułów przetwarzania sygnałów cyfrowych systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: znajomość programowania wysokopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: przygotowywanie i przeprowadzanie testów oprogramowania

Opis zadań

Testowanie modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów w ramach.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem automatycznego przetwarzania i interpretacji danych w monitorowaniu stanu struktur” nr LIDER/3/0005/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji, logiki rozmytej i uczenia maszynowego.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Udział w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języka programowania Matlab,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Znajomość problematyki związanej z uczeniem maszynowym,
 7. Doświadczenie w wykorzystaniu sieci neuronowych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,
 8. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 9. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.05.2019 r. do 31.07.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.02.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem automatycznego przetwarzania i interpretacji danych w monitorowaniu stanu struktur” nr LIDER/3/0005/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji i uczenia maszynowego.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Udział w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języków programowania Matlab oraz Python,
 5. Znajomość problematyki związanej z uczeniem maszynowym,
 6. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 7. Doświadczenie w wykorzystaniu sieci neuronowych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,
 8. Doświadczenie w wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.02.2019 r. do 31.09.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.02.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2018, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 40-50 godzin pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 31.12.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

 

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 11 października 2018, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

 

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

 

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 40-50 godzin pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

 

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 12.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań symulacyjnych.

Termin składania ofert: 28 września 2018, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna z preferowaną specjalnością Projektowanie Mechatroniczne
Status studenta-doktoranta w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
Znajomość oprogramowania komercyjnego CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB
Znajomość w stopniu zaawansowanym technik programistycznych stosowanych w ramach metod numerycznych w obszarze mechaniki komputerowej
Umiejętność tworzenia kodów źródłowych narzędzi analiz numerycznych dla zadanych zagadnień mechaniki komputerowej
Umiejętność tworzenia kodów źródłowych do rozwiązywania zagadnień wielodziedzinowych opisanych zadanymi równaniami konstytutywnymi
Umiejętność posługiwania się symulacyjnymi technikami implicit i explicit
Umiejętność stosowania narzędzi symulacyjnych CFD
Znajomość wybranych technik analiz numerycznych: Metody Różnic Skończonych (MRS) oraz perydynamiki
Znajomość technik weryfikacji kodów narzędzi analiz numerycznych oraz redukcji dyspersji numerycznej
Znajomość technik modelowania zachowania materiałów z pamięcią kształtu.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych
Doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

 Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Poszukiwania nowych metod (analitycznych i numerycznych) opisu zagadnień wielodziedzinowych dotyczących zjawisk występujących w łożyskach foliowych, szczególnie w obszarze filmu powietrznego i kontaktu pomiędzy foliami gładką i falistymi
-Przygotowania kodu źródłowego do obliczeń dla modelu łożyska foliowego, z zastosowaniem perydynamiki, nielokalnego ujęcia MRS, modeli analitycznych na bazie wyników badań eksperymentalnych
-Określenia charakterystyk zastosowanych narzędzi numerycznych oraz opracowania wyników przeprowadzonych symulacji
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 24 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę II

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 1.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 28 września 2018, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna z preferowaną specjalnością Projektowanie Mechatroniczne
Status studenta-doktoranta w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
Znajomość oprogramowania komercyjnego CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB
Znajomość Metody Elementów Skończonych oraz oprogramowania komercyjnego umożliwiającego przeprowadzanie symulacji zagadnień wielodziedzinowych
Znajomość następujących narzędzi obliczeniowych: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu
Podstawowa wiedza w zakresie termosprężystości oraz stosowanych narzędzi analiz analitycznych oraz numerycznych
Umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych
Umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych
Doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Opracowania wielodziedzinowego modelu MES badanego łożyska foliowego w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu
-Opracowania narzędzi eksperymentalnej walidacji (na bazie danych z eksperymentów) i weryfikacji dla wszystkich modeli opracowanych w ramach projektu, tj. bazujących na MES, MRS oraz perydynamice
-Cyklicznego raportowania wyników weryfikacji i walidacji modelu
-Udziału w tworzeniu stanowiska badawczego dla łożyska foliowego, udział w badaniach zachowania łożyska foliowego
-Przeprowadzania analiz wrażliwości z uwzględnieniem wyników symulacji numerycznych
-Realizacji zadania poszukiwania nowej geometrii foli falistej, raportowanie uzyskanej poprawy własności badanego łożyska foliowego
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

 Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę I

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 1.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. (lub ostatni rok studiów) w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Chęć podjęcia studiów doktoranckich,
 3. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języka programowania Matlab,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 7. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.06.2018

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień doktora inżyniera w Automatyka i Robotyka,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk.

Projekt przewiduje zatrudnienie 2 osób w wymiarze 0.6 etatu (umowa cywilno-prawna) na okres 01.02.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 05.02.2018

 


 OGŁOSZENIE

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 ogłasza konkurs na  pracownika inżynieryjno-technicznego.

Umowa nr Homing/2017-3/19 (umowa w AGH nr 72.72.130.87770, S89) pod tytułem „Nondestructive evaluation of inhomogeneous layerd materials using synthetic and self-focusing techniques” realizowanego w ramach program HOMING, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień magistra w jednej z dziedzin: Mechatronika, Mechanika, Automatyka
  i Robotyka, Fizyka lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab i Phyton,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Zgłoszenie winno zawierać (dokumenty w języku angielskim):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Referencje od opiekuna naukowego (najlepiej promotora pracy magisterskiej).

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu przewidywane na okres 05.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 414 w terminie do 02.02.2018 r.


 

Data ogłoszenia: 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” (SLS) planowanego do zgłoszenia do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne 3”, na stanowisko konstruktora.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2017, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

 

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

 

Kryterium zatrudnienia

Stawka godzinowa zaproponowana przez doktoranta oraz spełnienie wymagań konkursowych.

 

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek stanowiący odpowiedź na ogłoszenie w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Katedry Robotyki i Mechatroniki
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne 3 – SLS: konkurs dla doktoranta”

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 21.12.2017 r.. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab, Python i C++
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki WIMiR AGH poszukuje studentów studiów II stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich do udziału w projekcie: „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien” realizowanym w ramach programu OPUS UMO-2016/23/B/ST7/01440 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką modelowania oraz badań eksperymentalnych materiałów biologicznych. Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (m.in. badania wytrzymałościowe, AFM, metody mikroskopowe i biochemiczne), jak i obliczeniowe (m.in. MD, CG-MD, MES oraz modelowanie konstytutywne).
Wymagania:

– Absolwenci: ukończone studia wyższe w zakresie Mechaniki / Inżynierii Materiałowej / biomechaniki / inżynierii biomedycznej lub pokrewnych

– Studenci: uczestnicy studiów II stopnia, kierunek: mechanika / mechatronika / biomechanika
– chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
– znajomość języka angielskiego,

 Zainteresowanych prosimy o kontakt: dr hab. inż. Andrzej Młyniec, WIMiR AGH, e-mail: mlyniec@agh.edu.pl


 

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

 

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab i Python
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje pracowników naukowych do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W zakresie obowiązków uczestników projektu będą między innymi: wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych polegających na laserowym wzbudzaniu i pomiarze propagacji fal prowadzonych z wykorzystaniem wibrometrii laserowej, opracowywanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów, integracja i testowanie systemu pomiarowego, badania przemysłowe.

 

Wymagania dla kandydatów:

– stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne.

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR

– bardzo dobra znajomość oprogramowania Matlab i Polytec PSV

– uczestnictwo w stażach badawczych w kraju i za granicą

– doświadczenie w badaniach drganiowych i/lub ultradźwiękowych

– znajomość technik i sprzętu laboratoryjnego m.in. wibrometr laserowy, przetworniki piezoelektrycznie, układy kondycjonowania sygnałów

 

Członkowie zespołu badawczego będą wyłonieni w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie poszukujemy dwóch kandydatów spełniających w/w wymagania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Jedna z osób   zajmować  się będą metodą badań biomechanicznych ścięgien, przeprowadzenie analiz odwrotnych testów mechanicznych ścięgna z uwzględnieniem porowatości struktury oraz preparatyką próbek pęczków kolagenowych .

Druga osoba będzie asystowanie w prowadzonych badaniach nad wzbudzaniem i detekcją fal powierzchniowych w tkankach miękkich. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i ich przetwarzanie w celu wyznaczania prędkości fali w tkankach.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 28.02.2017

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Zintegrowana platforma obliczeniowa dla wspomagania analizy oraz symulacji propagacji nieliniowych fal prowadzonych w strukturach mechanicznych” nr LIDER/317/L-6/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu LIDER i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką propagacji fal ultradźwiękowych w konstrukcjach mechanicznych, modelowania numerycznego i symulacji komputerowych z wykorzystaniem nowych metod obliczeniowych. W ramach projektu studenci mogą realizować prace magisterskie związane z tematyką projektu. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dr hab. inż. Pawła Paćko, budynek D-1 pokój 410, lub elektronicznie: pawel.packo@agh.edu.pl

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją umowy pn.: „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” (dalej „Projekt”) o numerze POIR.01.01.01-00-0565/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Katedra Robotyki i Mechatroniki poszukuje pracowników do realizacji poniższych etapów:

ETAP I: Opracowanie szczegółowej koncepcji Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji
1. Opracowanie wstępnej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz przypadków ich użycia.
2. Opracowanie koncepcji architektury ISWD, przypadków użycia, oraz abstrakcyjnego interface’u użytkownika.

ETAP II: Opracowanie modeli matematycznych inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji
1. Wykonanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy w zakresie różnych metod, technik i narzędzi analizy danych
2. Opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz ich modeli matematycznych
3. Opracowanie modeli matematycznych oraz opracowanie koncepcji bazy danych.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 10.01.2016

Plik do pobrania  ogłoszenie


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawcę do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

Opracowanie wyników badań próbek ścięgna za pomocą metody ultradźwięków

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 29.02.2016


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawców do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

1. Opracowanie stanowisk pomiarowych do pomiarów szybka kamerą oraz testów akustyki nieliniowej

2. Analiza wrażliwości efektów nieliniowych na mikropęknięcia ścięgna Achillesa

3. Opracowanie algorytmów oraz badania symulacyjne metod korelacji dla deformowalnych materiałów biologicznych

4. Opracowanie modeli molekularnych ścięgna Achillesa oraz badania symulacyjne

5. Opracowanie metod łącznia skal w modelu wieloskalowym oraz identyfikacja parametrów modeli

6.Badania dynamiczne, zmęczeniowe i quasistatyczne ścięgna Achillesa

7.Wyznaczanie pól przemieszczeń i odkształceń ścięgien Achillesa z użyciem szybkich kamer cyfrowych

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 31.03.2015


Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu EPICLA  (PBS3/B6/21/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE W EPICLA


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu GEKON (GEKON2/O2/266926/3/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE GEKON


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu PANTOGRAF (INNOTECH-K3/IN3/5/225857/NCBR/14) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE PANTOGRAF