Ogłoszenia o pracę

 

OGŁOSZENIE

 logo NCBiR

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem termografii laserowej” nr LIDER/1/0001/L-11/19/NCBR/2020 realizowanego w ramach programu LIDER XI, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Do udziału zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria.

 

Wymagania:

 

 1. Studia magisterskie na wydziale o profilu mechanicznym.
  2. Dobra znajomość podstaw konstrukcji maszyn, tworzenia modeli CAD, rysunków technicznych etc.
  3. Zdolności manualne, umiejętność obsługi narzędzi warsztatowych.
  4. Znajomość podstaw automatyki oraz informatyki.
  5. Znajomość przynajmniej jednego z trzech środowisk programistycznych: LabVIEW, Matlab oraz Python.
  6. Znajomość podstaw elektroniki
  7. Umiejętność pracy ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, znajomość zasad BHP z tym związanych.
  8. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną pracę z dokumentacją techniczną oraz oprogramowaniem

 

Zakres obowiązków:

1. Wykonanie projektu demonstratora technologii badań nieniszczących metodą termografii laserowej w tym projekt manipulatora 2d, głowicy oraz torów pomiarowych.
2. Wykonanie projektów oraz realizacja zamówień elementów customizowanych.
3. Stworzenie oprogramowania stanowiska (LabVIEW, Matlab, Python) pozwalającego na automatyzację procesu pomiarowego.
4. Montaż oraz uruchomienie demonstratora technologii.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa o dzieło) na okres 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 401 w terminie do 24.09.2021

 


Studenci studiów drugiego stopnia!

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy w ramach projektu naukowego sponsorowanego w ramach programu SHENG 1.

Classical and Non-Classical Shear Wave Nonlinearities: from Physics to Material Evaluation

Projekt jest wykonywany we współpracy z grupą badawczą z The Hong Kong Polytechnic University (106 miejsce QS WORD University Rankings 2019).

Zadaniem osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie będzie czynny udział
w rozwijaniu tematyki projektu, a finalnie obrona pracy magisterskiej latem 2022.

Oferujemy:

 • Dwa atrakcyjne stypendia na okres 12 miesięcy każde;
 • Możliwość współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym;

 

Na aplikacje czekamy do 20.08.2021 – CV i list motywacyjny.
W razie pytań, prosimy o kontakt.
Zapraszamy!!!

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, D1 pokój 412; email: w.j.staszewski@agh.edu.pl
dr inż. Aleksandra Ziaja-Sujdak, D1 pokój 402; email: aziaja@agh.edu.pl

dr inż. Rafał Radecki, D1 pokój 410; email: rradecki@agh.edu.pl


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 20 stycznia 2021, godz. 15:00
Forma składania ofert: wyłącznie elektroniczna

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna lub kierunku pokrewnym.
Znajomość oprogramowania LabVIEW oraz MATLAB.
Znajomość następujących zagadnień: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu.
Umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych.
Umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej.
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych oraz raportowania prac badawczych.
Preferowane doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania w szczególności dotyczą:
-Opracowania i przetestowania narzędzia akwizycji danych pomiarowych (temperatura oraz odkształcenie) w środowisku LabVIEW,
-Zbudowania stanowiska testowego dla opracowanego narzędzia akwizycji danych pomiarowych,
-Udziału w budowie stanowiska badawczego dla łożyska foliowego,
-Uczestnictwa w badaniach własności łożyska foliowego,
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie (wolne od podatku, przy niepełnym wymiarze pracy, tj. 2/5) zostanie przyznane na okres maksymalnie 12 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony pomiędzy stypendystą a kierownikiem projektu, stosownie do wysokości oferowanego stypendium.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2.
Kandydaci proszeni są o przesłanie w formie elektronicznej na adresy mailowe lysik@agh.edu.pl (Pani Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH) oraz adam.martowicz@agh.edu.pl  kompletu następujących dokumentów (dokumenty pdf i skany w formie dokumentów pdf):
1) Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2) Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (tytuł mgr inż.) lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3) Kserokopia potwierdzenia przyjęcia na studia doktoranckie lub dokumentu potwierdzającego status doktoranta.
4) Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5) Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują).
6) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”.
Komisja konkursowa dokona wstępnej oceny Kandydatów, których dokumenty zostały nadesłane terminowo i poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Następnie, wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni drogą elektroniczną* na rozmowę kwalifikacyjną w trybie komunikacji zdalnej. Po rozmowach kwalifikacyjnych, Komisja dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do Kandydatów, z którymi odbyły się rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
*Kandydaci są proszeni o podanie w dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (Pani Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


15.10.2020 r.

OGŁOSZENIE nr 2/2020 z dnia 15.10.2020 r.

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 30 października 2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: znajomość podstaw elektroniki i programowania niskopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: uruchamianie systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika

Opis zadań

Przygotowywanie do testów prototypów modułów przetwarzania sygnałów cyfrowych systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika.

Warunki zatrudnienia

Stanowisko: Tester systemów wbudowanych

Umowa-zlecenia, ilość godzin w miesiącu – ok. 16 przez okres 3 m-cy. Kod CPV: 73110000-6.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z zasadą rozeznania rynku i dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań i proponowaną kwotą wynagrodzenia (za godzinę i za całość pracy) skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla studenta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 30.10.2020. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wybranych Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania z zakresu merytorycznego proszę kierować na adres ajab@agh.edu.pl (Adam Jabłoński – kierownik projektu), a oferty proszę składać do Pani Heleny Łysik (Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, pok. 414, budynek D1, ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków).

14.08.2020 r.

OGŁOSZENIE nr 1/2020 z dnia 14.08.2020 r.

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 30 sierpnia2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: znajomość podstaw elektroniki i programowania niskopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: uruchamianie systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika

Opis zadań

Przygotowywanie do testów prototypów modułów przetwarzania sygnałów cyfrowych systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika.

Warunki zatrudnienia

Stanowisko: Tester systemów wbudowanych

Umowa-zlecenia, ilość godzin w miesiącu – ok. 16 przez okres 3 m-cy. Kod CPV: 73110000-6.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z zasadą rozeznania rynku i dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań i proponowaną kwotą wynagrodzenia (za godzinę i za całość pracy) skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla studenta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 30.08.2020. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wybranych Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania z zakresu merytorycznego proszę kierować na adres ajab@agh.edu.pl (Adam Jabłoński – kierownik projektu), a oferty proszę składać do Pani Heleny Łysik (Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, pok. 414, budynek D1, ul. Reymonta 7, 30-059 Kraków).


 

OGŁOSZENIE nr 1/2020 z dnia 14.08.2020 r.

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w testowaniu oprogramowania wbudowanego

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

 

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

 

Warunki zatrudnienia

Stanowisko: Tester systemów wbudowanych

Umowa-zlecenia, ilość godzin w miesiącu – ok. 16 przez okres 3 m-cy. Kod CPV: 73110000-6.

 

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 31.08.2020. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Umiejętność korzystania z literatury naukowej

Opis zadań

Testowanie systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 40 godzin pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50 zł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 31.08.2020. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: znajomość podstaw elektroniki i programowania niskopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: uruchamianie systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika

Opis zadań

Przygotowywanie do testów prototypów modułów przetwarzania sygnałów cyfrowych systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 16,7 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50 zł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla studenta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 31.08.2020. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2020, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: rozszerzona znajomość elektroniki i programowania niskopoziomowego


OGŁOSZENIE
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt “Analiza i projektowanie stanów chronionych w metamaterdiałach topologicznych”
nr UMO-2019/35/O/ST8/02332 realizowanego w ramach programu „PRELUDIUM BIS”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oferta: STYPENDIUM

w ramach programu PRELUDIUM BIS (NCN)

w związku z realizacją pracy doktorskiej

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki oferuje możliwość realizacji pracy doktorskiej w obszarze analizy propagacji fal mechanicznych w metamateriałach sprężystych wykazujących stany topologicznie chronione.

Zatrudnienie: czteroletni kontrakt rozpoczynający się w październiku 2020 r. stypendium, w ramach projektu:

 Analiza i projektowanie stanów chronionych w metamateriałach topologicznych

OPIS PROJEKTU: metamateriały sprężyste są jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin (strukturalnej) akustyki ze względu na ich niezwykłe właściwości i możliwości manipulowania falami mechanicznymi. Wykazują one wiele ważnych właściwości dynamicznych, w szczególności pasma zabronione – pasma częstotliwości, w których fale są silnie tłumione, ujemne współczynniki załamania – np. fala załamana może propagować z powrotem do źródła, akustyczną „niewidzialność” oraz wiele więcej. Ostatnio izolatory topologiczne (TI), początkowo obserwowane w mechanice kwantowej, zostały zaadaptowane do fal sprężystych. TI pozwalają falom rozprzestrzeniać się wzdłuż granic struktury jednocześnie silnie tłumiąc fale wewnątrz struktury. Tym, co jest tak szczególne w TI, jest możliwość tworzenia topologicznych stanów chronionych, które mogą być wykorzystane do jednokierunkowej propagacji fal, ponieważ zapobiegają odbiciom na niedoskonałościach geometrycznych (np. defektach, uszkodzeniach).

OPIS ZADAŃ: celem badań jest analiza i rozwój TI dla ciągłych materiałów ograniczonych czyli rzeczywistych komponentów strukturalnych. Planowane jest rozszerzenie wykorzystania TI poprzez zapewnienie możliwości dostrajania (sterowania). Zadanie to można zrealizować na dwa sposoby – pasywnie lub aktywnie. Podejście pasywne wykorzystuje materiały nieliniowe. Wykorzystanie elementów nieliniowych w metamateriale może np. przesunąć częstotliwość pasma zabronionego w zależności od amplitudy fali. Aktywne podejście wykorzystuje pewne wymuszenia zewnętrzne, które mogą zostać uzyskane przez wymuszony przepływ płynu, pole elektryczne lub magnetyczne. Celem działań jest modyfikacja TI dla ciągłej, ograniczonej struktury, aby umożliwić sterowanie jej pracą za pomocą przedstawionych sposobów. Badania zakładają realizację TI za pomocą dwóch technik: modyfikację mikrostruktury – komponowanie materiałów o różnych właściwościach w skali mikro, w celu zmiany makroskopowych właściwości propagujących fal oraz meta-siatki i meta-klastry. Meta-klastry to „komórki” osadzone w strukturze, które zmieniają właściwości fali w zależności od właściwości klastrów i ułożenia ich zestawu (meta-siatki).

Zadania realizowane w ramach projektu przez doktoranta będą związane z analitycznymi, numerycznymi i eksperymentalnymi badaniami nad materiałami liniowymi i nieliniowymi ze szczególnym uwzględnieniem własności topologicznie izolujących. Zadania izolacji topologicznej będą realizowane za pomocą podejść aktywnych i pasywnych, a w badania obydwu tych grup rozwiązań będzie zaangażowany doktorant.

KWALIFIKACJE: tytuł magistra w obszarze związanym z inżynierią mechaniczną, uzyskany do trzech lat przed terminem naboru. Do składania aplikacji zachęcamy ambitnych kandydatów z pasją prowadzenia badań naukowych. Zachęcamy do przedstawienia swoich osiągnięć naukowych w ramach dokumentów aplikacyjnych.

Do składania aplikacji zachęcamy osoby cechujące się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolne i chętne do pracy w zespole badawczym i entuzjastyczne. Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie), chęci do nauki i podwyższania swoich kwalifikacji oraz doświadczenia w obszarze badań naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (teoria sprężystości, wytrzymałość materiałów). Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem, teoretycznym i eksperymentalnym, na polu problemów dynamiki fal, metod numerycznych, optymalizacji, mechaniki nieliniowej oraz metod rozwiązań dla tej klasy zagadnień; a także ze znajomością języków programowania i pakietów do obliczeń naukowych (np. matlab, python lub podobnych).

APLIKACJE:

 Aplikacje wraz z listem motywacyjnym, CV oraz listą osiągnięć naukowych kandydata prosimy kierować do Pani Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) – jedynie w formie elektronicznej – do 7 sierpnia 2020 r., do godz. 23:59 (listy referencyjne nie są obowiązkowe, ale mile widziane). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem systemu telekonferencyjnego).

 Termin składania aplikacji: 7 sierpnia 2020, 23:59 CET

Czas trwania kontraktu: do czterech lat

Kategoria zatrudnienia: doktorant, stypendium (nieopodatkowane)

Wymiar czasu pracy: 100%

Lokalizacja: Krakow, Poland

Wynagrodzenie: 5 000 PLN/mc przez pierwsze dwa lata, 6 000 PLN/mc przez dwa kolejne lata

Kontakt:

 • w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z projektem proszę o kontakt z:
  dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (packo@agh.edu.pl),
 • aplikacje proszę przesyłać do p. Anny Sapinskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl).

 


OGŁOSZENIE
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt “Analiza i rozwój logicznych urządzeń akustycznych opartych o nieliniowe metamateriały sprężyste”
nr UMO-2018/31/B/ST8/00753 realizowanego w ramach programu „OPUS 16”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Oferta pracy: STAŻ PODOKTORSKI

Katedra Robotyki i Mechatroniki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katedra Robotyki i Mechatroniki oferuje staż podoktorski w obszarze analizy propagacji fal sprężystych.

Zatrudnienie: dwuletni kontrakt rozpoczynający się w październiku 2020 r. (wymiar czasu pracy 100 %), w ramach projektu:

OPIS PROJEKTU: Zagadnienia dynamiki obiektów i urządzeń są przedmiotem badań naukowych i inżynierskich od wielu lat. Pożądane charakterystyki układów mechanicznych uzyskiwane są na drodze projektowania konstrukcji i/lub stosowania aktywnych systemów wspomagających. Rozwiązania te dają szansę na zarządzanie dynamiczną pracą układów, unikanie przeciążeń, nadmiernych deformacji, drgań hałasu i innych niepożądanych skutków ubocznych mogących prowadzić do uszkodzenia. W związku z tym, bezpośrednia kontrola zjawisk dynamicznych zachodzących w strukturze może umożliwić wydajne ograniczenie tych niekorzystnych efektów. Stosowane rozwiązania pasywne są jednak zwykle mało efektywne, natomiast układy aktywne – drogie, wymagające znacznych nakładów finansowych oraz częstego serwisowania.

Istotą zagadnienia poruszonego w niniejszym projekcie jest koncepcyjne rozwiązanie zarządzania przepływem energii mechanicznej poprzez opracowanie akustycznych urządzeń logicznych o dostrajalnej charakterystyce spektralnej. Stosowanie takich urządzeń pozwoli znacząco ograniczyć drgania i hałas danego obiektu poprzez wykonywanie szeregu operacji logicznych na polach falowych propagujących w strukturze i kontrolę przepływu energii mechanicznej.

OPIS ZADAŃ: w ramach projektu kandydat zostanie zaangażowany w projektowanie i rozwój liniowych i nieliniowych metamateriałów, metasiatek dyfrakcyjnych oraz akustycznych urządzeń logicznych. W szczególności do zadań uczestnika projektu należało będzie projektowanie i analiza charakterystyk dynamicznych urządzeń opartych o wykorzystanie fal sprężystych, budowa modeli numerycznych i fizycznych, a także ich walidacja eksperymentalna.

KWALIFIKACJE: stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg poprzedniej nomenklatury), uzyskany do trzech lat przed terminem naboru (dopuszcza się składanie aplikacji przez osoby, dla których termin uzyskania stopnia naukowego doktora przewidywany jest po tej dacie, jednak nie później niż 30 czerwca 2020 r.). Do składania aplikacji zachęcamy ambitnych kandydatów z pasją prowadzenia badan naukowych, o wysokim udokumentowanym dorobku naukowym – w szczególności publikacjach w renomowanych czasopismach międzynarodowych, doniesieniach pokonferencyjnych wiodących konferencji oraz poprzednio zaangażowanych w realizację krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych.

Do składania aplikacji zachęcamy osoby cechujące się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, zdolne i chętne do pracy w zespole badawczym i entuzjastyczne. Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie), chęci do nauki i podwyższania swoich kwalifikacji oraz doświadczenia w obszarze badań naukowych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (teoria sprężystości, wytrzymałość materiałów). Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem na polu problemów mechaniki nieliniowej oraz metod rozwiązań dla tej klasy zagadnień (np. metody perturbacyjne). Dodatkowym atutem będzie tematyka rozprawy doktorskiej związana z tematyką projektu.

APLIKACJE:

Aplikacje wraz z listem motywacyjnym, CV oraz listą osiągnięć naukowych kandydata prosimy kierować do Pani Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) – jedynie w formie elektronicznej – do 31 marca 2020 r., do godz. 23:59 (listy referencyjne nie są obowiązkowe, ale mile widziane). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (rozmowa odbędzie się podczas spotkania w AGH lub zdalnie za pośrednictwem systemu telekonferencyjnego).

 

Termin składania aplikacji: 31 marca 2020, 23:59 CET

Czas trwania kontraktu: do dwóch lat

Kategoria zatrudnienia: adiunkt (postdoc)

Wymiar czasu pracy: 100%

Lokalizacja: Krakow, Poland

Wynagrodzenie: 10 000 PLN miesięcznie (brutto, brutto )

Kontakt:

 • w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z projektem proszę o kontakt z: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (packo@agh.edu.pl),
 • aplikacje proszę przesyłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl).

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 19 lutego 2020, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna lub kierunku pokrewnym.
Znajomość oprogramowania LabVIEW oraz MATLAB.
Znajomość następujących zagadnień: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu.
Umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych.
Umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej.
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych oraz raportowania prac badawczych.
Preferowane doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania w szczególności dotyczą:
-Opracowania i przetestowania narzędzia akwizycji danych pomiarowych (temperatura oraz odkształcenie) w środowisku LabVIEW,
-Zbudowania stanowiska testowego dla opracowanego narzędzia akwizycji danych pomiarowych,
-Udziału w budowie stanowiska badawczego dla łożyska foliowego,
-Uczestnictwa w badaniach własności łożyska foliowego,
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie (wolne od podatku, przy niepełnym wymiarze pracy, tj. 2/5) zostanie przyznane na okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia) i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony pomiędzy stypendystą a kierownikiem projektu, stosownie do wysokości oferowanego stypendium.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2.
Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1) Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2) Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (tytuł mgr inż.) lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3) Kserokopia potwierdzenia przyjęcia na studia doktoranckie lub dokumentu potwierdzającego status doktoranta.
4) Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5) Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują).
6) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę”.
Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 20.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 6 grudnia 2019, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna.
Znajomość oprogramowania CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB.
Znajomość Metody Elementów Skończonych oraz oprogramowania komercyjnego umożliwiającego przeprowadzanie symulacji zagadnień wielodziedzinowych.
Znajomość następujących narzędzi obliczeniowych: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu.
Podstawowa wiedza w zakresie termosprężystości oraz stosowanych narzędzi analiz analitycznych oraz numerycznych.
Podstawowa umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych.
Podstawowa umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej.
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych.
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej.
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych.
Preferowane doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Opracowania wielodziedzinowego modelu MES badanego łożyska foliowego w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu
-Opracowania narzędzi eksperymentalnej walidacji (na bazie danych z eksperymentów) i weryfikacji dla wszystkich modeli opracowanych w ramach projektu, tj. bazujących na MES, MRS oraz perydynamice
-Cyklicznego raportowania wyników weryfikacji i walidacji modelu
-Udziału w tworzeniu stanowiska badawczego dla łożyska foliowego, udział w badaniach łożyska foliowego
-Przeprowadzania analiz wrażliwości z uwzględnieniem wyników symulacji numerycznych
-Realizacji zadania poszukiwania nowej geometrii foli falistej, raportowanie uzyskanej poprawy własności badanego łożyska foliowego
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

 Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie (wolne od podatku, przy niepełnym wymiarze pracy, tj. 2/5) zostanie przyznane na okres 22 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony pomiędzy stypendystą a kierownikiem projektu, stosownie do wysokości oferowanego stypendium.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2.
Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1) Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2) Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3) Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4) Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5) Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują).
6) Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę”.
Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 12.12.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień dr inż.  w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 16.11.2019 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.11.2019


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, AGH w Krakowie) poszukuje doktoranta chcącego wziąć udział w projekcie pt. „Klasyczne i nieklasyczne nieliniowości fal poprzecznych: od fizyki do detekcji uszkodzeń w materiałach” finansowanym z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SHENG Umowa  nr UMO-2018/30/Q/ST8/00571.

Wymagane wykształcenie magisterskie w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

 • realizacja pracy magisterskiej w obszarach mechaniki, automatyki, materiałoznawstwa i/lub dziedzin pokrewnych,
 • znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS, itp.)
 • znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. MATLAB, Python, C/C++, itp.),
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z analizą nieliniowych charakterystyk fal poprzecznych propagujących z materiałach cienko-ściennych. W szczególności będzie się skupiał analizie zjawiska transferu modulacji w ramach efektu Luxembourg-Gorky dla wspomnianych wyżej fal. Praca będzie się skupiała na przeprowadzeniu analizy analitycznych, numerycznych oraz eksperymentalnych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Ponadto, przewidziane jest stypendium na naukowy wyjazd zagraniczny (4-8 tygodni).

Warunki zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (01.10.2019 – 30.09.2022)

Wysokość stypendium: 3500 PLN (wolne od podatku)

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 17:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 412, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Dodatkowych informacji merytorycznych udziela kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wiesław J. Staszewski (w.j.staszewski@agh.edu.pl) 

Wymagane wykształcenie magisterskie (mgr inż.) w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

– realizacja pracy magisterskiej i/lub projektów w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki strukturalnej, fal sprężystych, metamateriałów, lub zagadnień optymalizacji,

– znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS etc.),

– znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. Matlab lub równoważny, Python, C/C++ etc.), pakietów do obliczeń inżynierskich (np. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publikacje naukowe w w/w obszarach lub inna forma udokumentowanego dorobku naukowego,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Required degree in mechanical engineering (or equivalent). Required good spoken and written English. Additional preferred skills:

– degree related to continuum mechanics, structural dynamics, elastic waves, metamaterials or optimization problems,

– understanding of theoretical and implementational aspects of numerical methods (e.g. FEM, FDM etc.),

– at least fundamental understanding and skills in scientific computing platforms (e.g. Matlab or equivalent, Python, C/C++ etc.) and computer-aided engineering software (e.g. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publications related to the above topics or other form of documented scientific achievements,

– ability to independently solve research problems,

– good communication skills,

– team-work,

– eager in learning and exploring new scientific areas.

 

Opis zadań:

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z akustycznym przetwarzaniem pól falowych. W szczególności zadania będą dotyczyły projektowania nowych metamateriałów sprężystych, które poprzez odpowiednie kierunkowanie przepływu energii sprężystej umożliwią realizację zadań logiki i obliczeń akustycznych (ang. acoustical computing). Wykorzystane zostaną zarówno klasyczne jak i optymalizacyjne podejścia do projektowania materiałów. Opracowane materiały zostaną wytworzone, przebadane eksperymentalnie i wykorzystane do budowy pasywnych struktur inteligentnych, których odpowiedź dynamiczna kształtowana będzie przez wykonywanie operacji logicznych na polach falowych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w zagranicznym stypendium naukowym (4-6 tygodni).

It is expected that PhD Student, based on this scholarship, will devote his/her work to acoustial processing of elastic wavefields. In particular his/her focus will be on theoretical developments of acoustical metamaterials for controlling mechanical energy flow and performing logical operations and computing with acoustical wavefields. His/her work will combine classical and optimisation-based design approaches for metamaterials design. Developed materials will be manufactured, validated experimentally and employed for smart structures. Dynamical characteristics of the latter systems will be shaped by performing logical operations on wavefields.

Within the project, the PhD student will take part in national and international conferences and an abroad scholarship (4-6 weeks).

Warunku zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (1.10.2019-30.09.2022)

Wysokość stypendium: 4500 PLN (wolne od podatku)

 

Type: PhD Scholarship (stipend)

Position: PhD student

Job type: full-time

Duration: 36 months (Oct. 1st 2019 – Sept. 30th 2022)

Salary: 4500 PLN (tax-free)

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 15:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 410, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (pawel.packo@agh.edu.pl).

Applications with cover letter, CV and the list of scientific achievements – in electronic form – should be sent to Ms. Anna Sapinska-Wcislo (asw@agh.edu.pl) by September 20th 2019, 15:00. Selected candidates will be invited for an interview held on September 26th 2019, 10:00 (D-1 building, 410, 30 Mickiewicza Ave. in Krakow or via a videoconference system).

Please supplement your CV with the following formula: I hereby consent to my personal data being processed by AGH-University of Science and Technology in Krakow for the purpose of considering my application for the vacancy advertised in relation to the NCN project OPUS.

For further information regarding the project please contact: Pawel Packo, DSc, PhD (pawel.packo@agh.edu.pl).


OGŁOSZENIE
Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt “Analiza i rozwój logicznych urządzeń akustycznych opartych o nieliniowe metamateriały sprężyste”
nr UMO-2018/31/B/ST8/00753 realizowanego w ramach programu „OPUS 16”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Wymagane wykształcenie magisterskie (mgr inż.) w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (lub równoważnej wg starej nomenklatury). Wymagana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Atutami Kandydata będą:

– realizacja pracy magisterskiej i/lub projektów w obszarze mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki strukturalnej, fal sprężystych, metamateriałów, lub zagadnień optymalizacji,

– znajomość teorii i implementacji metod numerycznych (np. MES, MRS etc.),

– znajomość pakietów do obliczeń inżynierskich i naukowych (np. Matlab lub równoważny, Python, C/C++ etc.), pakietów do obliczeń inżynierskich (np. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publikacje naukowe w w/w obszarach lub inna forma udokumentowanego dorobku naukowego,

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– chęć i gotowość do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 

Required degree in mechanical engineering (or equivalent). Required good spoken and written English. Additional preferred skills:

– degree related to continuum mechanics, structural dynamics, elastic waves, metamaterials or optimization problems,

– understanding of theoretical and implementational aspects of numerical methods (e.g. FEM, FDM etc.),

– at least fundamental understanding and skills in scientific computing platforms (e.g. Matlab or equivalent, Python, C/C++ etc.) and computer-aided engineering software (e.g. Marc, Ansys, LS-Dyna, Abaqus etc.),

– publications related to the above topics or other form of documented scientific achievements,

– ability to independently solve research problems,

– good communication skills,

– team-work,

– eager in learning and exploring new scientific areas.

 

Opis zadań:

Doktorant w ramach projektu będzie realizował zadania związane z akustycznym przetwarzaniem pól falowych. Zadania będą dotyczyły projektowania nowych metamateriałów w oparciu o metody akustyki transformacyjnej (ang. transformation acoustics) i ukierunkowane będą na logiczne przetwarzanie informacji akustycznych. W tym zakresie doktorant będzie realizował prace dotyczące projektowania metod logicznego przetwarzania fal sprężystych z wykorzystaniem liniowych i nieliniowych mechanizmów interakcji. Zaproponowane metody przetwarzania pól falowych będą wykorzystane do budowy akustycznych urządzeń logicznych i zastosowane w strukturach inteligentnych do zarządzenia energia mechaniczną. Doktorant będzie realizował prace eksperymentalne z wykorzystaniem sieci przetworników piezoelektrycznych i bezkontaktowych systemów laserowych do celów walidacji opracowanych urządzeń akustycznych.

W ramach udziału w projekcie, doktorant będzie uczestniczył w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w zagranicznym stypendium naukowym (4-6 tygodni).

PhD student will carry out research tasks related to the design of acoustical metamaterials based on the transformation acoustics concept applied to the design of logical operations. His/her main focus will be on developing materials with extraordinary spectral properties and combining them into acoustical logical elements and smart structures allowing for energy management. He/she will be involved in verification and validation of acoustical logical devices properties via experimental testing (piezoelectric network of sensors and laser vibrometry).

 

Within the project, the PhD student will take part in national and international conferences and an abroad scholarship (4-6 weeks).

Warunku zatrudnienia:

Typ zatrudnienia w projekcie: stypendium

Rodzaj stanowiska: doktorant

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy (1.10.2019-30.09.2022)

Wysokość stypendium: 4500 PLN (wolne od podatku)

 

Type: PhD Scholarship (stipend)

Position: PhD student

Job type: full-time

Duration: 36 months (Oct. 1st 2019 – Sept. 30th 2022)

Salary: 4500 PLN (tax-free)

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych w formie elektronicznej proszę przesłać do p. Anny Sapińskiej-Wcisło (asw@agh.edu.pl) do 20 września 2019 r. do godziny 15:00. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26 września 2019 r. o godzinie 10:00 (w budynku D-1, pok. 410, al. A. Mickiewicza 30, w Krakowie lub w formie wideokonferencji).

Życiorys proszę opatrzyć klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informacji merytorycznych dotyczących projektu udziela: dr hab. inż. Paweł Paćko, prof. AGH (pawel.packo@agh.edu.pl).

Applications with cover letter, CV and the list of scientific achievements – in electronic form – should be sent to Ms. Anna Sapinska-Wcislo (asw@agh.edu.pl) by September 20th 2019, 15:00. Selected candidates will be invited for an interview held on September 26th 2019, 10:00 (D-1 building, 410, 30 Mickiewicza Ave. in Krakow or via a videoconference system).

Please supplement your CV with the following formula: I hereby consent to my personal data being processed by AGH-University of Science and Technology in Krakow for the purpose of considering my application for the vacancy advertised in relation to the NCN project OPUS.

For further information regarding the project please contact: Pawel Packo, DSc, PhD (pawel.packo@agh.edu.pl).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż.  w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 30.08.2019


Studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia!

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne w związku z rozpoczynającym się projektem naukowym w ramach konkursu SHENG 1.

Classical and Non-Classical Shear Wave Nonlinearities: from Physics to Material Evaluation

Projekt będzie wykonany we współpracy z grupą badawczą z The Hong Kong Polytechnic University (106 miejsce QS WORD University Rankings 2019).

 

Zadaniem osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie będzie czynny udział w rozwijaniu tematyki projektu, a finalnie obrona pracy doktorskiej.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne stypendium na okres 34-36 miesięcy;
 • Możliwość współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym;
 • Dwumiesięczny wyjazd na wymianę naukową do Hong Kongu, Specjalnego Regionu Administracyjnego Chin;
 • Możliwość udziału w konferencjach naukowych organizowanych w Polsce i zagranicą;

 

Spotkanie odbędzie się dnia 12.06.2019,
w budynku D1, sala 103, godzina 12.30
Zapraszamy!!!

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, D1 pokój 412; email: w.j.staszewski@agh.edu.pl
dr inż. Aleksandra Ziaja-Sujdak, D1 pokój 402; email: aziaja@agh.edu.pl

dr inż. Rafał Radecki, D1 pokój 410; email: rradecki@agh.edu.pl

 

plakatSHENG3


                                                                                                          

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji, detekcji uszkodzeń i monitorowania stanu konstrukcji (SHM).

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy inżyniera w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach II stopnia magisterskich,
 3. Znajomość języka programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie monitorowania stanu urządzeń mechanicznych,
 6. Praktyczne doświadczenie w przetwarzaniu sygnałów, selekcji cech i zastosowania sieci neuronowych w zakresie inżynierii mechanicznej,
 7. Staż zawodowy w firmie zajmującej się zagadnieniami diagnostyki urządzeń mechanicznych lub pokrewnej

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.04.2019 r. do 31.21.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 22.03.2019


                                                                                  

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanym w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane przetwarzaniem i analizą sygnałów wielowymiarowych, algorytmami analizy obrazów lub sygnałów wideo, metodami detekcji uszkodzeń i systemami monitorowania stanu konstrukcji (SHM).

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania i analizy sygnałów wielowymiarowych,
 4. Znajomość metod detekcji uszkodzeń konstrukcji i SHM,
 5. Znajomość języka programowania Matlab,
 6. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 7. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 8. Praktyczne doświadczenie w pracy eksperymentalnej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 9. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,
 10. Przebyty straż przemysłowy w ośrodku związanym z dyscyplinami automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnymi

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.04.2019 r. do 31.12.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 22.03.2019


                                                                                                       

  OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem wizyjny do monitorowania stanu konstrukcji wykorzystujący algorytmy wzmacniania ruchu i deformacji” nr LIDER/26/0103/L-9/NCBR/2018 realizowanym w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane modelowaniem i symulacją komputerową konstrukcji i systemów mechanicznych w zakresie dynamiki strukturalnej oraz symulacji wizyjnych systemów pomiarowych

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewnych,
 2. Uczestnictwo w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość tematyki dynamiki strukturalnej konstrukcji mechanicznych oraz bezkontaktowych, wizyjnych metod pomiaru drgań,
 4. Znajomość obsługi środowiska Matlab programów komputerowych do symulacji numerycznych metodą elementów skończonych takich jak MSC.Nastran lub podobne,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 7. Praktyczne doświadczenie w używaniu narzędzi do symulacji numerycznych w dynamice strukturalnej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 8. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,
 9. Przebyty staż przemysłowy w firmie zajmującej się zagadnieniami zbliżonymi do zadania projektowego

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 403 w terminie do 17.05.2019

 


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: programowanie wysokopoziomowe
Umiejętności i doświadczenie: teoria metod machine learning na poziomie studiów inżynierskich

Opis zadań

Opracowywanie wyników badań pomiarowych.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką pomiarów drgań maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: metrologia i podstawy elektroniki
Umiejętności i doświadczenie: przeprowadzanie pomiarów drgań

Opis zadań

Przygotowanie stanowiska badawczego i przeprowadzanie badań pomiarowych.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: rozszerzona znajomość elektroniki i programowania niskopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: przygotowywanie systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika

Opis zadań

Przygotowywanie prototypów modułów przetwarzania sygnałów cyfrowych systemów elektronicznych z interfejsami użytkownika.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studenta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych.

Termin składania ofert: 22 lutego 2019, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Status studenta

Zakres wiedzy: znajomość programowania wysokopoziomowego
Umiejętności i doświadczenie: przygotowywanie i przeprowadzanie testów oprogramowania

Opis zadań

Testowanie modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów w ramach.

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 20 godzinom pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Indeks studenta, alternatywnie: kserokopia lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie posiadania statusu studenta.
 3. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 4. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 5. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25.02.2019. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem automatycznego przetwarzania i interpretacji danych w monitorowaniu stanu struktur” nr LIDER/3/0005/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji, logiki rozmytej i uczenia maszynowego.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Udział w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języka programowania Matlab,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Znajomość problematyki związanej z uczeniem maszynowym,
 7. Doświadczenie w wykorzystaniu sieci neuronowych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,
 8. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w zakresie inżynierii mechanicznej potwierdzone udziałem w projektach naukowych,
 9. Praktyczne doświadczenie w pracy naukowej potwierdzone publikacjami,

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.05.2019 r. do 31.07.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.02.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie ptSystem automatycznego przetwarzania i interpretacji danych w monitorowaniu stanu struktur” nr LIDER/3/0005/L-9/17/NCBR/2018 realizowanego w ramach programu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką sztucznej inteligencji, optymalizacji i uczenia maszynowego.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Udział w studiach doktoranckich,
 3. Znajomość technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języków programowania Matlab oraz Python,
 5. Znajomość problematyki związanej z uczeniem maszynowym,
 6. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 7. Doświadczenie w wykorzystaniu sieci neuronowych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,
 8. Doświadczenie w wykorzystaniu algorytmów ewolucyjnych poparte udziałem w projektach naukowych lub praktyką przemysłową,

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.02.2019 r. do 31.09.2021 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.02.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2018, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 40-50 godzin pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 31.12.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

 

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” nr POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu POIR.04.01.04.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 11 października 2018, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

 

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

 

Warunki zatrudnienia

Umowa-zlecenia na łączną ilość godzin odpowiadającą 40-50 godzin pracy w tygodniu przy (zmiennym) założeniu 50Pzł/godz.

 

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek o zatrudnienie stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu POIR.04.01.04-00-0115/17 (SLS)
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „POIR.04.01.04-00-0115/17: SLS” – konkurs dla doktoranta”

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 12.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

 

 

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań symulacyjnych.

Termin składania ofert: 28 września 2018, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna z preferowaną specjalnością Projektowanie Mechatroniczne
Status studenta-doktoranta w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
Znajomość oprogramowania komercyjnego CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB
Znajomość w stopniu zaawansowanym technik programistycznych stosowanych w ramach metod numerycznych w obszarze mechaniki komputerowej
Umiejętność tworzenia kodów źródłowych narzędzi analiz numerycznych dla zadanych zagadnień mechaniki komputerowej
Umiejętność tworzenia kodów źródłowych do rozwiązywania zagadnień wielodziedzinowych opisanych zadanymi równaniami konstytutywnymi
Umiejętność posługiwania się symulacyjnymi technikami implicit i explicit
Umiejętność stosowania narzędzi symulacyjnych CFD
Znajomość wybranych technik analiz numerycznych: Metody Różnic Skończonych (MRS) oraz perydynamiki
Znajomość technik weryfikacji kodów narzędzi analiz numerycznych oraz redukcji dyspersji numerycznej
Znajomość technik modelowania zachowania materiałów z pamięcią kształtu.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych
Doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową.

 Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Poszukiwania nowych metod (analitycznych i numerycznych) opisu zagadnień wielodziedzinowych dotyczących zjawisk występujących w łożyskach foliowych, szczególnie w obszarze filmu powietrznego i kontaktu pomiędzy foliami gładką i falistymi
-Przygotowania kodu źródłowego do obliczeń dla modelu łożyska foliowego, z zastosowaniem perydynamiki, nielokalnego ujęcia MRS, modeli analitycznych na bazie wyników badań eksperymentalnych
-Określenia charakterystyk zastosowanych narzędzi numerycznych oraz opracowania wyników przeprowadzonych symulacji
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 24 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę II

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 1.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje kandydatów na stanowisko stypendysty w projekcie pt. “Mechanizmy utraty stabilności wysokoobrotowych łożysk foliowych – modelowanie i badania eksperymentalne sprzężeń termomechanicznych” nr 2017/27/B/ST8/01822 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 14.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką gazowych łożysk foliowych, przede wszystkim w zakresie badań eksperymentalnych.

Termin składania ofert: 28 września 2018, godz. 14:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Mechatroniczna z preferowaną specjalnością Projektowanie Mechatroniczne
Status studenta-doktoranta w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn
Znajomość oprogramowania komercyjnego CAD, CAE (MSC.Software, ANSYS), MATLAB
Znajomość Metody Elementów Skończonych oraz oprogramowania komercyjnego umożliwiającego przeprowadzanie symulacji zagadnień wielodziedzinowych
Znajomość następujących narzędzi obliczeniowych: analiza parametryczna, analiza wrażliwości, planowanie eksperymentu
Podstawowa wiedza w zakresie termosprężystości oraz stosowanych narzędzi analiz analitycznych oraz numerycznych
Umiejętność posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi przeznaczonym do pomiarów temperatury, odkształceń, umiejętność doboru czujników pomiarowych
Umiejętność zestawiania wielokanałowych torów pomiarowych, rejestracji danych oraz ich prezentacji w formie liczbowej i graficznej
Znajomość podstaw elektroniki, układów elektronicznych w stopniu umożliwiającym modyfikacje istniejących torów pomiarowych.
Znajomość technik weryfikacji oraz eksperymentalnej walidacji modeli analitycznych i numerycznych
Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej
Samodzielność w organizacji stanowiska pracy badawczej
Umiejętność opracowywania wyników badań eksperymentalnych i analiz symulacyjnych oraz raportowania prac badawczych
Doświadczenie w projektowaniu, ulepszaniu lub wykonywaniu stanowisk badawczych i produkcyjnych, zarówno w zakresie aktywności akademickiej jak i zawodowej, potwierdzone praktyką, stażem, zatrudnieniem w firmie, kierowanie firmą lub uczestnictwem w projekcie badawczym lub wdrożeniowym.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umiejętność wyszukiwania i posługiwania się literaturą naukową

Opis zadań:

Uczestnictwo w projekcie badawczym, którego celem jest analiza wybranych zjawisk fizycznych występujących w łożyskach foliowych. Zadania doktoranta-stypendysty w szczególności dotyczą:
-Opracowania wielodziedzinowego modelu MES badanego łożyska foliowego w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu
-Opracowania narzędzi eksperymentalnej walidacji (na bazie danych z eksperymentów) i weryfikacji dla wszystkich modeli opracowanych w ramach projektu, tj. bazujących na MES, MRS oraz perydynamice
-Cyklicznego raportowania wyników weryfikacji i walidacji modelu
-Udziału w tworzeniu stanowiska badawczego dla łożyska foliowego, udział w badaniach zachowania łożyska foliowego
-Przeprowadzania analiz wrażliwości z uwzględnieniem wyników symulacji numerycznych
-Realizacji zadania poszukiwania nowej geometrii foli falistej, raportowanie uzyskanej poprawy własności badanego łożyska foliowego
-Raportowania postępów w realizacji przydzielonych zadań projektowych

 Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 36 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej ze stypendystą. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Czas i plan pracy stypendysty zostanie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

Dodatkowe informacje:

Konkurs ma charakter otwarty. Ocena Kandydatów odbędzie się zgodnie z regulaminem przygotowanym przez NCN i dostępnym pod adresem https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:
1. Wniosek o przyznanie stypendium, stanowiący formalne zgłoszenie do konkursu – w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Projektu OPUS 2017/27/B/ST8/01822.
2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”
Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „OPUS 2017/27/B/ST8/01822 – Konkurs na stypendystę I

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 1.10.2018. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień mgr inż. (lub ostatni rok studiów) w dyscyplinie automatyka i robotyka, mechatronika lub pokrewne,
 2. Chęć podjęcia studiów doktoranckich,
 3. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 4. Znajomość języka programowania Matlab,
 5. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 6. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 7. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk falowych.

Projekt przewiduje zatrudnienie (umowa cywilno-prawna) na okres 01.07.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 15.06.2018

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje specjalisty do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe techniki laserowe do szybkich ultradźwiękowych badań nieniszczących metalowych elementów konstrukcyjnych” nr LIDER/15/0085/L-8/16/NCBR/2017 realizowanego w ramach programu LIDER VIII, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych.

Wymagania:

 1. Stopień doktora inżyniera w Automatyka i Robotyka,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Doświadczenie w budowaniu modeli numerycznych zjawisk.

Projekt przewiduje zatrudnienie 2 osób w wymiarze 0.6 etatu (umowa cywilno-prawna) na okres 01.02.2018 r. do 31.12.2020 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

 

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiani o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki  i Mechatroniki, paw. D-1, pok.
nr 414 w terminie do 05.02.2018

 


 OGŁOSZENIE

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30 ogłasza konkurs na  pracownika inżynieryjno-technicznego.

Umowa nr Homing/2017-3/19 (umowa w AGH nr 72.72.130.87770, S89) pod tytułem „Nondestructive evaluation of inhomogeneous layerd materials using synthetic and self-focusing techniques” realizowanego w ramach program HOMING, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień magistra w jednej z dziedzin: Mechatronika, Mechanika, Automatyka
  i Robotyka, Fizyka lub pokrewne,
 2. Znajomość metrologii, technik przetwarzania sygnałów,
 3. Znajomość języków programowania Matlab i Phyton,
 4. Znajomość języka angielskiego – biegła w mowie i piśmie,
 5. Motywacja do pracy eksperymentalnej,
 6. Uczestnictwo w studiach doktoranckich.

Zgłoszenie winno zawierać (dokumenty w języku angielskim):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Referencje od opiekuna naukowego (najlepiej promotora pracy magisterskiej).

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu przewidywane na okres 05.02.2018 r. do 31.12.2019 r.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, paw. D-1, pok. nr 414 w terminie do 02.02.2018 r.


 

Data ogłoszenia: 08.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje doktoranta do udziału w projekcie pt. “ Badanie skuteczności algorytmów samouczących dla inteligentnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn” (SLS) planowanego do zgłoszenia do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne 3”, na stanowisko konstruktora.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką inteligentnych systemów oceny stanu technicznego maszyn.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2017, godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście

 

Wymagania

Ukończone studia magisterskie na kierunku technicznym

Status studenta-doktoranta

Umiejętności w obsłudze systemów wbudowanych, a w szczególności:

 • Bardzo dobra znajomość programowania systemów wbudowanych
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego
 • Bardzo dobra znajomość technologii MEMS
 • Umiejętność samodzielnego projektowania układów elektronicznych
 • Umiejętność samodzielnego budowania układów elektronicznych
 • Dobra znajomość teorii diagnostyki technicznej maszyn
 • Dobra znajomość teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów
 • Bardzo dobra znajomość programowania bezprzewodowej transmisji danych

Dobra znajomość języka angielskiego

Umiejętność korzystania z literatury naukowej

 

Opis zadań

Uruchomienie testowanych systemów wbudowanych

Obsługa testowanych systemów wbudowanych

Generowanie oprogramowania pomocniczego do testów

Analiza wydajności testowanych urządzeń

Opracowywanie wyników badań

 

Kryterium zatrudnienia

Stawka godzinowa zaproponowana przez doktoranta oraz spełnienie wymagań konkursowych.

 

Dodatkowe informacje

Konkurs ma charakter otwarty, a procedura zatrudnienia odbędzie się zgodnie z dokumentem  „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020” oraz zgodnie z dokumentem „Zamówienia udzielane w ramach projektów – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

 

Kandydaci proszeni są o złożenie w Sekretariacie Katedry Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek D-1 pok. 414, kompletu następujących dokumentów:

 1. Wniosek stanowiący odpowiedź na ogłoszenie w formie listu motywacyjnego z opisem tematyki zainteresowań skierowany do Kierownika Katedry Robotyki i Mechatroniki
 2. Dyplom ukończenia studiów (tytuł mgr inż.), alternatywnie: kserokopia dyplomu, lub kserokopia innego dokumentu stanowiącego oficjalne potwierdzenie ukończenia studiów z informacją o ukończonym kierunku i specjalności.
 3. Potwierdzenie przyjęcia na studia doktoranckie (lub kserokopia) z informacją o wybranej dyscyplinie.
 4. Życiorys wraz z dotychczasowymi osiągnięciami.
 5. Potwierdzenie udziału w projektach, rekomendacje (jeśli występują)
 6. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wyrażająca się poprzez dopisanie na składanych dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).”

 

Powyższe dokumenty podpisane przez Kandydatów należy dostarczyć w teczce z opisem „1/4.1.4/2017 Projekty aplikacyjne 3 – SLS: konkurs dla doktoranta”

 

Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, których dokumenty zostały poprawnie przygotowane pod względem formalnym. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 21.12.2017 r.. Poprawnie formalnie zgłoszeni Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną*, niezwłocznie po upłynięciu terminu zgłoszeń, o dokładnej godzinie rozmowy. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi Kandydatami, Komisja w tym samym dniu dokona rozstrzygnięcia konkursu, którego wyniki zostaną indywidualnie przesłane do wszystkich Kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Pytania proszę przesyłać na adres mailowy: lysik@agh.edu.pl (p. Helena Łysik, Sekretariat Katedry Robotyki i Mechatroniki AGH).

 

*Kandydaci są proszeni o podanie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej adresu e-mail do korespondencji.

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab, Python i C++
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki WIMiR AGH poszukuje studentów studiów II stopnia oraz absolwentów studiów magisterskich do udziału w projekcie: „Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna – rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice ścięgien” realizowanym w ramach programu OPUS UMO-2016/23/B/ST7/01440 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką modelowania oraz badań eksperymentalnych materiałów biologicznych. Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (m.in. badania wytrzymałościowe, AFM, metody mikroskopowe i biochemiczne), jak i obliczeniowe (m.in. MD, CG-MD, MES oraz modelowanie konstytutywne).
Wymagania:

– Absolwenci: ukończone studia wyższe w zakresie Mechaniki / Inżynierii Materiałowej / biomechaniki / inżynierii biomedycznej lub pokrewnych

– Studenci: uczestnicy studiów II stopnia, kierunek: mechanika / mechatronika / biomechanika
– chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
– znajomość języka angielskiego,

 Zainteresowanych prosimy o kontakt: dr hab. inż. Andrzej Młyniec, WIMiR AGH, e-mail: mlyniec@agh.edu.pl


 

 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką badań nieniszczących materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych i technik laserowych. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

 

Wymagania dla członka zespołu:
– Znajomość technik laboratoryjnych wykorzystywanych w badaniach ultradźwiękowych
– Dobra znajomość oprogramowania Matlab i Python
– Praktyczne zdolności laboratoryjne – zestawienie układu pomiarowego, kalibracja, przygotowanie próbek badawczych

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje pracowników naukowych do udziału w projekcie pt “Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzen w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem technik laserowych” nr LIDER/2/0117/L-7/15/NCBR/2016  realizowanego w ramach programu LIDER VII i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W zakresie obowiązków uczestników projektu będą między innymi: wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych polegających na laserowym wzbudzaniu i pomiarze propagacji fal prowadzonych z wykorzystaniem wibrometrii laserowej, opracowywanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów, integracja i testowanie systemu pomiarowego, badania przemysłowe.

 

Wymagania dla kandydatów:

– stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka, inżynieria materiałowa, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn lub pokrewne.

– doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych z listy JCR

– bardzo dobra znajomość oprogramowania Matlab i Polytec PSV

– uczestnictwo w stażach badawczych w kraju i za granicą

– doświadczenie w badaniach drganiowych i/lub ultradźwiękowych

– znajomość technik i sprzętu laboratoryjnego m.in. wibrometr laserowy, przetworniki piezoelektrycznie, układy kondycjonowania sygnałów

 

Członkowie zespołu badawczego będą wyłonieni w ramach rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie poszukujemy dwóch kandydatów spełniających w/w wymagania.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z kierownikiem projektu dr inż. Łukaszem Pieczonką, budynek D-1 pokój 411, lub elektronicznie: lukasz.pieczonka@agh.edu.pl

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Jedna z osób   zajmować  się będą metodą badań biomechanicznych ścięgien, przeprowadzenie analiz odwrotnych testów mechanicznych ścięgna z uwzględnieniem porowatości struktury oraz preparatyką próbek pęczków kolagenowych .

Druga osoba będzie asystowanie w prowadzonych badaniach nad wzbudzaniem i detekcją fal powierzchniowych w tkankach miękkich. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie stanowiska pomiarowego, wykonanie pomiarów i ich przetwarzanie w celu wyznaczania prędkości fali w tkankach.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 28.02.2017

 


 

logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje studentów II roku studiów magisterskich i doktorantów do udziału w projekcie pt “Zintegrowana platforma obliczeniowa dla wspomagania analizy oraz symulacji propagacji nieliniowych fal prowadzonych w strukturach mechanicznych” nr LIDER/317/L-6/14/NCBR/2015 realizowanego w ramach programu LIDER i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane tematyką propagacji fal ultradźwiękowych w konstrukcjach mechanicznych, modelowania numerycznego i symulacji komputerowych z wykorzystaniem nowych metod obliczeniowych. W ramach projektu studenci mogą realizować prace magisterskie związane z tematyką projektu. Zachęcamy studentów/absolwentów zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich i realizacją pracy doktorskiej w w/w tematyce.

Projekt przewiduje możliwość zatrudnienia na czas realizacji zadań.

 

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dr hab. inż. Pawła Paćko, budynek D-1 pokój 410, lub elektronicznie: pawel.packo@agh.edu.pl

 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją umowy pn.: „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej” (dalej „Projekt”) o numerze POIR.01.01.01-00-0565/15, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Katedra Robotyki i Mechatroniki poszukuje pracowników do realizacji poniższych etapów:

ETAP I: Opracowanie szczegółowej koncepcji Inteligentnego Systemu Wspomagania Decyzji
1. Opracowanie wstępnej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz przypadków ich użycia.
2. Opracowanie koncepcji architektury ISWD, przypadków użycia, oraz abstrakcyjnego interface’u użytkownika.

ETAP II: Opracowanie modeli matematycznych inteligentnych narzędzi wspomagania decyzji
1. Wykonanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy w zakresie różnych metod, technik i narzędzi analizy danych
2. Opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi wspomagania decyzji oraz ich modeli matematycznych
3. Opracowanie modeli matematycznych oraz opracowanie koncepcji bazy danych.

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 10.01.2016

Plik do pobrania  ogłoszenie


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawcę do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

Opracowanie wyników badań próbek ścięgna za pomocą metody ultradźwięków

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 29.02.2016


logo

OGŁOSZENIE

Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH poszukuje wykonawców do udziału w projekcie pt “„Ludzkie ścięgno Achiellesa – modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych” nr UMO-2014/13/B/ST7/00690   realizowanego w ramach programu OPUS 7  i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Zakres Prac

1. Opracowanie stanowisk pomiarowych do pomiarów szybka kamerą oraz testów akustyki nieliniowej

2. Analiza wrażliwości efektów nieliniowych na mikropęknięcia ścięgna Achillesa

3. Opracowanie algorytmów oraz badania symulacyjne metod korelacji dla deformowalnych materiałów biologicznych

4. Opracowanie modeli molekularnych ścięgna Achillesa oraz badania symulacyjne

5. Opracowanie metod łącznia skal w modelu wieloskalowym oraz identyfikacja parametrów modeli

6.Badania dynamiczne, zmęczeniowe i quasistatyczne ścięgna Achillesa

7.Wyznaczanie pól przemieszczeń i odkształceń ścięgien Achillesa z użyciem szybkich kamer cyfrowych

Chętnych proszę o zgłaszanie się do kierownika umowy prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, budynek D-1 pokój 414 do 31.03.2015


Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu EPICLA  (PBS3/B6/21/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE W EPICLA


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu GEKON (GEKON2/O2/266926/3/2015) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE GEKON


 

Ogłoszenia dotyczące zatrudnienia w ramach projektu PANTOGRAF (INNOTECH-K3/IN3/5/225857/NCBR/14) znajdują się pod adresem: ZATRUDNIENIE PANTOGRAF