GEKON-EPOS

projekt_gekon

OPIS PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest stworzenie Zintegrowanego Systemu Efektywności Energetycznej, zdolnego znacznie obniżyć zużycie energii konwencjonalnej, a tym samym zbliżającego oczyszczalnię ścieków do poziomu obiektu pasywnego energetycznie. System działał będzie dwutorowo, poprzez zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie jej produkcji w oparciu o zasoby OZE, typowe dla zakładów tej branży. W trakcie prac realizacyjnych i testów Systemu poszerzona zostanie wiedza na temat efektów działania jego poszczególnych elementów, a w szczególności w zakresie występowania zjawiska synergii w Systemie Zintegrowanym. Określone zostaną również perspektywy dalszej poprawy efektywności energetycznej zakładu, aż do osiągnięcia jego pełnej pasywności.

Dane finansowe:

Wartość całego projektu: 14 472 750,00 PLN

Wysokość dofinansowania NCBiR: 6 959 662,00 PLN

 w tym dofinansowanie AGH: 1 915 00,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 – 30.04.2017

Publikacje:

Małka Piotr, Uhl Tadeusz, Kłapyta Joanna, Langer Ryszard, Zintegrowany System Efektywności Energetycznej jako istotny element podnoszący niezawodność systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2017, 4/2017, str. 154 – 156.

Instalacja turbiny wodnej na zrzucie ścieków oczyszczonych w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie analiza SWOT — [Installation of water turbine on the discharge of treated sewage located in the Waste Water Treatment Plant „Plaszow” SWOT analysis] / Zbigniew ŚLIWA, Tadeusz UHL, Krzysztof GRABOWSKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 151–159

Efektywne wykorzystanie biogazu na przykładzie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Płaszów” — [Effective use of biogas in sewage treatmant plant – Kraków Waterworks „Plaszow” sewage treatmant plant case study] / Krzysztof GRABOWSKI, Zbigniew ŚLIWA, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 57-66

„Analiza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii”,  Paweł Król, Jakub Bryła, Michał Lubieniecki, Tadeusz Uhl, Warsztaty Projektowania Mechatronicznego 2016, Kraków (wystąpienie oraz publikacja w monografii – zaakceptowana do druku)

„Modelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków”, Paweł Król, Michał Lubieniecki, Warsztaty Projektowania Mechatronicznego 2017, Kraków (wystąpienie oraz publikacja w monografii – w przygotowaniu)