Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Stepinski Ultrad?wi?kowy sonar do detekcji i rozpoznawania przeszkd
Ultrasonic sonar for obstacle detection and identification
Praca polega na wykonaniu urz?dzenia (sonaru) do wykrywania przeszkd i obiektw przy pomocy fal ultrad?wi?kowych. Sonar sk?ada si? z dwuwymiarowej anteny sensorw ultrad?wi?kowych emituj?cej i odbieraj?cej fale akustyczne w powietrzu. Do budowy anteny zostan? wykorzystane typowe czujniki parkowania u?ywane w samochodach o cz?stotliwo?ci kilkudziesi?ciu kHz. Czujniki b?d? elementami dwch prostopad?ych matryc liniowych, tworz?cych form? krzy?a. Antena ma pozwoli? na ogniskowanie pola akustycznego czujnikw w wybranym punkcie w odleg?o?ci kilku metrw. W ramach projektu nale?y stworzy? proste oprogramowanie w Matlabie do przetwarzania sygna?w odbieranych przez czujniki. Dla uzyskania podwy?szonej rozdzielczo?ci proponowane jest zastosowanie zasady apertury syntetycznej.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
KiaPc
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.