Master’s theses

ID Supervisor Topic Description Status
1dr in?.
?ukasz Ambrozi?ski
Eksperymentalne obrazowanie struktur p?ytowych z zastosowaniem dwuwymiarowych matryc przetwornikw ultrad?wi?kowych

Experimental imaging of plate-like structures using 2D ultrasonic transducers arrays
Wykonanie eksperymentw i przetwarzanie otrzymanych sygna?w w celu detekcji nieci?g?o?ci w strukturach p?ytowych. zarezerwuj
2
Akwizycja i analiza sygna?w bioakustycznych w zakresach cz?stotliwo?ci ultrad?wi?kowych

Acquisition and processing of bioacoustic ultrasonic signals
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
3
Detekcja uszkodze? w oparciu o polaryzacj? fal prowadzonych

Damage detection based on polarization of guided waves
zarezerwuj
4
Monitorowanie konstrukcji kompozytowych w zmiennych warunkach temperaturowych

Structural health monitoring in varying environmental conditions
zarezerwuj
5
Bezkontaktowy pomiar pr?dko?ci fali w tetnicy szyjnej

Non-contact pulse wave velocity measurement
W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.ambrozinski@agh.edu.pl.
6dr hab. in?.
Tomasz Barszcz
Analiza danych z blokw energetycznych w celu wykrywania anomalii i predykcji uszkodze?

Analysis of data from power generation units for anomaly detection and fault prediction
Praca realizowana we wsp?pracy z ALSTOM Switzerland. Analiza danych z rzeczywistych blokw energetycznych (nowoczesne turbiny gazowe), przede wszystkim w pakiecie Matlab z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. Mo?liwo?? odbycia praktyki w firmie.zarezerwuj
7
Opracowanie metod wykrywania uszkodze? kompresorw t?okowych

Development of fault detection methods for reciprocating compressors
Praca prowadzona we wsp?pracy z Grup? Azoty i Petrobaltic. Przegl?d i analiza istniej?cych metod, analiza danych (g?wnie drganiowych) z rzeczywistych maszyn t?okowych. Opracowanie programu w Matlab do analizy danych i prezentacji wynikw. Mo?liwy udzia? w pomiarach (praktyka w firmie)zarezerwuj
8
Autonomiczny system oceny stanu maszyn wirnikowych

Autonomous system for fault detection of rotating machinery
Pakiet programowy (najlepiej w Matlab) wykonuj?cy analiz? danych i podejmuj?cy decyzj? co do stanu technicznego przek?adni. Praca na gotowej bazie danych + dodatkowe pomiary na stanowisku badawczym. Mo?liwo?? odbycia praktyki w firmie.222833
9dr in?.
Jaros?aw Bednarz
System diagnostyczny ?o?ysk tocznych ma?ych maszyn wirnikowych

The diagnostic system of rolling bearings of small rotating machines
Celem pracy jest opracowanie przybornika narz?dziowego niezale?nego od ?rodowiska Matlab dla celw diagnostyki ?o?ysk tocznych. W ramach pracy nale?y dokona? przegl?du literatury, opracowa? przybornik oraz sprawdzi? jego dzia?anie na modelu laboratoryjnym maszyny wirnikowej. The aim of the work is to develop a toolbox independent of the Matlab software for diagnosis of rolling bearings. During work on this topic ones should made review of literature, develop a toolbox and check its efficiency on laboratory model of rotating machinery.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
10
System diagnostyczny ?o?ysk tocznych ma?ych maszyn wirnikowych

The diagnostic system of rolling bearings of small rotating machines
Celem pracy jest opracowanie przybornika narz?dziowego niezale?nego od ?rodowiska Matlab dla celw diagnostyki ?o?ysk tocznych. W ramach pracy nale?y dokona? przegl?du literatury, opracowa? przybornik oraz sprawdzi? jego dzia?anie na modelu laboratoryjnym maszyny wirnikowej. The aim of the work is to develop a toolbox independent of the Matlab software for diagnosis of rolling bearings. During work on this topic ones should made review of literature, develop a toolbox and check its efficiency on laboratory model of rotating machinery.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
11
Zastosowanie materia?w elastomerowych w systemach wibroizolacji

Application of elastomeric materials in vibration isolation systems
Celem pracy jest analiza mo?liwo?ci zastosowania materia?w elastomerowych w nowoczesnych systemach wibroizolacji. W ramach pracy nale?y przeprowadzi? badania maj?ce na celu okre?lenie podstawowych parametrw fizyko-mechanicznych prbek materia?w elastomerowych oraz na podstawie ich wynikw zbudowa? modele tych materia?w z wykorzystaniem MES. Nast?pnie nale?y opracowa? koncepcj? systemu wibroizolacji wybranego urz?dzenia mechanicznego. Aim of this study is to analyze the possibility of using elastomeric materials in modern vibration isolation systems. During the work ones should carried out tests to determine the basic physico-mechanical properties of elastomeric material samples and then, based of the results of examinations of these materials, ones should prepare the FE model of the elastomers. The last part of the work is development of the concept of vibration isolation system of selected mechanical device.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
12
Aktywne systemy t?umienia drga?

Active systems for vibration damping
Celem pracy jest przegl?d aktywnych systemw t?umienia drga? oraz opracowanie modelu numerycznego jednego, wybranego systemu. Aim of this study is revision of active systems of vibration damping and the development of a numerical model of the selected system.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
13
Modelowanie systemw wibroizolacji drg transportu szynowego

Modelling of vibration isolation systems of rail roads
Celem pracy jest przegl?d systemw wibroizolacji torowisk oraz opracowanie modelu takiego uk?adu i przeprowadzenie bada? symulacyjnych z jego wykorzystaniem. Aim of this study is revision of the vibration isolation systems of railways lines and develop a model of such a system and conduct simulation studies on this model.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
14
Zastosowanie materia?w elastomerowych w systemach wibroizolacji

Application of elastomeric materials in vibration isolation systems
Celem pracy jest analiza mo?liwo?ci zastosowania materia?w elastomerowych w nowoczesnych systemach wibroizolacji. W ramach pracy nale?y przeprowadzi? badania maj?ce na celu okre?lenie podstawowych parametrw fizyko-mechanicznych prbek materia?w elastomerowych oraz na podstawie ich wynikw zbudowa? modele tych materia?w z wykorzystaniem MES. Nast?pnie nale?y opracowa? koncepcj? systemu wibroizolacji wybranego urz?dzenia mechanicznego. Aim of this study is to analyze the possibility of using elastomeric materials in modern vibration isolation systems. During the work ones should carried out tests to determine the basic physico-mechanical properties of elastomeric material samples and then, based of the results of examinations of these materials, ones should prepare the FE model of the elastomers. The last part of the work is development of the concept of vibration isolation system of selected mechanical device.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem bednarz@agh.edu.pl.
15dr in?.
Tomasz Buratowski
Zastosowanie technik rozszerzonej rzeczywisto?ci (Augmented Reality) do generowania i sterowania robotem mobilnym lub grupa robotw mobilnych.

214872
16dr in?.
Piotr Czop
Zastosowanie Symulatora Hybrydowego Do Oceny Sprawno?ci oraz Diagnostyki Blokw Energetycznych (obieg cieplny)

Celem projektu jest kontynuacja rozwoju symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) bloku energetycznego (uk?ad sterowania, turbina, kocio?, system regeneracji, itd.). Walidacja opracowanych nowych komponentw modelu zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: modelowanie, termodynamika zarezerwuj
17
Metody Strojenia Symulatora Hybrydowego Bloku Energetycznego na Podstawie Pomiarw Eksploatacyjnych (obieg cieplny)

Celem projektu jest weryfikacja oraz systematyzacja metod strojenia symulatora hybrydowego (zaawansowany model matematyczno-fizyczny) obejmuj?cego uk?ad sterowania, turbin?, kocio?, system regeneracji oraz inne niezb?dne systemy pomocnicze bloku. Weryfikacja symulatora zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink; Kompetencje: identyfikacja systemw, optymalizacja, algorytmy zarezerwuj
18
Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywno?ci oraz Diagnostyki Blokw Energetycznych (obieg cieplny). Temat 1/2.

Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy blokw energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodz?cych z wielu blokw energetycznych (1000-2500 sygna?w). Zastosowane metody powinna umo?liwi? automatyczne wnioskowanie na temat sprawno?ci oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajd? zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania blokw energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazw, metody sztucznej inteligencji, programowanie zarezerwuj
19
Zastosowanie Metod Odwracania Modeli Danych w Celu Wyznaczenia Obci??e? Eksploatacyjnych.

Celem pracy jest przegl?d oraz weryfikacja metod modelowania odwrotnego z wykorzystaniem dynamicznych liniowych (ARX, ARMAX, BJ, OE) oraz nieliniowych (sieci neuronowe, techniki rozmyte) modeli danych. W modelowaniu odwrotnym, model pozwala okre?li? przebieg wielko?ci wej?ciowej (wymuszenia) na podstawie sekwencji wyj?ciowej (odpowiedzi modelu). Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie bogatej biblioteki sygna?w drganiowych zmierzonych na obiektach rzeczywistych, tj. zawieszeniu wagonw towarowych, amortyzatorach samochodowych, testerze serowo-hydraulicznym, oraz dedykowanych stanowiskach laboratoryjnych. Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Inne oprogramowanie Kompetencje: identyfikacji systemw, dynamiczne modele regresyjne, statystyka zarezerwuj
20
Algorytmy Grupowania i Klasyfikacji Danych w Zastosowaniu Do Oceny Efektywno?ci oraz Diagnostyki Blokw Energetycznych (obieg cieplny) Temat 2/2.

Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy blokw energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodz?cych z wielu blokw energetycznych (1000-2500 sygna?w). Zastosowane metody powinna umo?liwi? automatyczne wnioskowanie na temat sprawno?ci oraz stanu technicznego bloku. Zaimplementowane metody znajd? zastosowanie w zdalnym, inteligentnym centrum monitorowania blokw energetycznych. Walidacja opracowanych metod zostanie przeprowadzona na podstawie danych operacyjnych pochodz?cych z jednego z najlepiej pomiarowych oraz najnowocze?niejszych polskich blokw energetycznych. Kocio? tego bloku jest cz??ciowo opalany biomas?. Narz?dzia: Matlab/Simulink (prototyp); C++/C# (implementacja) Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazw, metody sztucznej inteligencji, programowanie zarezerwuj
21
Diagnostyka przek?adni z?batych z wykorzystaniem parametrycznych metod analizy spektralnej

Celem pracy jest opracowanie estymat wykrywania uszkodze? z u?yciem nowoczesnych parametrycznych metod analizy widmowej, np. PEIG, ARBURG, PMUSIC, PYULEAR (cf. Matlab) Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji systemw oraz przetwarzania sygna?w); Kompetencje: identyfikacji systemw oraz analiza sygna?w cyfrowych, diagnostyka techniczna zarezerwuj
22
Diagnostyka ?o?ysk tocznych z wykorzystaniem parametrycznych metod analizy spektralnej

Celem pracy jest opracowanie estymat wykrywania uszkodze? z u?yciem nowoczesnych parametrycznych metod analizy widmowej, np. PEIG, ARBURG, PMUSIC, PYULEAR (cf. Matlab) Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji systemw oraz przetwarzania sygna?w); Kompetencje: identyfikacji systemw oraz analiza sygna?w cyfrowych, diagnostyka techniczna 214818
23
Metoda usuwania b??du ?ledzenia sygna?u zadanego testera serwo-hydraulicznego

Celem pracy jest opracowanie metody kompensacji b??du ?ledzenia sygna?u zadanego testera serwo-hydraulicznego. Zastosowany zostanie metoda modelu odwrotnego zrealizowana, jako korektor programowy strojony w trybie off-line. Testy zostan? przeprowadzone w oparciu o model symulacyjny oraz obiekt rzeczywisty. Narz?dzia: Matlab/Simulink (toolboxy do identyfikacji); Kompetencje: identyfikacji systemw, automatyka.zarezerwuj
24
Zastosowanie wybranych algorytmw rozpoznawania obrazw do wykrywania niesprawno?ci turbin wiatrowych.

Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy turbin wiatrowych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodz?cych z wielu farm wiatrowych.Rezerwacja
25
Zastosowanie wybranych algorytmw rozpoznawania obrazw do wykrywania niesprawno?ci maszyn wirnikowych.

Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy maszyn wirnikowych.Rezerwacja
26
Zastosowanie metod falkowych do pozyskiwania symptomw diagnostycznych przek?adni z?batych

Celem projektu jest rozwj metod falkowych pozwalaj?cych wyznaczy? nowe symptomy diagnostyczne, ktre b?d? wykorzystane w systemach automatycznej klasyfikacji i rozpoznawania uszkodze?.Rezerwacja
27
Zastosowanie wybranych algorytmw rozpoznawania obrazw do wykrywania niesprawno?ci systemu cieplnego bloku energetycznego

Celem projektu jest przegl?d, wybr oraz implementacja metod automatycznego rozpoznawania wzorcw po??danych i niepo??danych stanw pracy blokw energetycznych z wykorzystaniem wielowymiarowej hurtowni danych pomiarowych pochodz?cych z wielu blokw energetycznych (1000-2500 sygna?w). Narz?dzia: Matlab/Simulink (prototyp); Kompetencje: algorytmy, rozpoznawanie obrazw, metody sztucznej inteligencji, programowanie.Rezerwacja
28dr in?.
Mariusz Gibiec
Sterowanie manipulatorem w oparciu o ?ledzenie ruchu ga?ki ocznej u?ytkownika

manipulator control based on tracking of user's eye
W pracy nale?y zaimplementowa? system ?ledzenia ruchu ga?ki ocznej za pomoc? kamery pracuj?cej w podczerwieni. Nast?pnie opracowa? program steruj?cy manipulatorem w oparciu o zarejestrowany i zidentyfikowany ruch ga?ki ocznej. Ca?o?? pracy nale?y zrealizowa? w oparciu o j?zyk programowania „C”.222929
29
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w systemach realizacji produkcji

Application of artificial intelligence methods in manufacturing Execution systems
222865
30
Konstrukcja cz??ci mechanicznej robota nap?dzanego si?? wiatru

222306
31dr hab. in?. prof. nadzw. AGH
Mariusz Giergiel
System Linux w sterowaniu ma?ego robota ko?owego

 • Analiza mo?liwo?ci realizacji uk?adu sterowania

 • Dobr platformy sprz?towej

 • Okre?lenie podstawowych za?o?e? dla realizacji uk?adu sterowania

 • Opracowanie i implementacja algorytmw sterowania

 • Uruchomienie i testowanie systemu sterowania

 • 222364
  32
  Wykorzystanie oblicze? symbolicznych do analizy dynamiki

 • Programy algebry komputerowej i oblicze? symbolicznych, cechy i mo?liwo?ci

 • Mo?liwo?ci wykorzystania pakietu Maple do symbolicznego rozwi?zywania rwna? r?niczkowych zwyczajnych

 • Mo?liwo?ci wykorzystania pakietu Maple do symbolicznego rozwi?zywania rwna? ruchu uk?adw drgaj?cych

 • Analiza mo?liwo?ci wykorzystania pakietu Maple do analizy dynamiki maszyn

 • 205268
  33dr in?.
  Andrzej Klepka
  Zastosowanie metod akustyki nieliniowej do bada? nieniszcz?cych.

  Application of nonlinear acoustics for nondestructive testing of structures.
  Praca dotyczy zastosowania metod akustyki nieliniowej do detekcji uszkodze?. W ramach pracy przewidywane jest opracowanie i implementacja algorytmw pozwalaj?cych w sposb automatyczny okre?la? poziomy modulacji sygna?u odpowiedzi dla zadanego poziomu wymuszenia nisko i wysokocz?stotliwo?ciowego oraz analiz? harmonicznych i sub-harmonicznych. Wyniki przedstawiane b?d? w formie graficznej.zarezerwuj
  34dr in?.
  Piotr Kohut
  Zastosowanie wizyjnych metod korelacyjnych do pomiaru deformacji obiektw

  Przegl?d metod i algorytmw przetwarzania obrazw oraz technik korelacji obrazw, porwnanie wybranych funkcji. Implementacja wybranych metod w zastosowaniu do pomiaru odkszta?cenia obiektw oraz wizualizacji stanu napr??e?. Rezerwacja
  35
  Przetwarzanie obrazw w detekcji uszkodze? obiektw

  Rezerwacja
  36
  Zastosowanie systemw wizyjnych i aktywnych metod rekonstrukcji obiektw w gniazdach produkcyjnych z wykorzystaniem robotw przemys?owych

  Rezerwacja
  37
  Zastosowanie systemw wizyjnych i aktywnych metod rekonstrukcji obiektw w gniazdach produkcyjnych z wykorzystaniem robotw przemys?owych__

  Rezerwacja
  38
  Zastosowanie systemw wizyjnych w uk?adach sterowania pojazdw podwodnych

  Rezerwacja
  39
  Algorytmy stereowizyjne w trjwymiarowej rekonstrukcji obiektw

  Rezerwacja
  40
  Tworzenie modeli trjwymiarowych w oparciu o program Halcon z wykorzystaniem robota Universal Robots UR5

  Rezerwacja
  41
  Zastosowanie systemw wizyjnych w systemach bezpiecze?stwa zautomatyzowanych systemw wytwarzania

  Rezerwacja
  42dr in?.
  Piotr Kurowski
  Zastosowanie metod statystycznych do konsolodacji parametrw modelu modalnego

  zarezerwuj
  43
  Wykorzystanie serwisw internetowych dla potrzeb przeprowadzenia zdalnej analizy modalnej

  zarezerwuj
  44
  Zastosowanie algorytmu LSCF na potrzeby skalowania operacyjnych postaci drga? w?asnych

  zarezerwuj
  45
  Wybrane zastosowania FBG do monitorowania stanu konstrukcji mechanicznych

  zarezerwuj
  46
  Wykorzystanie idei serwisw inetrnetowych w zadaniach optymalizacji konstrukcji mechanicznych

  zarezerwuj
  47dr in?.
  Micha? Lubieniecki
  Realizacja sztucznych indukcyjno?ci o niskim poborze mocy w autonomicznych uk?adach t?umienia drga?.

  Implementation of a low-power artificial inductances in the autonomous piezoelectric vibration dampers.
  Uk?ady sztucznej indukcyjno?ci ze wzgl?du na swoj? mas? oraz wymiary gabarytowe stanowi? alternatyw? dla cewek indukcyjnych w uk?adach typu shunt damping. Praca ma na celu symulacyjne porwnanie mo?liwych realizacji uk?adw syntetycznej indukcyjno?ci oraz praktyczn? realizacj? wybranych konstrukcji.zarezerwuj
  48dr in?.
  Micha? Ma?ka
  Jednokierunkowe przetworniki IDT do generowania fal Lamba

  Single directional Interdigital Transducers for Lamb wave generation
  W ramach pracy nale?y si? zapozna? z dost?pnymi metodami generowania jednokierunkowej fali Lamba prz pomocy przetwornikw IDT. Nast?pnie zasymulowa? dzia?anie takiego przetwornika.zarezerwuj
  49
  Metody kszta?towania charakterystyk fal powierzchniowych w systemach SHM

  zarezerwuj
  50
  Zastosowanie przetwornikw powierzchniowych fal Lamba do badania stanu rur

  Applications of Lamb waves transducers in the piapes monitoring
  W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mmanka@agh.edu.pl.
  51dr in?.
  Adam Martowicz
  Metody modelowania oraz symulacyjne badanie w?asno?ci materia?w inteligentnych.

  Modeling and simulation tools applied to investigate properties of smart materials.
  W pracy zaplanowany jest przegl?d dost?pnych metod modelowania oraz narz?dzi bada? symulacyjnych w?asno?ci wybranych materia?w inteligentnych. Praca b?dzie uwzgl?dnia? specyfik? modeli materia?owych - definiowanych rwnaniami konstytutywnymi. Dokonana zostanie ocena mo?liwo?ci uzyskania rozwi?za? analitycznych i numerycznych dla sformu?owanych zagadnie?.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  52
  Zagadnienia wielodziedzinowe w modelowaniu i badaniu w?asno?ci mikrouk?adw.

  Multiphysics in modeling and study of the properties of microdevices.
  W pracy zaplanowano przegl?d dziedzin (zjawisk fizycznych) dominuj?cych w skali mikro i maj?cych zasadniczy wp?yw na techniki wytwarzania oraz w?asno?ci mikromechanizmw. Praca - na przyk?adzie wybranych konstrukcji - przedstawi specyfik? dost?pnych narz?dzi analiz analitycznych oraz numerycznych do badania w?asno?ci mikrouk?adw.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  53
  Zastosowanie nowoczesnych narz?dzi analiz w?asno?ci mechanicznych na przyk?adzie perydynamiki.

  Application of novel tools to study mechanical properties – case of peridynamics.
  W pracy dokonany zostanie przegl?d w?asno?ci perydynamiki – nowoczesnego narz?dzia bada? analitycznych i numerycznych w mechanice komputerowej. Prac? uzupe?ni? wyniki symulacji wybranych w?asno?ci prostych konstrukcji mechanicznych przeprowadzonych z zastosowaniem perydynamiki.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  54
  ?rd?a dyspersji numerycznej i metody redukcji jej wp?ywu na wyniki analiz.

  Sources of numerical dispersion and methods used to mitigate its influence on the simulation results.
  W pracy przeanalizowane zostan? podstawowe ?rd?a dyspersji numerycznej w symulacjach propagacji fal spr??ystych. Ponadto, na przyk?adach, zaprezentowane zostan? wybrane metody redukcji wp?ywu tego niekorzystnego zachowania algorytmw numerycznych.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  55
  Symulacje propagacji fal spr??ystych w grafenie z defektami sieci krystalicznej.

  Simulation of elastic wave propagation in graphene layer with introduced imperfections.
  Celem pracy jest przegl?d metod symulacji zjawiska propagacji fal spr??ystych w grafenie oraz analiza w?asno?ci tych fal w sieci krystalicznej z wyst?puj?cymi defektami.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  56
  Opracowanie algorytmw kontroli stanu pracy ?o?yska foliowego - badania symulacyjne.

  Elaboration of control algorithms for gas foil bearings – numerical simulations.
  Zaplanowane jest poszukiwanie praw sterowania prac? ?o?yska foliowego zapewniaj?ce stabilno?? parametrw termicznych, przede wszystkim redukcji niekorzystnego gradientu temperatury – badania symulacyjne.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  57
  Zastosowanie nowoczesnych przetwornikw piezoelektrycznych do generacji fal w strukturach cienko?ciennych i wykrywania uszkodze?.

  Application of novel piezoelectric transducers for generation of waves in thin-walled structures and damage detection.
  W ramach pracy zostan? opracowane modele nowych opatentowanych konstrukcji przetwornikw piezoelektrycznych (przetwornikw mi?dzypalczastych – Interdigital transducers IDT). Przeprowadzone analizy numeryczne umo?liwi? ocen? skuteczno?ci przetwornikw w generacji fal Lamba oraz wykrywaniu uszkodze?.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  58
  Projekt rekonfigurowanej i skalowalnej sieci w?z?w pomiarowych do akwizycji i szybkiego przesy?ania danych w systemach diagnostycznych.

  Design of reconfigurable and scalable network of measurement grids for data acquisition and fast transfer in diagnostic systems.
  Celem pracy jest opracowanie projektu sieci w?z?w stanowi?cych autonomiczne jednostki akwizycji danych z przeznaczeniem do systemw diagnostycznych i monitorowania zmiennych procesowych. W szczeglno?ci zaplanowane jest opracowanie warstwy sprz?towej oraz algorytmw zarz?dzaj?cych zakolejkowanymi zadaniami pomiarowymi oraz szybk? wymian? danych pomi?dzy w?z?ami sieci.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  59
  Zastosowanie materia?w inteligentnych w cz?onach nap?dowych.

  Application of smart materials to actuators.
  Celem pracy jest przegl?d istniej?cych rozwi?za? konstrukcyjnych nap?dw zbudowanych w oparciu o materia?y inteligentne. Analizie zostan? poddane w?asno?ci wybranych rozwi?za? w uwzgl?dnieniem ich sprawno?ci, szybko?ci dzia?ania oraz uzyskanych si? i mocy.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  60
  Propagacja fal spr??ystych w materia?ach niejednorodnych – badania symulacyjne.

  Propagation of elastic waves in inhomogeneous materials – simulations.
  Celem pracy jest analiza symulacyjna w?asno?ci fal spr??ystych propaguj?cych w materia?ach niejednorodnych. Planowanymi obiektami bada? b?d? struktury periodyczne oraz materia?y gradientowe.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem adam.martowicz@agh.edu.pl.
  61dr in?.
  Lucjan Mi?kina
  Wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania obrazu i ich implementacja w aplikacji s?u??cej do rozpoznawania zawarto?ci tablic rejestracyjnych pojazdw

  Praca obejmuje wykorzystanie metod cyfrowego przetwarzania obrazu i ich implementacj? w aplikacji s?u??cej do rozpoznawania zawarto?ci tablic rejestracyjnych pojazdw215491
  62
  Budowa modelu projektowego wybranego systemu mechatronicznego w j?zyku SysML na podstawie modelu analitycznego

  Zastosowanie modelowania w j?zyku SysML do rozwijania modelu analitycznego (uwzgl?dniaj?cego dynamik? i inne aspekty fizyczne) w model projektowy w odniesieniu do wybranego systemu mechatronicznego (autonomiczny robot, samochd)W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  63
  Opracowanie systemu komputerowego nadzoruj?cego inteligentny dom

  Opracowanie systemu komputerowego nadzoruj?cego inteligentny dom, wraz z doborem elementw steruj?cych i wykonawczych i symulacj? ich dzia?ania222293
  64
  Opracowanie systemu akwizycji i przetwarzania sygna?w o strukturze blokowej z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek

  Opracowanie z wykorzystaniem j?zyka Java systemu akwizycji i przetwarzania sygna?w o strukturze blokowej z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek i/lub kodu generowanego w ?rodowisku Matlab/SimulinkW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  65
  Opracowanie rozproszonej aplikacji w ?rodowisku Java z u?yciem frameworku Akka

  Opracowanie rozproszonej aplikacji w ?rodowisku Java z u?yciem frameworku Akka w celu realizacji oblicze? rwnoleg?ych i w uk?adzie klient-serwerW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  66
  Projekt systemu sterowania zamkiem przy u?yciu telefonu komrkowego

  Wykonanie systemu sterowania zamkiem przy u?yciu telefonu komrkowego222259
  67
  Modu?owy system obliczeniowy zrealizowany z wykorzystaniem technologii CUDA

  Opracowanie modu?owego systemu obliczeniowego z wykorzystaniem technologii CUDAW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem miekina@agh.edu.pl.
  68dr in?.
  Andrzej M?yniec
  Projekt symulatora treningu strzeleckiego

  Design of the shooting simulator
  Celem pracy jest zaprojektowanie symulatora do treningu strzeleckiego w pomieszczeniach zamkni?tych wykorzystuj?cego ?ledzenie laserowe po?o?enia strzelby wzgl?dem obrazu wy?wietlanego za pomoc? rzutnika. System b?dzie analizowa? oddane strza?y i pokazywa? przebieg prby na ekranie monitora. Praca mo?liwa do wykonania przez 2 osoby: Cze?? hardware oraz software. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  69
  Badania wp?ywu kszta?tu kana?w dolotowych w formie wtryskowej na proces wype?niania formy

  Analysis of the influence of the shape of the intake channels on injection molding process.
  Rezerwacja
  70
  Projekt oprzyrz?dowania do zakuwania matrycowego

  Design of tooling for forge welding process
  Projekt dotyczy zakuwania matrycowego (forge welding - patrz http://www.welding-advisers.com/Forge-welding.html) kabli z terminalami przewodz?cymi pr?d w instalacji elektrycznej samochodw. W ramach pracy przeprowadzone zostan? analizy numeryczne oraz badania eksperymentalne procesu zakuwania matrycowego. Praca we wsp?pracy z DELPHI Poland S.A oraz Centrum Materia?w i Nanotechnologii ACMIN AGH. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  71
  Stanowisko do badania piezoelektryczno?ci materia?w biologicznych

  Equipment for analysis of piezoelectric phenomena of biological materials
  W ramach projektu dyplomowego zaprojektowane zostanie stanowisko do badania piezoelektryczno?ci materia?w biologicznych. Utworzone stanowisko pos?u?y do analizy wp?ywu degradacji materia?u na zajwisko piezoelektryczne. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  72
  Badania relaksacji kompozytw wzmacnianych w?knami krtkimi

  Analysis of the relaxation process of Short Fibre Reinforced Plastics
  Celem pracy jest przeprowadzenie bada? relaksacji kompozytw polimerowych wzmacnianych w?knami krtkimi. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  73
  Badania trwa?o?ci elastomerw silikonowych

  Analysis of the stability of the silicone materials.
  Praca we wsp?pracy z partnerem przemys?owym - firma APTIV. W ramach pracy zaprojektowane zostanie stanowisko do badania dwuosiowego materia?w elastomerowych z uwzgldnieniem zmian temperatury a nast?pnie przeprowadzone zostan? badania w?a?ciwo?ci mechanicznych badanych materia?w na potrzeby tworzenia modeli MES. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  74
  Badania wp?ywu odkszta?cenia na przepuszczalno?c materia?w biologicznych.

  Analysis of the influence of deformation on permeability of biological materials
  W ramach proponowanej pracy przeprowadzone zostan? badania wp?ywu odkszta?cenia prbki na przepuszczalno?? materia?w biologicznych. Zjawisko przepuszcalno?ci jest kluczowe dla prawid?owego funkcjonowania tkanek biologicznych ale rwnie? w przypadku projektowania filtrw maj?cych stanowi? barier? dla wybranych zwi?zkw. Badania prowadzone b?da w laboratorium Biomechaniki i Materiomiki we wsp?pracy z cz?onkami zespo?u. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  75
  Stanowsko do badania relaksacji ?ci?gien przy uzyciu systemu wizyjnego, obrazowania USG oraz cyfrowej korelacji obrazw

  Equipment of analysis of relaxation phenomena by means of vision systems, USG imaging, and Digital Image Correlation.
  W ramach proponowanej pracy utworzone/zmodyfikowane zostanie stanowisko do badania zjawiska relaksacji ?ciegien. Do pomiaru pola odks†a?ce? wewn?trz ?ci?gna u?yta zostanie ultrasonografia, pdczas gdy pole odkszta?ce? makroskopowo ocenione zostanie na podtsawie obrazw z systemu wizyjnego. Uzyskane wyniki poddane zostan? obrbce przy uzyciu Cyfrowej Korelacji Obracw (ang. DIC). Do prawid?owej realizacji pomiarw konieczne b?dzie utworzenie systemu synchronizacji pomiarw oraz autoamtycznego systemu akwizycji danych. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  76
  Badania wp?ywu zwapnie? na biomechanik? ?ci?gien z uwzgl?dnieniem ultrastruktury materia?u obserwowanej w mikro Rezonansie Magnetycznym

  The analysis of the influence of calcification on tendon biomechanics considering material ultrastructure with the use of micro Magnetic Resonance Imaging (micro-MRI).
  W ramach pracy przeprowadzone zostanie szereg bada? przy uzyciu mikrotomografi komputerowej ?ci?gien poddawanych procesowi sztucznego zwapnienia w celu okre?lenia zalezno?ci zmian w?a?ciwo?ci mechanicznych od zaburze? mikroprzep?yww wewn?trz materia?u biologicznego wywo?ywanych zwapnieniami. W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem mlyniec@agh.edu.pl.
  77dr in?.
  Pawe? Pa?ko
  Analiza izogeometryczna w analizach strukturalnych uk?adw mechanicznych

  Isogeometric analysis in structural analysis
  Praca dotyczy jednej z najnowszych metod analizy strukturalej dla konstrukcji mechanicznych - analizy izogeometrycznej. Nale?y dokona? przegl?du podstaw teoretycznych oraz zaimplementowa? prosty kod solvera w oparciu o metod? izogeometryczn?.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  78
  Wp?yw napr??e? resztkowych oraz eksploatacyjnych na wykrywanie uszkodze? konstrukcji metodami opartymi o propagacj? fal spr??ystych

  The influence of residual and operational stresses on elastic waves-based damage detection
  Nale?y dokona? analizy wp?ywu napr??e? resztkowych i eksploatacyjnych na propagacj? fal w konstrukcjach. Nale?y przeprowadzi? symulacje numeryczne propagacji fal konstrukcji pod obci??eniem oraz przedstawi? ich wp?yw na wykrywanie uszkodze? dla wybranych metod monitorowania stanu konstrukcji.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  79
  Semi-analityczne modele prowadzonych fal p?ytowych

  Semi-analytical models for guided wave propagation
  Przegl?d istniej?cych rozwi?za? w zakresie modelowania p?ytowych fal prowadzonych Ocena zbie?no?ci rozwi?za? dla wybranych postaci fal Okre?lenie zbie?no?ci modeli w funkcji cz?stotliwo?ci wymuszenia oraz postaci fali Analiza zbie?no?ci w dziedzinie f-k, amplitud oraz pr?dko?ci grupowychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  80
  Propagacja fal w kompozytowych materia?ach periodycznych

  Wave propagation in periodic structures
  Analiza zjawisk falowych w uk?adach periodycznych Budowa modelu MES mikrostruktury kompozytu na podstawie tomogramw Analiza propagacji fal prowadzonych w kompozycie: badania modelowe i eksperymentalne Przetwarzanie obrazw z bada?W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  81
  Analiza i projektowanie falowodw do celw chirurgii ultrad?wi?kowej

  Design and analysis of waveguides for ultrasonic surgery
  Przegl?d technik ultrad?wi?kowych w zastosowaniach medycznych Analiza propagacji fal ultrad?wi?kowych w chirurgicznych aparatach ultrad?wi?kowych Modelowanie propagacji fal spr??ystych dla celw chirurgii Opracowanie i optymalizacja struktury falowodu do zastosowa? chirurgicznychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  82
  Analiza i projektowanie ultrad?wi?kowych przetwornikw wysokiej mocy do zastosowa? chirurgicznych

  Design and analysis of high-power ultrasonic transducers for surgery
  Przegl?d technik ultrad?wi?kowych w zastosowaniach medycznych, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem ?rde? wysokiej mocy Analiza propagacji fal ultrad?wi?kowych w chirurgicznych aparatach ultrad?wi?kowych Analiza metod wzbudzania fal ultrad?wi?kowych w urz?dzeniach medycznych Projekt i modelowanie przetwornika ultrad?wi?kowego w MESW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  83
  Analiza i modelowanie nanokompozytw na bazie nanorurek w?glowych z wykorzystaniem metamodelu

  Modelling and analysis of carbon nanotubes-based nanocomposite materials with metamodels
  Przegl?d modeli wieloskalowych do analizy materia?w nanokompozytowych Analiza wp?ywu rozk?adu parametrw wej?ciowych na w?asno?ci elektryczne i mechaniczne nanokompozytu Budowa metamodelu nanokompozytu w?glowegoW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  84
  Zastosowanie ultrad?wi?kw wysokiej mocy w procesach kszta?towania

  Application of high-power ultrasound in metal forming processes
  Przegl?d wykorzystania metod wspomagania ultrad?wi?kowego w procesach kszta?towania materia?w Budowa modeli MES narz?dzi wspomaganych ultrad?wi?kowo Projekt stanowiska laboratoryjnego do oceny wp?ywu ultrad?wi?kw na proces kszta?towania Badania eksperymentalne wp?ywu ultrad?wi?kw i ocena efektywno?ciW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  85
  Optymalizacja dyspersji numerycznej w modelach propagacji fal spr??ystych

  Numerical dispersion optimization for guided ultrasonic waves
  Analiza zjawiska dyspersji w uk?adach ci?g?ych i dyskretnych Analiza wp?ywu ?rde? dyspersji Budowa modeli numerycznych do predykcji dyspersji Optymalizacja modeli numerycznych pod k?tem minimalizacji b??dw dyspersji numerycznejW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  86
  Wykorzystanie struktur kirigami w filtrach akustycznych

  Kirigami structures for acoustic filtering
  Przegl?d struktur kirigami oraz mo?liwo?ci ich zastosowania pod k?tem propagacji fal spr??ystych Budowa modeli MES propagacji fal spr??ystych w strukturach kirigami Opracowanie metod analizy propagacji fal spr??ystych w strukturach kirigami Projekt i optymalizacja struktury filtra akustycznego opartego o kirigamizarezerwuj
  87
  Budowa mechatronicznej platformy mikroskopu akustycznego

  Mechatronic platform for acoustic microscope
  Projekt cz??ci strukturalnej i elektrycznej Analiza i projekt cz??ci mechanicznej Dobr komponentw i algorytmw sterowania Integracja ze stykowym lub bezstykowym systemem pomiarowymW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  88
  System diagnostyki kompozytowych ram rowerowych oparty o RFID

  A bike frame monitoring system based on RFID
  Analiza konstrukcyjna oraz wytrzyma?o?ciowa (MES) komponentu kompozytowej ramy rowerowej Zaprojektowanie komponentu sensorycznego oraz jego integracja z modu?em RFID Zaprojektowanie systemu diagnostyki i rejestracji danych Wykonanie eksperymentalnych prb walidacyjnychW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  89
  Detekcja i lokalizacja uszkodze? konstrukcji z wykorzystaniem metod emisji akustycznej

  Damage detection and localization with acoustic emission
  Przegl?d metod detekcji uszkodze? za pomoc? emisji akustycznej Implementacja algorytmu akwizycji danych w Lab View Analiza i implementacja metod detekcji ?rd?a emisji akustycznej Przeprowadzenie bada? eksperymentalnych lokalizacji ?rde? emisji akustycznejW celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  90
  Badanie i analiza zjawiska akustoelastycznego dla prowadzonych fal ultrad?wi?kowych

  Analysis of the acoustoelastic effect for guided ultrasonic waves
  Analiza zjawiska dyspersji i wzbudzalno?ci fal prowadzonych w pr?tach Analiza zjawiska akustoelastycznego Budowa modelu numerycznego dla analizy propagacji fal prowadzonych w pr?tach (MES) Opracowanie modelu numerycznego dla analizy zjawiska akustoelastycznego (MES)W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem pawel.packo@agh.edu.pl.
  91dr hab. in?.
  Maciej Petko
  Generacja trajektorii dla robota-frezarki z wykorzystaniem interpolacji krzywymi wielomianowymi

  Trajectory generation with polynomial interpolation for the milling robot
  zarezerwuj
  92
  Implementacja systemu akwizycji danych w uk?adzie SoC

  Implementation of data acquisition system in SoC
  252349
  93dr in?.
  ?ukasz Pieczonka
  Analiza sygna?w pomiarowych w testach modulacji wibroakustycznej

  Measurement signal analysis in vibroacoustic modulation experiments
  Analiza sygna?w pomiarowych w ?rodowisku Matlab.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem lukasz.pieczonka@agh.edu.pl.
  94dr in?.
  Daniel Prusak
  Projekt CYBERNETYCZNEJ G?OWY KOPERNIKA

  Mega fajny temat, ale trzeba go zrobi? praktycznie.W celu rezerwacji tematu konieczny jest kontakt z promotorem daniel.prusak@agh.edu.pl.
  95prof. dr hab. in?.
  Tadeusz Stepinski
  Badanie w?asno?ci dwuwymiarowej anteny czujnikw ultrad?wi?kowych w formie spirali Fermata

  2D array based on Fermat spiral for ultrasonic imaging
  Praca polega na badaniu w?asno?ci kierunkowych dwuwymiarowej anteny czujnikw ultrad?wi?kowych tworz?cych form? spirali Fermata (kwiatu s?onecznika). Badanie b?dzie przeprowadzone przy u?yciu wibrometru laserowego (laser Doppler vibrometer), ktry umo?liwia tworzenie wirtualnej anteny na arkuszu blachy aluminiowej. Elementy anteny u?o?one w formie kwiatu s?onecznika b?d? odbiera? fale spr??yste emitowane przez rzeczywisty nadajnik w postaci elementu piezoelektrycznego naklejonego na blach?. Badanie polega na rejestracji sygna?w w poszczeglnych punktach anteny i koherentnym sumowaniu sygna?w wszystkich elementw dla uzyskania po??danych w?asno?ci kierunkowych anteny. Obrbka cyfrowa sygna?w b?dzie wykonywana w Matlabie.zarezerwuj
  96
  Zastsowanie sonaru firmy Garmin do wykrywania wyciekw w sieci wodoci?gowej

  Application of Garmin sonar instrument for detecting leakage in water pipelines
  Wycieki w sieciach wodoci?gowych stanowi? znacz?cy problem dzisiejszej cywilizacji. Do wykrywania wyciekw w sieciach wykonanych z rur stalowych stosuje si? z powodzeniem instrumenty dzia?aj?ce na zasadzie badania wsp?czynnika korelacji szumw rejestrowanych w r?nych punktach sieci wodoci?gowej. Instrumenty te nie s? jednak skuteczne w przypadku ruroci?gw wykonanych z tworzyw sztucznych. W Katedrze Robotyki i Mechatroniki, we wsp?pracy z MPWiK w Krakowie, prowadzone s? badania nad metodami aktywnymi, polegaj?cymi na badaniu odpowiedzi czasowej sieci na sygna? wymuszaj?cy podawany w wybranym punkcie. Dotychczasowych badaniach stosowano metod? reflektometrii polegaj?c? na wykorzystaniu fali akustycznej wymuszanej otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu. Celem pracy jest zbadanie mo?liwo?ci u?ycia sonarw generuj?cych sygna?y szerokopasmowe (typu chirp) o ma?ej mocy do wykrywania i lokalizacji wyciekw. Badania eksperymentalne b?d? prowadzone przy u?yciu sonaru firmy Garmin na instalacji do?wiadczalnej, specjalnie zbudowanej do tego celu przez MPWiK. zarezerwuj
  97
  Zastosowanie filtru omega-k do wykrywania uszkodze? w p?ytach kompozytowych

  Damage detection in composite plates by means of omega-k filter
  Praca polega na wykonaniu pomiarw pola fal Lamba wzbudzanych gwia?dzist? matryc? przetwornikw piezoelektrycznych przy u?yciu wibrometru laserowego. Do obrbki wynikw w dziedzinie cz?stotliwo?ci nale?y zastosowa? filtru omega-k. Celem pracy jest opracowanie metody wykrywania uszkodzen w p?ytach kompozytowych przy zastosowaniu filtru omega/k.zarezerwuj
  98
  Ultrad?wi?kowy sonar do detekcji i rozpoznawania przeszkd

  Ultrasonic sonar for obstacle detection and identification
  Praca polega na wykonaniu urz?dzenia (sonaru) do wykrywania przeszkd i obiektw przy pomocy fal ultrad?wi?kowych. Sonar sk?ada si? z dwuwymiarowej anteny sensorw ultrad?wi?kowych emituj?cej i odbieraj?cej fale akustyczne w powietrzu. Do budowy anteny zostan? wykorzystane typowe czujniki parkowania u?ywane w samochodach o cz?stotliwo?ci kilkudziesi?ciu kHz. Czujniki b?d? elementami dwch prostopad?ych matryc liniowych, tworz?cych form? krzy?a. Antena ma pozwoli? na ogniskowanie pola akustycznego czujnikw w wybranym punkcie w odleg?o?ci kilku metrw. W ramach projektu nale?y stworzy? proste oprogramowanie w Matlabie do przetwarzania sygna?w odbieranych przez czujniki. Dla uzyskania podwy?szonej rozdzielczo?ci proponowane jest zastosowanie zasady apertury syntetycznej.zarezerwuj
  99
  Analizator impedancji z wykorzystaniem LabView

  LabView based impedance analyzer
  Praca polega na wykonaniu cyfrowego analizatora impedancji elektrycznej przetwornikw piezoelektrycznych przy zastoswoaniu LabView oraz karty DAQ prod. National Instruments. Analizator powinien pracowa? w pa?mie cz?stotliwo?ci 10 do 250 kHz. Analizator sk?ada sie z programowanego generatora sygna?u sinusoidalnego oraz woltomierza wektorowego, dokonuj?cego pomiaru zarwno amplitudy i fazy.zarezerwuj
  100prof. dr hab. in?.
  Tadeusz Uhl
  Identyfikacja w?asno?ci materia?owych konstrukcji metodami falowymi

  W ramach pracy opracowana zostanie metoda identyfikacji w?asno?ci materia?owych za pomoc? propagacji fal spr??ystych w materiale. Opracowany zostanie algorytm metody, jej implementacja oraz testy na prbkach.214918
  101
  Diagnostyka toru kolejowego metod? odwrotn?

  W ramach pracy opracowana zostanie metoda online do oceny stanu nierwno?ci toru na podstawie pomiaru przyspieszenia pojazdu podczas jazdy z ustalon? pr?dko?ci?.zarezerwuj
  102
  Modelowanie matematyczne mikrostruktur i ich uszkodze?

  zarezerwuj
  103
  Badanie w?asno?ci materia?w za pomoc? ultrad?wi?kw

  a. Przegl?d w?asno?ci materia?owych materia?w metalicznych i niemetalicznych
  b. Analiza zjawisk rozchodzenia si? fal ultrad?wi?kowych w materia?ach i ich wra?liwo?? na zmiany parametrw materia?owych
  c. Symulacyjne badanie rozchodzenia si? fal w materiale
  d. Opracowanie metody wyznaczania w?asno?ci materia?owych
  e. Badania walidacyjne metody
  zarezerwuj
  104
  Badanie cyklu ?ycia materia?w kompozytowych

  a. Przegl?d materia?w kompozytowych i ich sk?adnikw
  b. Cykl zycia produktu
  c. Koszty zycia produktu
  d. Projket elementu z kompozytu i jego technologii
  e. Ocena kosztw LC dla zaprojektowanego elementu
  f. Porwanie z elementem stalowym lub aluminiowym
  215509
  105
  Kalibracja metod NDT i SHM

  Calibration of NDT and SHM methods
  a. Przegl?d metod SHM
  b. Kalibracja metod NDT
  c. Kalibracja metod SHM
  d. Procedura kalibracji dla wybranej metody
  e. Projekt wzorcw dla kalibracji
  zarezerwuj
  106
  Analiza napr??e? pomiarowego sto?u frezarskiego metod? MES

  Rezerwacja
  107
  Kszta?towanie w?asno?ci trybologicznych powierzchni zderzaka kolejowego

  a. Przegl?d konstrukcji zderzakw do taboru kolejowego
  b. Badania symulacyjne w?asnosci zderzaka pod k?tem oceny si? zderzenia (lokalnych) oraz oceny zuzycia powierzchni zderzaka
  c. Okres lnie wymaga? w?asno?ci zderzaka bezobs?ugowego
  d. Przegl?d technologii nanoszenia nano pokry?
  e. Przegl?d w?asno?ci Nano pokry?
  f. Projekt technologii dla zderzaka
  g. Wykonanie prototypu h. Badania trybologiczne prototypu
  214972
  108


  "New digital signal processing techiques for detection of impacts"
  Project is designed to investigate, develope and validate through advanced numerical simulation and experiments new signal processing techniques for detection and diagnosis of low amplitude impacts on the background of noise and compare with the traditional techniques. New method - tripple correlation will be compared with wavelet bicoherence124297
  109
  Zastosowanie grafenu w monitorowaniu stanu konstrukcji

  Design of graphen based sensor for SHM
  W pracy b?dzie dokonany przegl?d wlasnosci grafenu oraz zaproponowane b?dzie jego zastosowanie do budowy czujnika odkszta?cen konstrukcji. Zbudowany b?dzie model hybrydowy czujnika, czyli ca?y czyjnik w skali mikro a pokrycie w postaci grafenu w skali nano.214954
  110
  Badanie wp?ywu ultrad?wiekw na struktury zywe

  Influence of ultrasound on biological structures
  W pracy dokonany zostanie przegl?d literatury dotycz?cy wp?ywu ultrad?wiekow na tkanki zywe oraz zbudowany zostanie model komputerowy tkanki i przeprowadzone zostana symualcje rozchodzenia sie ultrad?wiekow w modelach tkanek.222816
  111
  Zastosowanie technologii RFID do monitorowania stanu ?opaty helikoptera

  Application of RFID technology for helicopter blade monitoring
  W ramach pracy wykonany zostanie projekt ukladu monitorowania ?opaty wirnika g?ownego helikoptera z wykorzystaniem pasywnego czujnika odkszta?ce? oraz technologi RFID do wzbudzania czujnika i odczytu zmierzonych danych.zarezerwuj
  112
  Poprawa dostepno?ci autobusu miejskiego z wykorzystaniem zautomatyzowanych procedur kontroli jako?ci.

  Improvement of urban buses reliability using automated quality control procedures
  W pracy przeanalizowane zostan? procedury kontroli jakosci stosowane przez czo?owych producentw autobusw w Europie oraz zaproponowany zosatnie zautomatyzowany system oceny jakosci monat?u autobusu205197
  113
  Bdania niezawodno?ci ukladow typu MEMS

  Reliability analysis of MEMS structures
  W ramach pracy wykonany b?dzie model wybranego ukladu MEMS oraz przeprowadzona zostanie analiza niezawodno?ci takiego ukladu droga symulacji komputerowych.zarezerwuj
  114
  Zastosowanie nanotechnologii w konstrukcji czujnikw odkszta?ce?

  Application of nanotechnology in design of strain sensors
  W parcy przedstawiona zostanie koncepcja czujnika oprtaego o nano rurki w?glowe do pomiaru odkszta?ce?. Wykonane zostana symualcje oraz prototyp czujnika.215419
  115
  Badanie skuteczno?ci wykrywania uszkodze? konstrukcji przy niepewno?ciach pomiaru i zmienno?ci w?asno?ci badanej konstrukcji

  Investigation of efectivness of SHM methods under measurements uncertainties and varaibility of a structure properties
  zarezerwuj
  116
  Zastosowanie filtru Kalmana do wykrywania uszkodze? konstrukcji za pomoc? fal spr??ystych

  Application of Kalman filtering for damage detection in structures using guided waves
  zarezerwuj
  117
  Modelowanie tkanek biologicznych i symulacja ich w?asno?ci

  Modeling of biological cells and simulation of their properties
  zarezerwuj
  118
  Wykrywanie tarcia w konstrukcjach za pomoc? emisji akustycznej

  Detection of friction in a structure using acoustic emmision
  zarezerwuj
  119
  System operacyjny Android i ocena jego przydatno?ci w systemach sterowania robotami

  Android opeartion systems and analysis of its properties in context of robot contol system implementation
  zarezerwuj
  120
  Zastosowanie laserowego pobudzenia konstrukcji w termografii aktywnej

  Application of laser excitation for thermal activation in active thermography
  zarezerwuj
  121
  Inteligentny zderzak kolejowy

  Inteligent bumper for railway application
  222255
  122
  Konstrukcja uk?adu do ci?glego monitorownia konstrukcji w oparciu o emisje akustyczn?

  Acoustic emmision based monitoring system for metalic structures
  zarezerwuj
  123
  Bezprzewodowa komunikacja w pomiarach odkszta?ce? konstrukcji

  Wireless comunictaion system for deformation measurements
  222937
  124
  Projekt koncepcyjny nasobnego manipulatora wspomagaj?cego prace cz?owieka

  Design of egzoskeleton as service robot
  222905
  125
  Przetwarzanie energii za pomoca nanorurek weglowych- Wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego w CNT

  Energy harvesting using carbon nanotubes - design and testing
  266083
  126
  Polimery elektroaktywne i ich zastosowania w medycynie – projekt systemu mi??ni

  Electroactive polymers and their application for artificial muscle
  222819
  127
  Projekt prototypu manipulatora do operacji ??kotki

  Design of surgical manipulator dedicated for knee treatment
  zarezerwuj
  128
  Projekt manipulatora do pozycjonowania implantw mi??ni

  Design of manipulator dedicated for polymer implant positioning
  zarezerwuj
  129
  Manipulator do termografi aktywnej – implementacja i walidacja

  Design and implementation of manipulator for thermographic material testing
  222292
  130
  Projekt satelity cubsat

  Design of cubsat satelites - structural design
  Rezerwacja
  131
  Projekt manipulatora kosmicznego dla satelity cubsat

  Design of space robot for cubsat application
  266083
  132
  Badanie stopnia korozji ruroci?gw z wod? pitn? - testowanie metod wykrywania korozji

  Design of a method for corrosion testing of water pipelines
  222328
  133
  Projekt turbiny wodnej dedykowanej dla oczyszczalni ?ciekw

  Design of water turbine dedicated for waste water treatment plant
  222890
  134
  Modu? automatycznego ?ledzenia poruszaj?cych si? obiektw do zastosowa? w robotyce mobilnej.

  Automatic module for tracking of moving object in mobile robotics
  W ramach pracy zaprojektowany zostanie nad??ny system sterowania dla g?owicy obserwacyjnej, ktrego funkcj? jest ?ledzenie obiektw rozpoznanych na obrazie z kamery. Temat podzielony jest na trzy g?wne zadania. Pierwsze zadanie dotyczy przegl?du literatury oraz komercyjnie dost?pnych rozwi?za? w celu zapoznania si? z szeregiem algorytmw stosowanych w tego typu zadaniach sterownia. Zadanie drugie to implementacja algorytmw sterownia umo?liwiaj?cych detekcj? poruszaj?cego si? obiektu na podstawie obrazu z kamery przemys?owej. Zostan? zastosowane dwa podej?cia: detekcja obiektu na podstawie obrazu przesy?anego w standardzie PAL oraz obrazu z cyfrowego wyj?cia kamery ?ledz?cej (standard LVDS). Trzecie zadanie polega? b?dzie na sprawdzeniu dzia?ania algorytmw w warunkach rzeczywistych. Algorytmy zostan? zaimplementowane na uk?adzie mikroprocesorowym opartym na technologii ARM a nast?pnie uk?ad zostanie sprz??onych z uk?adem sterownia g?owicy obserwacyjnej b?d?cej na stanie Katedry Robotyki i Mechatroniki. Testy zostan? podzielone na dwa etapy: testy naziemne oraz testy powietrzne z wykorzystaniem bezza?ogowego aparatu lataj?cego typu ?mig?owiec.222339
  135
  Badanie w?asno?ci mechanicznych po??cze? klejonych w konstrukcjach wielomateria?owych.

  Study on mechanical properties of bonded joints in multi-material design.
  Praca dotyczy? b?dzie opisu i bada? po??cze? klejonych wykorzystywanych w nowoczesnych konstrukcjach pojazdw, stosowanych do ??czenia materia?w r?nego typu (metal-kompozyt, kompozyt-kompozyt). Na prac? sk?ada? si? b?dzie przegl?d wsp?czesnych metod i ?rodkw wykonywania po??cze? klejonych w strukturach wielomateria?owych oraz cz??? praktyczna, polegaj?ca na przeprowadzeniu bada? wytrzyma?o?ciowych uprzednio przygotowanych prbek.Rezerwacja
  136
  Identyfikacja i modelowanie dynamiki wirnika gi?tkiego

  Zakres prac:
  a. opracowanie modelu matematycznego urz?dzenia poprzez analogi? do modelu wirnika Jeffcott-a
  b. identyfikacja parametrw
  c. weryfikacja model-eksperyment
  231860
  137
  1. Wirtualny Test trwa?o?ci produktu

  Virtual test of product durability
  w ramach pracy nale?y wykona? model wzbudnika elektrodynamicznego, model sterowania wzbudnikiem, model badanego produktu oraz zaprogramowa? Test wed?ug wybranej normy np. badania satelitw lub czesci lotniczych, mo?e to by? rwnie? test cz??ci do samochodu. Wymagana znajomo?? metody elementw sko?czonych oraz zagadnie? zwi?zanych z trwa?o?ci?.zarezerwuj
  138
  Wsparte modelem projektowanie satelitw typu CUBSAT

  Model based design of satelites of CUBSAT size
  oparte na modelu projektowanie konstrukcji w przemy?le samochodowym jest powszechne, brak jest natomiast tej technologii projektowania w przemy?le kosmicznym. W ramach pracy przedstawiona zostanie koncepcja zastosowania modelowania 1D do projektowania koncepcyjnego malych satelitow typu nanosatelity. Wykonane zostana modele wybranych komponentw satelity. Wymagana znajmo?c oprogramowania AMESIM. zarezerwuj
  139
  Modelowanie dynamiki przek?adni z?batej w skali mikro

  Multiscale modeling of gearboxes
  w ramach pracy nale?y wykon?? model MES wybranej przek?adni z?batej, ze szczeglnym uwzgl?dnieniem modelu zaz?bienia, w ktrym nale?y uwzgl?dni? zjawiska kontaktowe, tarcie oraz r?nego rodzaju uszkodzenia z?ba np. p?kni?cia. Mo?na wykorzysta? oprogramowanie SAMCEF, w ktrym te wszystkie zjawiska s? opisane, lub dowolny inny program. Wynikiem pracy powinny by? sygna?y wyznaczone drog? symulacji, przyspieszenia na obudowie ?o?yska. Dysponuje rysunkami przek?adni oraz zmierzonymi sygna?ami w celu weryfikacji oblicze?. Wymagana znajomo?? Elementw sko?czonych oraz mechaniki zjawisk wyst?puj?cych w przek?adniach.Rezerwacja
  140
  Projekt czujnika do monitorowania stanu wa?w przeciwpowodziowych w oparciu o badanie zjawiska rozchodzenia fal radiowych w gruncie

  Design of TRD type of sensor for soil humidity monitoring
  w ramach pracy wykonany zostanie projekt oraz prototyp czujnika do badania stanu zawilgocenia wa?w przeciwpowodziowych w oparciu o zjawiska zmiany przenikalno?ci elektrycznej gruntu. W pracy powinien by? wykonany model numeryczny zjawiska w oparciu o metod? elementw sko?czonych z wykorzystaniem podej?cia wielodziedzinowego. Do tego celu mo?na wykorzysta? oprogramowanie COMSOL umo?liwiaj?ce symulacje zjawisk pl elektromagnetycznych w materia?ach. Wymagana podstawowa znajomo?? fizyki rozchodzeni si? fal elektromagnetycznych, znajomo?? metody elementw sko?czonychzarezerwuj
  141
  Symulacyjne badania procesu p?kania kompozytw z d?ugimi w?knami

  Modeling and simulation of crack propagation in composites
  – w ramach pracy wykonany zostanie symulacja p?kania materia?w kompozytowych na bazie w?kien w?glowych oraz osnowy polimerowej. Modele oraz symulacje b?d? wykonane za pomoc? oprogramowania SAMCEF. Przebadany drog? symulacji b?dzie wp?yw rozk?adu obci??e? oraz struktury kompozytu na przebieg procesu p?kania.231915
  142
  Opracowanie zasad projektowania konstrukcji z materia?w warstwowych typu metal – polimer – metal

  New procedure for design of structures based on sandwich type of materials
  W ramach pracy przedstawiony zostanie materia? typu Sandwich stosowany na konstrukcje samochodowe, jego w?asno?ci, technologie kszta?towania oraz wytwarzania. Opracowane zostan? procedury projektowania wybranych elementw konstrukcyjnych z tego materia?u wraz z modelami do symulacji w?asno?ci wytrzyma?o?ciowych, dynamicznych i termicznych.231933
  143
  Konstrukcja mechatronicznego mechanizmu skrecania k? przyczepy osobowej

  Design of mechatronic mechanism of driving of passenger trailer
  W ramach pracy opracowana zostanie konstrukcja mechanizmu skrecania k? przyczepy w celu prowadzenia przyczepy po sladach autobusu. Praca wykonywana b?dzie we wsp?pracy z SOLARIS Bus and Coach.241778
  144
  Analiza trwalosci wybranych elemntow autobusu miejskiego w oparciu o model

  Model based durability prediction for urban buses
  W pracy zbudowane zostana modele wybranych podzespo?w autobusu Solaris Urbino 12. Okreslone bedzie widmo rzeczywistych obciazen eksploatacyjnych. Na podstawie symualcji zostanie przewidziana trwalosc poszczegolnych krytycznych elementow autobusu.Wyniki zostana wykorzystane do modyfikacji konstrukcji.231898
  145
  Wp?yw kszta?tu nakr?tki w gwintach po?acze? elementw wiruj?cych na wytrzyma?o?? z?acza

  Rezerwacja