IBS

logo

Tytuł projektu:


IBS – INNOWACYJNA BUDOWA SKRZYŃ NACZEP SAMOWYŁADOWCZYCH

Projekt finansowany jest z programu In-Tech, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Umowa nr: INNOTECH-K2/IN2/1/181792/NCBR/13


 Skład konsorcjum:

  • Lider projektu: ZASŁAW TSS Sp. z o. o. Sp. k.

  • Partner: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Kierownik zadań realizowanych przez AGH: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

 Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 28.02.2016.

Opis projektu.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej budowy skrzyń naczep samowyładowczych, przy wykorzystaniu najnowoczeœniejszych rozwiązań technicznych z obszaru łączenia materiałów metodami alternatywnymi do spawania. Projekt zakłada testowanie połączeń wykonanych różnymi metodami. Główną techniką wziętą pod uwagę będzie technika klejenia.

Projektowanie wsparte będzie analizami wykonywanymi metodą elementów skończonych, co pozwoli na okreœlenie zmian konstrukcyjnych pozwalających na osiągnięcie wymaganej wytrzymałoœci nowego rodzaju połączeń. Opracowana w ten sposób dokumentacja techniczna posłuży do budowy prototypu naczepy, który poddany ma być wszystkim wymaganym testom eksploatacyjnym, drogowym oraz obciążeniowym, zgodnie z normą PN EN 12642.

Założonym celem projektu jest wdrożenie do produkcji seryjnej innowacyjnej konstrukcji, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjnoœci polskiej gospodarki na rynku europejskim i œświatowym.

 

Zadania, w których uczestniczy Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki:

Zadanie 1. Dobór klejów, opracowanie warunków pracy podczas eksploatacji skrzyń oraz analiza możliwoœci usuwania kleju w razie koniecznoœci naprawy skrzyń (zakres temperatur, śœrodowisko chemiczne) .
Okres trwania zadania: 01.03.2013 – 30.09.2013.

Zadanie 3. Opracowanie metod symulacji połączeń klejonych – badania wytrzymałoœciowe próbek połączeń klejonych wg obowiązujących norm, analizy numeryczne, weryfikacja metod obliczeniowych.
Okres trwania zadania: 01.08.2013 -30.04.2014.

Zadanie 5. Opracowanie projektu konstrukcji skrzyń naczep, przygotowanie próbek węzłów konstrukcyjnych, przygotowanie modelu 3D konstrukcji skrzyń, badania symulacyjne opracowanych modeli – badania MES, badania dynamiki pojazdu metodą Multibody.
Okres trwania zadania: 01.01.2014 – 31.10.2014.