Master’s theses

Opiekun Temat Opis
prof. dr hab. in?. Tadeusz Stepinski Zastsowanie sonaru firmy Garmin do wykrywania wyciekw w sieci wodoci?gowej
Application of Garmin sonar instrument for detecting leakage in water pipelines
Wycieki w sieciach wodoci?gowych stanowi? znacz?cy problem dzisiejszej cywilizacji. Do wykrywania wyciekw w sieciach wykonanych z rur stalowych stosuje si? z powodzeniem instrumenty dzia?aj?ce na zasadzie badania wsp?czynnika korelacji szumw rejestrowanych w r?nych punktach sieci wodoci?gowej. Instrumenty te nie s? jednak skuteczne w przypadku ruroci?gw wykonanych z tworzyw sztucznych. W Katedrze Robotyki i Mechatroniki, we wsp?pracy z MPWiK w Krakowie, prowadzone s? badania nad metodami aktywnymi, polegaj?cymi na badaniu odpowiedzi czasowej sieci na sygna? wymuszaj?cy podawany w wybranym punkcie. Dotychczasowych badaniach stosowano metod? reflektometrii polegaj?c? na wykorzystaniu fali akustycznej wymuszanej otwieraniem i zamykaniem elektrozaworu. Celem pracy jest zbadanie mo?liwo?ci u?ycia sonarw generuj?cych sygna?y szerokopasmowe (typu chirp) o ma?ej mocy do wykrywania i lokalizacji wyciekw. Badania eksperymentalne b?d? prowadzone przy u?yciu sonaru firmy Garmin na instalacji do?wiadczalnej, specjalnie zbudowanej do tego celu przez MPWiK.
Nr indeksu*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Wpisz tekst widoczny ponizej
TD54I
Zauważ, że musisz wpisać prawidłowy adres e-mail aby Twoja rezerwacja mogła zostać aktywowana.
Otrzymasz e-maila zawierającego link aktywacyjny na adres, który podałeś.
Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Katedre Robotyki i Mechatroniki Akademii Gorniczo-Hutniczej w Krakowie (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) - w celach związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej przez w/w jednostkę


* Pola są wymagane dla prawidłowej rezerwacji tematu.
** Pola wymagane tylko w przypadku rezerwacji tematu dla dwóch osób.