Master’s theses

ID Supervisor Topic Description Status
1dr inż.
Łukasz Ambroziński
Eksperymentalne obrazowanie struktur płytowych z zastosowaniem dwuwymiarowych matryc przetworników ultradźwiękowych

Experimental imaging of plate-like structures using 2D ultrasonic transducers arrays
Wykonanie eksperymentów i przetwarzanie otrzymanych sygnałów w celu detekcji nieciągłości w strukturach płytowych. zarezerwuj
2
Akwizycja i analiza sygnałów bioakustycznych w zakresach częstotliwości ultradźwiękowych

Acquisition and processing of bioacoustic ultrasonic signals
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
3
Detekcja uszkodzeń w oparciu o polaryzację fal prowadzonych

Damage detection based on polarization of guided waves
zarezerwuj
4
Monitorowanie konstrukcji kompozytowych w zmiennych warunkach temperaturowych

Structural health monitoring in varying environmental conditions
zarezerwuj
5
Bezkontaktowy pomiar prędkości fali w tetnicy szyjnej

Non-contact pulse wave velocity measurement
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
6dr hab. inż.
Tomasz Barszcz
Analiza danych z bloków energetycznych w celu wykrywania anomalii i predykcji uszkodzeń

Analysis of data from power generation units for anomaly detection and fault prediction
Praca realizowana we współpracy z ALSTOM Switzerland. Analiza danych z rzeczywistych bloków energetycznych (nowoczesne turbiny gazowe), przede wszystkim w pakiecie Matlab z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Możliwość odbycia praktyki w firmie.zarezerwuj
7
Opracowanie metod wykrywania uszkodzeń kompresorów tłokowych

Development of fault detection methods for reciprocating compressors
Praca prowadzona we współpracy z Grupą Azoty i Petrobaltic. Przegląd i analiza istniejących metod, analiza danych (głównie drganiowych) z rzeczywistych maszyn tłokowych. Opracowanie programu w Matlab do analizy danych i prezentacji wyników. Możliwy udział w pomiarach (praktyka w firmie)zarezerwuj
8
Autonomiczny system oceny stanu maszyn wirnikowych

Autonomous system for fault detection of rotating machinery
Pakiet programowy (najlepiej w Matlab) wykonujący analizę danych i podejmujący decyzję co do stanu technicznego przekładni. Praca na gotowej bazie danych + dodatkowe pomiary na stanowisku badawczym. Możliwość odbycia praktyki w firmie.222833
9dr inż.
Jarosław Bednarz
System diagnostyczny łożysk tocznych małych maszyn wirnikowych

The diagnostic system of rolling bearings of small rotating machines
Celem pracy jest opracowanie przybornika narzędziowego niezależnego od środowiska Matlab dla celów diagnostyki łożysk tocznych. W ramach pracy należy dokonać przeglądu literatury, opracować przybornik oraz sprawdzić jego działanie na modelu laboratoryjnym maszyny wirnikowej. The aim of the work is to develop a toolbox independent of the Matlab software for diagnosis of rolling bearings. During work on this topic ones should made review of literature, develop a toolbox and check its efficiency on laboratory model of rotating machinery.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
10
System diagnostyczny łożysk tocznych małych maszyn wirnikowych

The diagnostic system of rolling bearings of small rotating machines
Celem pracy jest opracowanie przybornika narzędziowego niezależnego od środowiska Matlab dla celów diagnostyki łożysk tocznych. W ramach pracy należy dokonać przeglądu literatury, opracować przybornik oraz sprawdzić jego działanie na modelu laboratoryjnym maszyny wirnikowej. The aim of the work is to develop a toolbox independent of the Matlab software for diagnosis of rolling bearings. During work on this topic ones should made review of literature, develop a toolbox and check its efficiency on laboratory model of rotating machinery.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
11
Zastosowanie materiałów elastomerowych w systemach wibroizolacji

Application of elastomeric materials in vibration isolation systems
Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania materiałów elastomerowych w nowoczesnych systemach wibroizolacji. W ramach pracy należy przeprowadzić badania mające na celu określenie podstawowych parametrów fizyko-mechanicznych próbek materiałów elastomerowych oraz na podstawie ich wyników zbudować modele tych materiałów z wykorzystaniem MES. Następnie należy opracować koncepcję systemu wibroizolacji wybranego urządzenia mechanicznego. Aim of this study is to analyze the possibility of using elastomeric materials in modern vibration isolation systems. During the work ones should carried out tests to determine the basic physico-mechanical properties of elastomeric material samples and then, based of the results of examinations of these materials, ones should prepare the FE model of the elastomers. The last part of the work is development of the concept of vibration isolation system of selected mechanical device.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
12
Zastosowanie materiałów elastomerowych w systemach wibroizolacji

Application of elastomeric materials in vibration isolation systems
Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania materiałów elastomerowych w nowoczesnych systemach wibroizolacji. W ramach pracy należy przeprowadzić badania mające na celu określenie podstawowych parametrów fizyko-mechanicznych próbek materiałów elastomerowych oraz na podstawie ich wyników zbudować modele tych materiałów z wykorzystaniem MES. Następnie należy opracować koncepcję systemu wibroizolacji wybranego urządzenia mechanicznego. Aim of this study is to analyze the possibility of using elastomeric materials in modern vibration isolation systems. During the work ones should carried out tests to determine the basic physico-mechanical properties of elastomeric material samples and then, based of the results of examinations of these materials, ones should prepare the FE model of the elastomers. The last part of the work is development of the concept of vibration isolation system of selected mechanical device.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
13
Aktywne systemy tłumienia drgań

Active systems for vibration damping
Celem pracy jest przegląd aktywnych systemów tłumienia drgań oraz opracowanie modelu numerycznego jednego, wybranego systemu. Aim of this study is revision of active systems of vibration damping and the development of a numerical model of the selected system.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
14
Modelowanie systemów wibroizolacji dróg transportu szynowego

Modelling of vibration isolation systems of rail roads
Celem pracy jest przegląd systemów wibroizolacji torowisk oraz opracowanie modelu takiego układu i przeprowadzenie badań symulacyjnych z jego wykorzystaniem. Aim of this study is revision of the vibration isolation systems of railways lines and develop a model of such a system and conduct simulation studies on this model.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
15dr inż.
Tomasz Buratowski
Zastosowanie technik rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) do generowania i sterowania robotem mobilnym lub grupa robotów mobilnych.

214872
16dr inż.
Piotr Czop
Zastosowanie Symulatora Hybrydowego Do Oceny Sprawności oraz Diagnostyki Bloków Energetycznych (obieg cieplny)

Celem projektu jest kontynuacja rozwoju symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) bloku energetycznego (układ sterowania, turbina, kocioł, system regeneracji, itd.). Walidacja opracowanych nowych komponentów modelu zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: modelowanie, termodynamika zarezerwuj
17
Metody Strojenia Symulatora Hybrydowego Bloku Energetycznego na Podstawie Pomiarów Eksploatacyjnych (obieg cieplny)

Celem projektu jest weryfikacja oraz systematyzacja metod strojenia symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) obejmującego układ sterowania, turbinę, kocioł, system regeneracji oraz inne niezbędne systemy pomocnicze bloku. Weryfikacja symulatora zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: identyfikacja systemów, optymalizacja, algorytmy zarezerwuj
18
Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywności oraz Diagnostyki Bloków Energetycznych (obieg cieplny). Temat 1/2.

Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy bloków energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodzących z wielu bloków energetycznych (1000-2500 sygnałów). Zastosowane metody powinna umożliwić automatyczne wnioskowanie na temat sprawności oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajdą zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania bloków energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazów, metody sztucznej inteligencji, programowanie zarezerwuj
19
Zastosowanie Metod Odwracania Modeli Danych w Celu Wyznaczenia Obciążeń Eksploatacyjnych.

Celem pracy jest przegląd oraz weryfikacja metod modelowania odwrotnego z wykorzystaniem dynamicznych liniowych (ARX, ARMAX, BJ, OE) oraz nieliniowych (sieci neuronowe, techniki rozmyte) modeli danych. W modelowaniu odwrotnym, model pozwala określić przebieg wielkości wejściowej (wymuszenia) na podstawie sekwencji wyjściowej (odpowiedzi modelu). Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie bogatej biblioteki sygnałów drganiowych zmierzonych na obiektach rzeczywistych, tj. zawieszeniu wagonów towarowych, amortyzatorach samochodowych, testerze serowo-hydraulicznym, oraz dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych. Narzędzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Inne oprogramowanie Kompetencje: identyfikacji systemów, dynamiczne modele regresyjne, statystyka zarezerwuj
20
Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywności oraz Diagnostyki Bloków Energetycznych (obieg cieplny) Temat 2/2.

Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy bloków energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodzących z wielu bloków energetycznych (1000-2500 sygnałów). Zastosowane metody powinna umożliwić automatyczne wnioskowanie na temat sprawności oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajdą zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania bloków energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodzących z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocześniejszych polskich bloków energetycznych. Kocioł tego bloku jest częściowo opalany biomasą. Narzędzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazów, metody sztucznej inteligencji, programowanie zarezerwuj
21
Diagnostyka przekładni zębatych z wykorzystaniem parametrycznych metod analizy spektralnej

Celem pracy jest opracowanie estymat wykrywania uszkodzeń z użyciem nowoczesnych parametrycznych metod analizy widmowej, np. PEIG, ARBURG, PMUSIC, PYULEAR (cf. Matlab) Narzędzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji systemów oraz przetwarzania sygnałów); Kompetencje: identyfikacji systemów oraz analiza sygnałów cyfrowych, diagnostyka techniczna zarezerwuj
22
Diagnostyka łożysk tocznych z wykorzystaniem parametrycznych metod analizy spektralnej

Celem pracy jest opracowanie estymat wykrywania uszkodzeń z użyciem nowoczesnych parametrycznych metod analizy widmowej, np. PEIG, ARBURG, PMUSIC, PYULEAR (cf. Matlab) Narzędzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji systemów oraz przetwarzania sygnałów); Kompetencje: identyfikacji systemów oraz analiza sygnałów cyfrowych, diagnostyka techniczna 214818
23
Metoda usuwania błędu śledzenia sygnału zadanego testera serwo-hydraulicznego

Celem pracy jest opracowanie metody kompensacji błędu śledzenia sygnału zadanego testera serwo-hydraulicznego. Zastosowany zostanie metoda modelu odwrotnego zrealizowana, jako korektor programowy strojony w trybie off-line. Testy zostaną przeprowadzone w oparciu o model symulacyjny oraz obiekt rzeczywisty. Narzędzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Kompetencje: identyfikacji systemów, automatyka.zarezerwuj
24
Zastosowanie wybranych algorytmów rozpoznawania obrazów do wykrywania niesprawności turbin wiatrowych.

Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy turbin wiatrowych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodzących z wielu farm wiatrowych.Rezerwacja
25
Zastosowanie wybranych algorytmów rozpoznawania obrazów do wykrywania niesprawności maszyn wirnikowych.

Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy maszyn wirnikowych.Rezerwacja
26
Zastosowanie wybranych algorytmów rozpoznawania obrazów do wykrywania niesprawności systemu cieplnego bloku energetycznego

Celem projektu jest przegląd, wybór oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorców pożądanych i niepożądanych stanów pracy bloków energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodzących z wielu bloków energetycznych (1000-2500 sygnałów). Narzędzia: Matlab/Simulink (prototyp); Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazów, metody sztucznej inteligencji, programowanie.Rezerwacja
27
Zastosowanie metod falkowych do pozyskiwania symptomów diagnostycznych przekładni zębatych

Celem projektu jest rozwój metod falkowych pozwalających wyznaczyć nowe symptomy diagnostyczne, które będą wykorzystane w systemach automatycznej klasyfikacji i rozpoznawania uszkodzeń.Rezerwacja
28dr inż.
Mariusz Gibiec
Sterowanie manipulatorem w oparciu o śledzenie ruchu gałki ocznej użytkownika

manipulator control based on tracking of user's eye
W pracy należy zaimplementować system śledzenia ruchu gałki ocznej za pomocą kamery pracującej w podczerwieni. Następnie opracować program sterujący manipulatorem w oparciu o zarejestrowany i zidentyfikowany ruch gałki ocznej. Całość pracy należy zrealizować w oparciu o język programowania „C”.222929
29
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w systemach realizacji produkcji

Application of artificial intelligence methods in manufacturing Execution systems
222865
30
Konstrukcja części mechanicznej robota napędzanego siłą wiatru

222306
31dr hab. inż. prof. nadzw. AGH
Mariusz Giergiel
System Linux w sterowaniu małego robota kołowego

 • Analiza możliwości realizacji układu sterowania

 • Dobór platformy sprzętowej

 • Określenie podstawowych założeń dla realizacji układu sterowania

 • Opracowanie i implementacja algorytmów sterowania

 • Uruchomienie i testowanie systemu sterowania

 • 222364
  32
  Wykorzystanie obliczeń symbolicznych do analizy dynamiki

 • Programy algebry komputerowej i obliczeń symbolicznych, cechy i możliwości

 • Możliwości wykorzystania pakietu Maple do symbolicznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

 • Możliwości wykorzystania pakietu Maple do symbolicznego rozwiązywania równań ruchu układów drgających

 • Analiza możliwości wykorzystania pakietu Maple do analizy dynamiki maszyn

 • 205268
  33dr inż.
  Grzegorz Karpiel
  System pozycjonowania kamery.

  Camera positioning system.
  259813
  34
  Projekt podwozia pojazdu wyposażonego w koła typu Omni.

  The project of the vehicle chassis equipped omni wheels.
  269976
  35
  Inteligentny czujnik audio.

  Smart audio sensor.
  270064
  36dr inż.
  Andrzej Klepka
  Zastosowanie metod akustyki nieliniowej do badań nieniszczących.

  Application of nonlinear acoustics for nondestructive testing of structures.
  Praca dotyczy zastosowania metod akustyki nieliniowej do detekcji uszkodzeń. W ramach pracy przewidywane jest opracowanie i implementacja algorytmów pozwalających w sposób automatyczny określać poziomy modulacji sygnału odpowiedzi dla zadanego poziomu wymuszenia nisko i wysokoczęstotliwościowego oraz analizę harmonicznych i sub-harmonicznych. Wyniki przedstawiane będą w formie graficznej.zarezerwuj
  37dr inż.
  Piotr Kohut
  Zastosowanie wizyjnych metod korelacyjnych do pomiaru deformacji obiektów

  Przegląd metod i algorytmów przetwarzania obrazów oraz technik korelacji obrazów, porównanie wybranych funkcji. Implementacja wybranych metod w zastosowaniu do pomiaru odkształcenia obiektów oraz wizualizacji stanu naprężeń. Rezerwacja
  38
  Przetwarzanie obrazów w detekcji uszkodzeń obiektów

  Rezerwacja
  39
  Zastosowanie systemów wizyjnych i aktywnych metod rekonstrukcji obiektów w gniazdach produkcyjnych z wykorzystaniem robotów przemysłowych

  Rezerwacja
  40
  Zastosowanie systemów wizyjnych i aktywnych metod rekonstrukcji obiektów w gniazdach produkcyjnych z wykorzystaniem robotów przemysłowych__

  Rezerwacja
  41
  Zastosowanie systemów wizyjnych w układach sterowania pojazdów podwodnych

  Rezerwacja
  42
  Algorytmy stereowizyjne w trójwymiarowej rekonstrukcji obiektów

  Rezerwacja
  43
  Tworzenie modeli trójwymiarowych w oparciu o program Halcon z wykorzystaniem robota Universal Robots UR5

  Rezerwacja
  44
  Zastosowanie systemów wizyjnych w systemach bezpieczeństwa zautomatyzowanych systemów wytwarzania

  Rezerwacja
  45dr inż.
  Piotr Kurowski
  Zastosowanie metod statystycznych do konsolodacji parametrów modelu modalnego

  zarezerwuj
  46
  Wykorzystanie serwisów internetowych dla potrzeb przeprowadzenia zdalnej analizy modalnej

  zarezerwuj
  47
  Zastosowanie algorytmu LSCF na potrzeby skalowania operacyjnych postaci drgań własnych

  zarezerwuj
  48
  Wybrane zastosowania FBG do monitorowania stanu konstrukcji mechanicznych

  zarezerwuj
  49
  Wykorzystanie idei serwisów inetrnetowych w zadaniach optymalizacji konstrukcji mechanicznych

  zarezerwuj
  50dr inż.
  Michał Lubieniecki
  Realizacja sztucznych indukcyjności o niskim poborze mocy w autonomicznych układach tłumienia drgań.

  Implementation of a low-power artificial inductances in the autonomous piezoelectric vibration dampers.
  Układy sztucznej indukcyjności ze względu na swoją masę oraz wymiary gabarytowe stanowią alternatywę dla cewek indukcyjnych w układach typu shunt damping. Praca ma na celu symulacyjne porównanie możliwych realizacji układów syntetycznej indukcyjności oraz praktyczną realizację wybranych konstrukcji.zarezerwuj
  51dr inż.
  Michał Mańka
  Jednokierunkowe przetworniki IDT do generowania fal Lamba

  Single directional Interdigital Transducers for Lamb wave generation
  W ramach pracy należy się zapoznać z dostępnymi metodami generowania jednokierunkowej fali Lamba prz pomocy przetworników IDT. Następnie zasymulować działanie takiego przetwornika.zarezerwuj
  52
  Metody kształtowania charakterystyk fal powierzchniowych w systemach SHM

  zarezerwuj
  53
  Zastosowanie przetworników powierzchniowych fal Lamba do badania stanu rur

  Applications of Lamb waves transducers in the piapes monitoring
  W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mmanka@agh.edu.pl.
  54dr inż.
  Adam Martowicz
  Metody modelowania oraz symulacyjne badanie własności materiałów inteligentnych.

  Modeling and simulation tools applied to investigate properties of smart materials.
  W pracy zaplanowany jest przegląd dostępnych metod modelowania oraz narzędzi badań symulacyjnych własności wybranych materiałów inteligentnych. Praca będzie uwzględniać specyfikę modeli materiałowych - definiowanych równaniami konstytutywnymi. Dokonana zostanie ocena możliwości uzyskania rozwiązań analitycznych i numerycznych dla sformułowanych zagadnień.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  55
  Zagadnienia wielodziedzinowe w modelowaniu i badaniu własności mikroukładów.

  Multiphysics in modeling and study of the properties of microdevices.
  W pracy zaplanowano przegląd dziedzin (zjawisk fizycznych) dominujących w skali mikro i mających zasadniczy wpływ na techniki wytwarzania oraz własności mikromechanizmów. Praca - na przykładzie wybranych konstrukcji - przedstawi specyfikę dostępnych narzędzi analiz analitycznych oraz numerycznych do badania własności mikroukładów.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  56
  Zastosowanie nowoczesnych narzędzi analiz własności mechanicznych na przykładzie perydynamiki.

  Application of novel tools to study mechanical properties – case of peridynamics.
  W pracy dokonany zostanie przegląd własności perydynamiki – nowoczesnego narzędzia badań analitycznych i numerycznych w mechanice komputerowej. Pracę uzupełnią wyniki symulacji wybranych własności prostych konstrukcji mechanicznych przeprowadzonych z zastosowaniem perydynamiki.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  57
  Źródła dyspersji numerycznej i metody redukcji jej wpływu na wyniki analiz.

  Sources of numerical dispersion and methods used to mitigate its influence on the simulation results.
  W pracy przeanalizowane zostaną podstawowe źródła dyspersji numerycznej w symulacjach propagacji fal sprężystych. Ponadto, na przykładach, zaprezentowane zostaną wybrane metody redukcji wpływu tego niekorzystnego zachowania algorytmów numerycznych.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  58
  Symulacje propagacji fal sprężystych w grafenie z defektami sieci krystalicznej.

  Simulation of elastic wave propagation in graphene layer with introduced imperfections.
  Celem pracy jest przegląd metod symulacji zjawiska propagacji fal sprężystych w grafenie oraz analiza własności tych fal w sieci krystalicznej z występującymi defektami.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  59
  Opracowanie algorytmów kontroli stanu pracy łożyska foliowego - badania symulacyjne.

  Elaboration of control algorithms for gas foil bearings – numerical simulations.
  Zaplanowane jest poszukiwanie praw sterowania pracą łożyska foliowego zapewniające stabilność parametrów termicznych, przede wszystkim redukcji niekorzystnego gradientu temperatury – badania symulacyjne.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  60
  Zastosowanie nowoczesnych przetworników piezoelektrycznych do generacji fal w strukturach cienkościennych i wykrywania uszkodzeń.

  Application of novel piezoelectric transducers for generation of waves in thin-walled structures and damage detection.
  W ramach pracy zostaną opracowane modele nowych opatentowanych konstrukcji przetworników piezoelektrycznych (przetworników międzypalczastych – Interdigital transducers IDT). Przeprowadzone analizy numeryczne umożliwią ocenę skuteczności przetworników w generacji fal Lamba oraz wykrywaniu uszkodzeń.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  61
  Projekt rekonfigurowanej i skalowalnej sieci węzłów pomiarowych do akwizycji i szybkiego przesyłania danych w systemach diagnostycznych.

  Design of reconfigurable and scalable network of measurement grids for data acquisition and fast transfer in diagnostic systems.
  Celem pracy jest opracowanie projektu sieci węzłów stanowiących autonomiczne jednostki akwizycji danych z przeznaczeniem do systemów diagnostycznych i monitorowania zmiennych procesowych. W szczególności zaplanowane jest opracowanie warstwy sprzętowej oraz algorytmów zarządzających zakolejkowanymi zadaniami pomiarowymi oraz szybką wymianą danych pomiędzy węzłami sieci.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  62
  Zastosowanie materiałów inteligentnych w członach napędowych.

  Application of smart materials to actuators.
  Celem pracy jest przegląd istniejących rozwiązań konstrukcyjnych napędów zbudowanych w oparciu o materiały inteligentne. Analizie zostaną poddane własności wybranych rozwiązań w uwzględnieniem ich sprawności, szybkości działania oraz uzyskanych sił i mocy.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  63
  Propagacja fal sprężystych w materiałach niejednorodnych – badania symulacyjne.

  Propagation of elastic waves in inhomogeneous materials – simulations.
  Celem pracy jest analiza symulacyjna własności fal sprężystych propagujących w materiałach niejednorodnych. Planowanymi obiektami badań będą struktury periodyczne oraz materiały gradientowe.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  64dr inż.
  Lucjan Miękina
  Wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania obrazu i ich implementacja w aplikacji służącej do rozpoznawania zawartości tablic rejestracyjnych pojazdów

  Praca obejmuje wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania obrazu i ich implementację w aplikacji służącej do rozpoznawania zawartości tablic rejestracyjnych pojazdów215491
  65
  Budowa modelu projektowego wybranego systemu mechatronicznego w języku SysML na podstawie modelu analitycznego

  Zastosowanie modelowania w języku SysML do rozwijania modelu analitycznego (uwzględniającego dynamikę i inne aspekty fizyczne) w model projektowy w odniesieniu do wybranego systemu mechatronicznego (autonomiczny robot, samochód)W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  66
  Opracowanie systemu komputerowego nadzorującego inteligentny dom

  Opracowanie systemu komputerowego nadzorującego inteligentny dom, wraz z doborem elementów sterujących i wykonawczych i symulacją ich działania222293
  67
  Opracowanie systemu akwizycji i przetwarzania sygnałów o strukturze blokowej z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek

  Opracowanie z wykorzystaniem języka Java systemu akwizycji i przetwarzania sygnałów o strukturze blokowej z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek i/lub kodu generowanego w środowisku Matlab/SimulinkW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  68
  Opracowanie rozproszonej aplikacji w środowisku Java z użyciem frameworku Akka

  Opracowanie rozproszonej aplikacji w środowisku Java z użyciem frameworku Akka w celu realizacji obliczeń równoległych i w układzie klient-serwerW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  69
  Projekt systemu sterowania zamkiem przy użyciu telefonu komórkowego

  Wykonanie systemu sterowania zamkiem przy użyciu telefonu komórkowego222259
  70
  Modułowy system obliczeniowy zrealizowany z wykorzystaniem technologii CUDA

  Opracowanie modułowego systemu obliczeniowego z wykorzystaniem technologii CUDAW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  71dr inż.
  Andrzej Młyniec
  Badanie wpływu obciążeń cyklicznych na proces degradacji biokompozytów

  Analysis of the influence of cyclic loading on degradation of biocomposites
  W ramach pracy przeprowadzone zostaną badania wpływu obciążeń cyklicznych na szybkośc procesów degradacji biokompozytów. Badania przeprowadzone zostaną w specjalnie zaprojektowanej biokomorze. Próbki po cyklach starzenia pod obciążeniem zostaną poddane badaniom wytrzymałościowym co oraz mikroskopowym. Badania w ramach grantu badawczego we współpracy z interdyscyplinarnym zespołem. Przewidywane wynagrodzenie dla dyplomanta. 270082
  72
  Projekt symulatora treningu strzeleckiego

  Design of the shooting simulator
  Celem pracy jest zaprojektowanie symulatora do treningu strzeleckiego w pomieszczeniach zamkniętych wykorzystującego śledzenie laserowe położenia strzelby względem obrazu wyświetlanego za pomocą rzutnika. System będzie analizował oddane strzały i pokazywał przebieg próby na ekranie monitora. Praca możliwa do wykonania przez 2 osoby: Cześć hardware oraz software. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  73
  Badania wpływu kształtu kanałów dolotowych w formie wtryskowej na proces wypełniania formy

  Analysis of the influence of the shape of the intake channels on injection molding process.
  Rezerwacja
  74
  Projekt i wykonanie urzadzenia do badania przepuszczalności materiałów polimerowych

  Design and manufacturing of device for permeability test of polymeric materials.
  269415
  75
  Wtrysk elementów drubościennych

  Injection molding of the thick wall parts
  Rezerwacja
  76
  Analisy przepuszczalności przy użyciu metod Dynamiki Molekularnej

  Analysis of the permeability by means of Molecular Dynamic simulations
  Rezerwacja
  77
  Analizy procesu przepuszcalności przy użyciu gruboziarnistej dynamiki molekularnej.

  Analysis od the permeability process by means of Coarse-Grained MD methods
  Rezerwacja
  78
  Projekt oprzyrządowania do zakuwania matrycowego

  Design of tooling for forge welding process
  Projekt dotyczy zakuwania matrycowego (forge welding - patrz http://www.welding-advisers.com/Forge-welding.html) kabli z terminalami przewodzącymi prąd w instalacji elektrycznej samochodów. W ramach pracy przeprowadzone zostaną analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne procesu zakuwania matrycowego. Praca we współpracy z DELPHI Poland S.A oraz Centrum Materiałów i Nanotechnologii ACMIN AGH. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  79dr inż.
  Paweł Paćko
  Analiza izogeometryczna w analizach strukturalnych układów mechanicznych

  Isogeometric analysis in structural analysis
  Praca dotyczy jednej z najnowszych metod analizy strukturalej dla konstrukcji mechanicznych - analizy izogeometrycznej. Należy dokonać przeglądu podstaw teoretycznych oraz zaimplementować prosty kod solvera w oparciu o metodę izogeometryczną.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  80
  Wpływ naprężeń resztkowych oraz eksploatacyjnych na wykrywanie uszkodzeń konstrukcji metodami opartymi o propagację fal sprężystych

  The influence of residual and operational stresses on elastic waves-based damage detection
  Należy dokonać analizy wpływu naprężeń resztkowych i eksploatacyjnych na propagację fal w konstrukcjach. Należy przeprowadzić symulacje numeryczne propagacji fal konstrukcji pod obciążeniem oraz przedstawić ich wpływ na wykrywanie uszkodzeń dla wybranych metod monitorowania stanu konstrukcji.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  81
  Semi-analityczne modele prowadzonych fal płytowych

  Semi-analytical models for guided wave propagation
  Przegląd istniejących rozwiązań w zakresie modelowania płytowych fal prowadzonych Ocena zbieżności rozwiązań dla wybranych postaci fal Określenie zbieżności modeli w funkcji częstotliwości wymuszenia oraz postaci fali Analiza zbieżności w dziedzinie f-k, amplitud oraz prędkości grupowychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  82
  Propagacja fal w kompozytowych materiałach periodycznych

  Wave propagation in periodic structures
  Analiza zjawisk falowych w układach periodycznych Budowa modelu MES mikrostruktury kompozytu na podstawie tomogramów Analiza propagacji fal prowadzonych w kompozycie: badania modelowe i eksperymentalne Przetwarzanie obrazów z badańW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  83
  Analiza i projektowanie falowodów do celów chirurgii ultradźwiękowej

  Design and analysis of waveguides for ultrasonic surgery
  Przegląd technik ultradźwiękowych w zastosowaniach medycznych Analiza propagacji fal ultradźwiękowych w chirurgicznych aparatach ultradźwiękowych Modelowanie propagacji fal sprężystych dla celów chirurgii Opracowanie i optymalizacja struktury falowodu do zastosowań chirurgicznychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  84
  Analiza i projektowanie ultradźwiękowych przetworników wysokiej mocy do zastosowań chirurgicznych

  Design and analysis of high-power ultrasonic transducers for surgery
  Przegląd technik ultradźwiękowych w zastosowaniach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wysokiej mocy Analiza propagacji fal ultradźwiękowych w chirurgicznych aparatach ultradźwiękowych Analiza metod wzbudzania fal ultradźwiękowych w urządzeniach medycznych Projekt i modelowanie przetwornika ultradźwiękowego w MESW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  85
  Analiza i modelowanie nanokompozytów na bazie nanorurek węglowych z wykorzystaniem metamodelu

  Modelling and analysis of carbon nanotubes-based nanocomposite materials with metamodels
  Przegląd modeli wieloskalowych do analizy materiałów nanokompozytowych Analiza wpływu rozkładu parametrów wejściowych na własności elektryczne i mechaniczne nanokompozytu Budowa metamodelu nanokompozytu węglowegoW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  86
  Zastosowanie ultradźwięków wysokiej mocy w procesach kształtowania

  Application of high-power ultrasound in metal forming processes
  Przegląd wykorzystania metod wspomagania ultradźwiękowego w procesach kształtowania materiałów Budowa modeli MES narzędzi wspomaganych ultradźwiękowo Projekt stanowiska laboratoryjnego do oceny wpływu ultradźwięków na proces kształtowania Badania eksperymentalne wpływu ultradźwięków i ocena efektywnościW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  87
  Optymalizacja dyspersji numerycznej w modelach propagacji fal sprężystych

  Numerical dispersion optimization for guided ultrasonic waves
  Analiza zjawiska dyspersji w układach ciągłych i dyskretnych Analiza wpływu źródeł dyspersji Budowa modeli numerycznych do predykcji dyspersji Optymalizacja modeli numerycznych pod kątem minimalizacji błędów dyspersji numerycznejW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  88
  Wykorzystanie struktur kirigami w filtrach akustycznych

  Kirigami structures for acoustic filtering
  Przegląd struktur kirigami oraz możliwości ich zastosowania pod kątem propagacji fal sprężystych Budowa modeli MES propagacji fal sprężystych w strukturach kirigami Opracowanie metod analizy propagacji fal sprężystych w strukturach kirigami Projekt i optymalizacja struktury filtra akustycznego opartego o kirigamizarezerwuj
  89
  Budowa mechatronicznej platformy mikroskopu akustycznego

  Mechatronic platform for acoustic microscope
  Projekt części strukturalnej i elektrycznej Analiza i projekt części mechanicznej Dobór komponentów i algorytmów sterowania Integracja ze stykowym lub bezstykowym systemem pomiarowymW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  90
  System diagnostyki kompozytowych ram rowerowych oparty o RFID

  A bike frame monitoring system based on RFID
  Analiza konstrukcyjna oraz wytrzymałościowa (MES) komponentu kompozytowej ramy rowerowej Zaprojektowanie komponentu sensorycznego oraz jego integracja z modułem RFID Zaprojektowanie systemu diagnostyki i rejestracji danych Wykonanie eksperymentalnych prób walidacyjnychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  91
  Detekcja i lokalizacja uszkodzeń konstrukcji z wykorzystaniem metod emisji akustycznej

  Damage detection and localization with acoustic emission
  Przegląd metod detekcji uszkodzeń za pomocą emisji akustycznej Implementacja algorytmu akwizycji danych w Lab View Analiza i implementacja metod detekcji źródła emisji akustycznej Przeprowadzenie badań eksperymentalnych lokalizacji źródeł emisji akustycznejW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  92
  Badanie i analiza zjawiska akustoelastycznego dla prowadzonych fal ultradźwiękowych

  Analysis of the acoustoelastic effect for guided ultrasonic waves
  Analiza zjawiska dyspersji i wzbudzalności fal prowadzonych w prętach Analiza zjawiska akustoelastycznego Budowa modelu numerycznego dla analizy propagacji fal prowadzonych w prętach (MES) Opracowanie modelu numerycznego dla analizy zjawiska akustoelastycznego (MES)W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  93dr hab. inż.
  Maciej Petko
  Generacja trajektorii dla robota-frezarki z wykorzystaniem interpolacji krzywymi wielomianowymi

  Trajectory generation with polynomial interpolation for the milling robot
  zarezerwuj
  94
  Implementacja systemu akwizycji danych w układzie SoC

  Implementation of data acquisition system in SoC
  252349
  95dr inż.
  Łukasz Pieczonka
  Analiza sygnałów pomiarowych w testach modulacji wibroakustycznej

  Measurement signal analysis in vibroacoustic modulation experiments
  Analiza sygnałów pomiarowych w środowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
  96dr inż.
  Daniel Prusak
  Projekt CYBERNETYCZNEJ GŁOWY KOPERNIKA

  Mega fajny temat, ale trzeba go zrobić praktycznie.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
  97prof. dr hab. inż.
  Tadeusz Stepinski
  Badanie własności dwuwymiarowej anteny czujników ultradźwiękowych w formie spirali Fermata

  2D array based on Fermat spiral for ultrasonic imaging
  Praca polega na badaniu własności kierunkowych dwuwymiarowej anteny czujników ultradźwiękowych tworzących formę spirali Fermata (kwiatu słonecznika). Badanie będzie przeprowadzone przy użyciu wibrometru laserowego (laser Doppler vibrometer), który umożliwia tworzenie wirtualnej anteny na arkuszu blachy aluminiowej. Elementy anteny ułożone w formie kwiatu słonecznika będą odbierać fale sprężyste emitowane przez rzeczywisty nadajnik w postaci elementu piezoelektrycznego naklejonego na blachę. Badanie polega na rejestracji sygnałów w poszczególnych punktach anteny i koherentnym sumowaniu sygnałów wszystkich elementów dla uzyskania pożądanych własności kierunkowych anteny. Obróbka cyfrowa sygnałów będzie wykonywana w Matlabie.zarezerwuj
  98
  Zastsowanie sonaru firmy Garmin do wykrywania wycieków w sieci wodociągowej

  Application of Garmin sonar instrument for detecting leakage in water pipelines
  Wycieki w sieciach wodociągowych stanowią znaczący problem dzisiejszej cywilizacji. Do wykrywania wycieków w sieciach wykonanych z rur stalowych stosuje się z powodzeniem instrumenty działające na zasadzie badania współczynnika korelacji szumów rejestrowanych w różnych punktach sieci wodociągowej. Instrumenty te nie są jednak skuteczne w przypadku rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych. W Katedrze Robotyki i Mechatroniki, we współpracy z MPWiK w Krakowie, prowadzone są badania nad metodami aktywnymi, polegającymi na badaniu odpowiedzi czasowej sieci na sygnał wymuszający podawany w wybranym punkcie. Dotychczasowych badaniach stosowano metodę reflektometrii polegającą na wykorzystaniu fali akustycznej wymuszanej otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu. Celem pracy jest zbadanie możliwości użycia sonarów generujących sygnały szerokopasmowe (typu chirp) o małej mocy do wykrywania i lokalizacji wycieków. Badania eksperymentalne będą prowadzone przy użyciu sonaru firmy Garmin na instalacji doświadczalnej, specjalnie zbudowanej do tego celu przez MPWiK. zarezerwuj
  99
  Zastosowanie filtru omega-k do wykrywania uszkodzeń w płytach kompozytowych

  Damage detection in composite plates by means of omega-k filter
  Praca polega na wykonaniu pomiarów pola fal Lamba wzbudzanych gwiaździstą matrycą przetworników piezoelektrycznych przy użyciu wibrometru laserowego. Do obróbki wyników w dziedzinie częstotliwości należy zastosować filtru omega-k. Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania uszkodzen w płytach kompozytowych przy zastosowaniu filtru omega/k.zarezerwuj
  100
  Ultradźwiękowy sonar do detekcji i rozpoznawania przeszkód

  Ultrasonic sonar for obstacle detection and identification
  Praca polega na wykonaniu urządzenia (sonaru) do wykrywania przeszkód i obiektów przy pomocy fal ultradźwiękowych. Sonar składa się z dwuwymiarowej anteny sensorów ultradźwiękowych emitującej i odbierającej fale akustyczne w powietrzu. Do budowy anteny zostaną wykorzystane typowe czujniki parkowania używane w samochodach o częstotliwości kilkudziesięciu kHz. Czujniki będą elementami dwóch prostopadłych matryc liniowych, tworzących formę krzyża. Antena ma pozwolić na ogniskowanie pola akustycznego czujników w wybranym punkcie w odległości kilku metrów. W ramach projektu należy stworzyć proste oprogramowanie w Matlabie do przetwarzania sygnałów odbieranych przez czujniki. Dla uzyskania podwyższonej rozdzielczości proponowane jest zastosowanie zasady apertury syntetycznej.zarezerwuj
  101
  Analizator impedancji z wykorzystaniem LabView

  LabView based impedance analyzer
  Praca polega na wykonaniu cyfrowego analizatora impedancji elektrycznej przetworników piezoelektrycznych przy zastoswoaniu LabView oraz karty DAQ prod. National Instruments. Analizator powinien pracować w paśmie częstotliwości 10 do 250 kHz. Analizator składa sie z programowanego generatora sygnału sinusoidalnego oraz woltomierza wektorowego, dokonującego pomiaru zarówno amplitudy i fazy.zarezerwuj
  102prof. dr hab. inż.
  Tadeusz Uhl
  Identyfikacja własności materiałowych konstrukcji metodami falowymi

  W ramach pracy opracowana zostanie metoda identyfikacji własności materiałowych za pomocą propagacji fal sprężystych w materiale. Opracowany zostanie algorytm metody, jej implementacja oraz testy na próbkach.214918
  103
  Diagnostyka toru kolejowego metodą odwrotną

  W ramach pracy opracowana zostanie metoda online do oceny stanu nierówności toru na podstawie pomiaru przyspieszenia pojazdu podczas jazdy z ustaloną prędkością.zarezerwuj
  104
  Modelowanie matematyczne mikrostruktur i ich uszkodzeń

  zarezerwuj
  105
  Badanie własności materiałów za pomocą ultradźwięków

  a. Przegląd własności materiałowych materiałów metalicznych i niemetalicznych
  b. Analiza zjawisk rozchodzenia się fal ultradźwiękowych w materiałach i ich wrażliwość na zmiany parametrów materiałowych
  c. Symulacyjne badanie rozchodzenia się fal w materiale
  d. Opracowanie metody wyznaczania własności materiałowych
  e. Badania walidacyjne metody
  zarezerwuj
  106
  Kształtowanie własności trybologicznych powierzchni zderzaka kolejowego

  a. Przegląd konstrukcji zderzaków do taboru kolejowego
  b. Badania symulacyjne własnosci zderzaka pod kątem oceny sił zderzenia (lokalnych) oraz oceny zuzycia powierzchni zderzaka
  c. Okres lnie wymagań własności zderzaka bezobsługowego
  d. Przegląd technologii nanoszenia nano pokryć
  e. Przegląd własności Nano pokryć
  f. Projekt technologii dla zderzaka
  g. Wykonanie prototypu h. Badania trybologiczne prototypu
  214972
  107
  Badanie cyklu życia materiałów kompozytowych

  a. Przegląd materiałów kompozytowych i ich składników
  b. Cykl zycia produktu
  c. Koszty zycia produktu
  d. Projket elementu z kompozytu i jego technologii
  e. Ocena kosztów LC dla zaprojektowanego elementu
  f. Porówanie z elementem stalowym lub aluminiowym
  215509
  108
  Kalibracja metod NDT i SHM

  Calibration of NDT and SHM methods
  a. Przegląd metod SHM
  b. Kalibracja metod NDT
  c. Kalibracja metod SHM
  d. Procedura kalibracji dla wybranej metody
  e. Projekt wzorców dla kalibracji
  zarezerwuj
  109
  Analiza naprężeń pomiarowego stołu frezarskiego metodą MES

  Rezerwacja
  110


  "New digital signal processing techiques for detection of impacts"
  Project is designed to investigate, develope and validate through advanced numerical simulation and experiments new signal processing techniques for detection and diagnosis of low amplitude impacts on the background of noise and compare with the traditional techniques. New method - tripple correlation will be compared with wavelet bicoherence124297
  111
  Zastosowanie grafenu w monitorowaniu stanu konstrukcji

  Design of graphen based sensor for SHM
  W pracy będzie dokonany przegląd wlasnosci grafenu oraz zaproponowane będzie jego zastosowanie do budowy czujnika odkształcen konstrukcji. Zbudowany będzie model hybrydowy czujnika, czyli cały czyjnik w skali mikro a pokrycie w postaci grafenu w skali nano.214954
  112
  Badanie wpływu ultradźwieków na struktury zywe

  Influence of ultrasound on biological structures
  W pracy dokonany zostanie przegląd literatury dotyczący wpływu ultradżwiekow na tkanki zywe oraz zbudowany zostanie model komputerowy tkanki i przeprowadzone zostana symualcje rozchodzenia sie ultradźwiekow w modelach tkanek.222816
  113
  Zastosowanie technologii RFID do monitorowania stanu łopaty helikoptera

  Application of RFID technology for helicopter blade monitoring
  W ramach pracy wykonany zostanie projekt ukladu monitorowania łopaty wirnika głownego helikoptera z wykorzystaniem pasywnego czujnika odkształceń oraz technologi RFID do wzbudzania czujnika i odczytu zmierzonych danych.zarezerwuj
  114
  Poprawa dostepności autobusu miejskiego z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur kontroli jakości.

  Improvement of urban buses reliability using automated quality control procedures
  W pracy przeanalizowane zostaną procedury kontroli jakosci stosowane przez czołowych producentów autobusów w Europie oraz zaproponowany zosatnie zautomatyzowany system oceny jakosci monatżu autobusu205197
  115
  Bdania niezawodności ukladow typu MEMS

  Reliability analysis of MEMS structures
  W ramach pracy wykonany będzie model wybranego ukladu MEMS oraz przeprowadzona zostanie analiza niezawodności takiego ukladu droga symulacji komputerowych.zarezerwuj
  116
  Zastosowanie nanotechnologii w konstrukcji czujników odkształceń

  Application of nanotechnology in design of strain sensors
  W parcy przedstawiona zostanie koncepcja czujnika oprtaego o nano rurki węglowe do pomiaru odkształceń. Wykonane zostana symualcje oraz prototyp czujnika.215419
  117
  Badanie skuteczności wykrywania uszkodzeń konstrukcji przy niepewnościach pomiaru i zmienności własności badanej konstrukcji

  Investigation of efectivness of SHM methods under measurements uncertainties and varaibility of a structure properties
  zarezerwuj
  118
  Zastosowanie filtru Kalmana do wykrywania uszkodzeń konstrukcji za pomocą fal sprężystych

  Application of Kalman filtering for damage detection in structures using guided waves
  zarezerwuj
  119
  Modelowanie tkanek biologicznych i symulacja ich własności

  Modeling of biological cells and simulation of their properties
  zarezerwuj
  120
  Wykrywanie tarcia w konstrukcjach za pomocą emisji akustycznej

  Detection of friction in a structure using acoustic emmision
  zarezerwuj
  121
  System operacyjny Android i ocena jego przydatności w systemach sterowania robotami

  Android opeartion systems and analysis of its properties in context of robot contol system implementation
  zarezerwuj
  122
  Zastosowanie laserowego pobudzenia konstrukcji w termografii aktywnej

  Application of laser excitation for thermal activation in active thermography
  zarezerwuj
  123
  Inteligentny zderzak kolejowy

  Inteligent bumper for railway application
  222255
  124
  Konstrukcja układu do ciąglego monitorownia konstrukcji w oparciu o emisje akustyczną

  Acoustic emmision based monitoring system for metalic structures
  zarezerwuj
  125
  Bezprzewodowa komunikacja w pomiarach odkształceń konstrukcji

  Wireless comunictaion system for deformation measurements
  222937
  126
  Projekt koncepcyjny nasobnego manipulatora wspomagającego prace człowieka

  Design of egzoskeleton as service robot
  222905
  127
  Przetwarzanie energii za pomoca nanorurek weglowych- Wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego w CNT

  Energy harvesting using carbon nanotubes - design and testing
  266083
  128
  Polimery elektroaktywne i ich zastosowania w medycynie – projekt systemu mięśni

  Electroactive polymers and their application for artificial muscle
  222819
  129
  Projekt prototypu manipulatora do operacji łąkotki

  Design of surgical manipulator dedicated for knee treatment
  zarezerwuj
  130
  Projekt manipulatora do pozycjonowania implantów mięśni

  Design of manipulator dedicated for polymer implant positioning
  zarezerwuj
  131
  Manipulator do termografi aktywnej – implementacja i walidacja

  Design and implementation of manipulator for thermographic material testing
  222292
  132
  Projekt satelity cubsat

  Design of cubsat satelites - structural design
  Rezerwacja
  133
  Projekt manipulatora kosmicznego dla satelity cubsat

  Design of space robot for cubsat application
  266083
  134
  Badanie stopnia korozji rurociągów z wodą pitną - testowanie metod wykrywania korozji

  Design of a method for corrosion testing of water pipelines
  222328
  135
  Projekt turbiny wodnej dedykowanej dla oczyszczalni ścieków

  Design of water turbine dedicated for waste water treatment plant
  222890
  136
  Moduł automatycznego śledzenia poruszających się obiektów do zastosowań w robotyce mobilnej.

  Automatic module for tracking of moving object in mobile robotics
  W ramach pracy zaprojektowany zostanie nadążny system sterowania dla głowicy obserwacyjnej, którego funkcją jest śledzenie obiektów rozpoznanych na obrazie z kamery. Temat podzielony jest na trzy główne zadania. Pierwsze zadanie dotyczy przeglądu literatury oraz komercyjnie dostępnych rozwiązań w celu zapoznania się z szeregiem algorytmów stosowanych w tego typu zadaniach sterownia. Zadanie drugie to implementacja algorytmów sterownia umożliwiających detekcję poruszającego się obiektu na podstawie obrazu z kamery przemysłowej. Zostaną zastosowane dwa podejścia: detekcja obiektu na podstawie obrazu przesyłanego w standardzie PAL oraz obrazu z cyfrowego wyjścia kamery śledzącej (standard LVDS). Trzecie zadanie polegać będzie na sprawdzeniu działania algorytmów w warunkach rzeczywistych. Algorytmy zostaną zaimplementowane na układzie mikroprocesorowym opartym na technologii ARM a następnie układ zostanie sprzężonych z układem sterownia głowicy obserwacyjnej będącej na stanie Katedry Robotyki i Mechatroniki. Testy zostaną podzielone na dwa etapy: testy naziemne oraz testy powietrzne z wykorzystaniem bezzałogowego aparatu latającego typu śmigłowiec.222339
  137
  Badanie własności mechanicznych połączeń klejonych w konstrukcjach wielomateriałowych.

  Study on mechanical properties of bonded joints in multi-material design.
  Praca dotyczyć będzie opisu i badań połączeń klejonych wykorzystywanych w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów, stosowanych do łączenia materiałów różnego typu (metal-kompozyt, kompozyt-kompozyt). Na pracę składać się będzie przegląd współczesnych metod i środków wykonywania połączeń klejonych w strukturach wielomateriałowych oraz część praktyczna, polegająca na przeprowadzeniu badań wytrzymałościowych uprzednio przygotowanych próbek.Rezerwacja
  138
  Identyfikacja i modelowanie dynamiki wirnika giętkiego

  Zakres prac:
  a. opracowanie modelu matematycznego urządzenia poprzez analogię do modelu wirnika Jeffcott-a
  b. identyfikacja parametrów
  c. weryfikacja model-eksperyment
  231860
  139
  1. Wirtualny Test trwałości produktu

  Virtual test of product durability
  w ramach pracy należy wykonać model wzbudnika elektrodynamicznego, model sterowania wzbudnikiem, model badanego produktu oraz zaprogramować Test według wybranej normy np. badania satelitów lub czesci lotniczych, może to być również test części do samochodu. Wymagana znajomość metody elementów skończonych oraz zagadnień związanych z trwałością.zarezerwuj
  140
  Modelowanie dynamiki przekładni zębatej w skali mikro

  Multiscale modeling of gearboxes
  w ramach pracy należy wykonąć model MES wybranej przekładni zębatej, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zazębienia, w którym należy uwzględnić zjawiska kontaktowe, tarcie oraz różnego rodzaju uszkodzenia zęba np. pęknięcia. Można wykorzystać oprogramowanie SAMCEF, w którym te wszystkie zjawiska są opisane, lub dowolny inny program. Wynikiem pracy powinny być sygnały wyznaczone drogą symulacji, przyspieszenia na obudowie łożyska. Dysponuje rysunkami przekładni oraz zmierzonymi sygnałami w celu weryfikacji obliczeń. Wymagana znajomość Elementów skończonych oraz mechaniki zjawisk występujących w przekładniach.Rezerwacja
  141
  Projekt czujnika do monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych w oparciu o badanie zjawiska rozchodzenia fal radiowych w gruncie

  Design of TRD type of sensor for soil humidity monitoring
  w ramach pracy wykonany zostanie projekt oraz prototyp czujnika do badania stanu zawilgocenia wałów przeciwpowodziowych w oparciu o zjawiska zmiany przenikalności elektrycznej gruntu. W pracy powinien być wykonany model numeryczny zjawiska w oparciu o metodę elementów skończonych z wykorzystaniem podejścia wielodziedzinowego. Do tego celu można wykorzystać oprogramowanie COMSOL umożliwiające symulacje zjawisk pól elektromagnetycznych w materiałach. Wymagana podstawowa znajomość fizyki rozchodzeni się fal elektromagnetycznych, znajomość metody elementów skończonychzarezerwuj
  142
  Wsparte modelem projektowanie satelitów typu CUBSAT

  Model based design of satelites of CUBSAT size
  oparte na modelu projektowanie konstrukcji w przemyśle samochodowym jest powszechne, brak jest natomiast tej technologii projektowania w przemyśle kosmicznym. W ramach pracy przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania modelowania 1D do projektowania koncepcyjnego malych satelitow typu nanosatelity. Wykonane zostana modele wybranych komponentów satelity. Wymagana znajmośc oprogramowania AMESIM. zarezerwuj
  143
  Symulacyjne badania procesu pękania kompozytów z długimi włóknami

  Modeling and simulation of crack propagation in composites
  – w ramach pracy wykonany zostanie symulacja pękania materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych oraz osnowy polimerowej. Modele oraz symulacje będą wykonane za pomocą oprogramowania SAMCEF. Przebadany drogą symulacji będzie wpływ rozkładu obciążeń oraz struktury kompozytu na przebieg procesu pękania.231915
  144
  Opracowanie zasad projektowania konstrukcji z materiałów warstwowych typu metal – polimer – metal

  New procedure for design of structures based on sandwich type of materials
  W ramach pracy przedstawiony zostanie materiał typu Sandwich stosowany na konstrukcje samochodowe, jego własności, technologie kształtowania oraz wytwarzania. Opracowane zostaną procedury projektowania wybranych elementów konstrukcyjnych z tego materiału wraz z modelami do symulacji własności wytrzymałościowych, dynamicznych i termicznych.231933
  145
  Analiza trwalosci wybranych elemntow autobusu miejskiego w oparciu o model

  Model based durability prediction for urban buses
  W pracy zbudowane zostana modele wybranych podzespołów autobusu Solaris Urbino 12. Okreslone bedzie widmo rzeczywistych obciazen eksploatacyjnych. Na podstawie symualcji zostanie przewidziana trwalosc poszczegolnych krytycznych elementow autobusu.Wyniki zostana wykorzystane do modyfikacji konstrukcji.231898
  146
  Konstrukcja mechatronicznego mechanizmu skrecania kół przyczepy osobowej

  Design of mechatronic mechanism of driving of passenger trailer
  W ramach pracy opracowana zostanie konstrukcja mechanizmu skrecania kół przyczepy w celu prowadzenia przyczepy po sladach autobusu. Praca wykonywana będzie we współpracy z SOLARIS Bus and Coach.241778
  147
  Wpływ kształtu nakrętki w gwintach połaczeń elementów wirujących na wytrzymałość złacza

  Rezerwacja